1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tính lương
  4. Khi đơn vị có 1 số CBNV có tỷ lệ các khoản đóng góp của NLĐ khác với mặc định của chương trình, để sửa tỷ lệ các khoản đóng góp của NLĐ này trên chương trình thì làm thế nào?

Khi đơn vị có 1 số CBNV có tỷ lệ các khoản đóng góp của NLĐ khác với mặc định của chương trình, để sửa tỷ lệ các khoản đóng góp của NLĐ này trên chương trình thì làm thế nào?

Trả lời: Vào menu Cán bộ nhân viên\Danh sách CBNV\chọn nhân viên có tỷ lệ đóng khác và thay đổi các tỷ lệ đóng cho CBNV đó và tính lại lương => chương trình sẽ tính lương dựa trên thông tin được cập nhật mới.

Cập nhật 22/01/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan