1. Trang chủ
  2. Thiết lập thông tin đơn vị

Thiết lập thông tin đơn vị

Xem phim hướng dẫn

Thiết lập thông tin đơn vị

Tại phần Thông tin đơn vị, chọn tab Thông tin đơn vị:

1. Khai báo các thông tin chung (các thông tin có dấu * là các thông tin bắt buộc phải khai báo)

2. Khai báo thông tin liên hệ (các thông tin có dấu * là các thông tin bắt buộc khai báo)

3. Khai báo thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị (có thể khai báo nhiều tài khoản ngân hàng)

4. Khai báo thông tin Mục lục ngân sách sử dụng của đơn vị: chọn Nguồn, Loại khoản mà đơn vị sử dụng (Mục – Tiểu mục đã mặc định sẵn danh sách theo file đính kèm cho tất cả các đơn vị)

=> Khi đó phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin MLNS mà đơn vị đã chọn lên danh mục phụ cấp đặc biệt ngành, danh mục phòng ban hay danh mục lục ngân sách.

Lưu ý:

  • Đối với đơn vị ngành Giáo dục, anh chị bắt buộc khai báo thêm thông tin Khối trường.

  • Đối với đơn vị ngành Y tế, anh/chị bắt buộc phải khai báo thêm thông tin Nhóm đơn vị theo đặc thù y tế.

2. Lần lượt thiết lập thông tin. Những thông tin có dấu ( * ) bắt buộc phải khai báo.

Cơ quan thuế

1. Tại giao diện Hệ thống\Thiết lập thông tin đơn vị, phần mềm đã bổ sung tab Cơ quan thuế để đơn vị chọn Cơ quan thuế cấp cục, Cơ quan thuế quản lý của đơn vị. Nhấn Cập nhật để lưu thông tin.

Cập nhật 30/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?