1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R28
  4. Kế toán muốn in báo cáo “Bảng truy cấp nâng lương, thâm niên nhà giáo, thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi nhà giáo” theo đúng yêu cầu của PGD

Kế toán muốn in báo cáo “Bảng truy cấp nâng lương, thâm niên nhà giáo, thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi nhà giáo” theo đúng yêu cầu của PGD

1. Mục đích

Giúp kế toán in báo cáo “Bảng truy cấp nâng lương, thâm niên nhà giáo, thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi nhà giáo” theo đúng yêu cầu của PGD.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R28, các đơn vị thuộc PGD thực hiện việc lập dự toán lương hàng năm theo đợt và theo quý. Sau khi lập dự toán lương, các đơn vị in báo cáo “Bảng truy cấp nâng lương, thâm niên nhà giáo, thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi nhà giáo” để ký và nộp lên PGD. Hiện tại phần mềm đã đáp ứng báo cáo này tuy nhiên chưa lấy lên PCTNN tăng thêm do nâng lương, phụ cấp.

– Kể từ phiên bản R28, phần mềm bổ sung cách lấy số liệu báo cáo.

Cụ thể như sau

1. Tại bảng dự toán lương, có CBNV Lê Thu Hà được tăng PCTNN do nâng lương/PCTNVK.

2. Tại menu Báo cáo, chọn in Bảng truy cấp nâng lương, thâm niên nhà giáo, thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi nhà giáo => Khai báo các tham số báo cáo.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Tại đây phần mềm đã lấy lên cả PCTNN tăng thêm do nâng lương/PCTNVK và PCTNN tăng do tăng tỷ lệ hưởng PCTNN (thể hiện 2 dòng).

Cập nhật 21/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan