1. Trang chủ
  2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
  3. Đánh giá tình hình thực hiện

Đánh giá tình hình thực hiện

Giúp cho các đơn vị chủ quản hay Phòng/Sở tài chính xem được các biểu đồ thống kê số liệu chấp hành dự toán lương, dự toán được giao đầu năm, nhu cầu cải cách tiền lương của các đơn vị trực thuộc.

Chọn menu Tiền lương\Biểu đồ thống kê, chọn tab tương ứng để xem các biểu đồ thống kê:

1. Dự toán lương

  • Đơn vị có thể xem được biểu đồ chi tiết như sau:
Loại thống kê  Chi tiết 
 1. Dự toán lương qua các năm – Tổng số lượng biên chế
– Dự toán lương
 2. Thống kê theo loại hình đơn vị  – Đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo
– Đơn vị sự nghiệp y tế
– Đơn vị sự nghiệp khoa học – công nghệ
– Đơn vị hoạt động kinh tế
– Đơn vị quản lý nhà nước
– Đơn vị khác
 3. Dự toán lương năm – Tổng biên chế
– Tổng dự toán
– Hệ số lương bình quân

2. Cải cách tiền lương

Loại thống kê  Chi tiết 
 1. Thống kê theo loại hình đơn vị – Đơn vị sự nghiệp giáo dục – đào tạo
– Đơn vị sự nghiệp y tế
– Đơn vị sự nghiệp khoa học – công nghệ
– Đơn vị hoạt động kinh tế
– Đơn vị quản lý nhà nước
– Đơn vị khác
 2. Tình hình nộp báo cáo – Chưa nộp
– Chưa duyệt
– Đã duyệt
– Đã từ chối
 3. Tổng hợp nhu cầu cải cách tiền lương – Tổng nhu cầu
– Nguồn thực hiện

Cập nhật 22/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận