1. Trang chủ
  2. Quên mật khẩu làm như thế nào?

Quên mật khẩu làm như thế nào?

Nếu quên mật khẩu hoặc nhập mật khẩu sai => sử dụng chức năng quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu.

1. Tại màn hình Đăng nhập, nhập Tên đơn vị đăng ký tài khoản MISA.

2. Nhấn Quên mật khẩu.

3. Nhập Mã xác thực theo các chữ/số bên cạnh. Nhấn Lấy lại mật khẩu.

4. Một mã xác nhận sẽ được gửi vào email của anh/chị. Nhập Mã xác nhận và nhấn Tiếp tục để đặt lại mật khẩu.

5. Nhập mật khẩu mới có ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt. Nhấn Đặt lại.

6. Nhấn Cập nhật mật khẩu để chương trình tự động cập nhật mật khẩu mới.

7. Anh/chị trở lại màn hình đăng nhập vào phần mềm MISA SalaGov và đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.

Cập nhật 31/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?