1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

R11 (phát hành ngày 06/05/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết

IN BÁO CÁO

In mẫu 09 (tùy chỉnh) lên được số liệu ban đầu như mẫu 09 trong phần báo cáo. Phần mềm sửa mẫu 09 mặc định mang đi sẵn các nhóm hưởng lương để người sử dụng có thể in luôn được mà không cần phải thực hiện sửa mẫu.
In báo cáo số liệu tổng số tiền cần chi của nguồn CCTL. Phần mềm bổ sung báo cáo số liệu tổng số tiền cần chi của nguồn CCTL, giúp NSD in bảng tính lương hàng tháng để tổng hợp quỹ lương thực tế theo nguồn.
Tại bảng tính truy lĩnh lương có thể in được bảng thanh toán bảo hiểm và bảng thanh toán kinh phí công đoàn riêng Phần mềm bổ sung mẫu thanh toán BHXH, bảng thanh toán KPCĐ (mẫu tùy chỉnh) vào bảng truy lĩnh lương và cho in số liệu từ bảng truy lĩnh tương ứng.
In bảng lương đơn vị cấp dưới gửi lên Khi đơn vị chủ quản/nội vụ/tài chính xem bảng lương của đơn vị cấp dưới và in ra thì vẫn phải hiển thị rõ tên/mã QHNS và chữ ký của đơn vị cấp dưới.
In được bảng tổng hợp được tình hình kinh phí tiền lương thực tế đã chi trong năm Kế toán in được bảng tổng hợp được tình hình kinh phí tiền lương thực tế đã chi trong năm để so sánh với dự toán đầu năm.

TÍNH NĂNG KHÁC

{HOT} Tính các khoản bảo hiểm trên khoản phụ cấp kiêm nhiệm  Phần mềm bổ sung thêm giá trị đóng bảo hiểm trên khoản phụ cấp kiêm nhiệm để đáp ứng đúng yêu cầu kho bạc
Tách được bảng tổng hợp lương từ đơn vị cấp dưới của khối xã phường riêng Phần mềm bổ sung Báo cáo tổng hợp biên chế – tiền lương cán bộ, công chức xã, phường.
{HOT} Biểu đồ tổng quan Phần mềm bổ sung các biểu đồ tổng quan cho nghiệp vụ tính lương ở cấp chủ quản/tài chính.

R10 (phát hành ngày 17/04/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết
TRUY LĨNH LƯƠNG
{HOT} Bổ sung phần rút gọn truy lĩnh lương dưới bảng lương tháng Trên tính năng tùy chỉnh mẫu bảng lương, phần mềm bổ sung thêm tùy chọn hạch toán MLNS có hạch toán riêng phần truy lĩnh lương
{HOT} Truy lĩnh lương do chuyển từ HD68 sang HD161 Phần mềm bổ sung loại truy lĩnh lương cho các đối tượng đang hưởng lương theo hệ số sang hưởng lương theo số tiền
BÁO CÁO
Có thêm cột Ghi chú ở bảng lương “Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười” Phần mềm bổ sung cột ghi chú ở bảng lương “Bảng thanh toán tiền PGD Tháp Mười” để các đơn vị PGD Tháp Mười có thể mô tả đầy đủ lý do có phát sinh biến động so với tháng trước như truy lĩnh lương, nâng lương, phụ cấp…
Bổ sung một số mẫu thuyết minh mới theo đặc thù SGD Kontum Khi in mẫu 09, phần thuyết minh tăng, giảm hiển thị chi tiết hệ số chênh lệch của từng khoản lương, phụ cấp để giao dịch với kho bạc
{HOT} Khi in bảng lương xem được thông tin tổng biên chế và số tiền thực lĩnh của CBCC để xin cơ quan chủ quản phê duyệt bảng lương Khi sửa mẫu bảng lương, phần mềm bổ sung thêm thông tin hiển thị ở Tổng số biên chế và tiền lương cho phù hợp với mẫu đơn vị đang sử dụng
{HOT} Khi in biểu 09. kế toán xem được chi tiết từng khoản khoán kinh phí của từng cán bộ Khi sửa mẫu bảng lương, phần mềm bổ sung tùy chọn hiển thị mỗi khoản phụ cấp thành 1 dòng và cho xác định áp dụng đối với tất cả các cột hay chỉ một vài cột nhất định trên báo cáo
Khi in báo cáo mẫu 09, phần thuyết minh tăng giảm thuyết minh số chênh lệch số tiền lương của từng cán bộ giữa các tháng Khi in báo cáo mẫu 09, phần thuyết minh tăng giảm sẽ căn cứ theo từng CBNV để so sánh với tháng trước để tính ra phần tăng, giảm
Bổ sung mục II mẫu 09 có thêm nhóm HĐ theo NĐ 161/2018/NĐ-CP để thực hiện giao dịch với kho bạc. Phần mềm bổ sung thêm loại HĐ theo NĐ161 và bổ sung thêm mẫu 09 mang đi mới có nhóm NĐ161 thay thế NĐ68

R9 (phát hành ngày 01/04/2021)

1. Bổ sung các ngạch lương hưởng theo số tiền

2. Kế toán mong muốn hạch toán các khoản bảo hiểm của LĐHĐ đóng vào TM 6757

3. Kế toán mong muốn hạch toán được các khoản chi cho lao động hợp đồng vào tiểu mục 6757

4. Kế toán mong muốn các khoản nâng lương phụ cấp đúng hạn (không phải truy lĩnh) có thể chọn được nguồn chi trả

5. Kế toán mong muốn khoản phụ cấp đặc biệt ngành được chi trả bằng nhiều nguồn

6. Kế toán mong muốn chỉnh mẫu bảng lương truy lĩnh theo mẫu của đơn vị PGD Cái Nước – Cà Mau

7. Kế toán mong muốn tính được phần truy thu của CBNV nếu CBNV nghỉ trong tháng

8. Kế toán mong muốn có thể in được danh sách các CBNV hưởng phụ cấp theo quý

9. Kế toán mong muốn tính truy lĩnh theo đúng giai đoạn nếu cùng truy lĩnh nhiều khoản tại cùng thời điểm nhưng thời điểm tăng khác nhau

10. Kế toán mong muốn hiển thị tháng năm bổ nhiệm vào ngạch trên các bảng lương

11. Kế toán mong muốn lấy số liệu chính xác từ SalaGov sang Bamboo/Mimosa theo quy tắc làm tròn đã thiết lập

12. Kế toán mong muốn hiển thị thông tin Mã số ngạch (Mã loại Viên chức) trên bảng lương tùy chỉnh

13. Tiện ích sửa nhanh thông tin CBNV khi tính lương

14. Cải tiến giao diện danh sách CBNV

15. Kế toán mong muốn nhập nhanh (nhập khẩu hoặc copy) các khoản khấu trừ KTX vào phần mềm

16. Kế toán mong muốn di chuyển phần quốc hiệu và tiêu ngữ bảng lương sang bên trái cho đẹp

17. Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh được độ rộng của các dòng trong bảng lương (các bảng lương tùy chỉnh) để trông cân đối hơn

18. Kế toán mong muốn khi điều chuyển CBNV từ đơn vị này sang đơn vị khác sẽ tự cập nhật thông tin hồ sơ

19. Kế toán mong muốn có thể xem nhanh tất cả các khoản lương phụ cấp được nâng theo tháng

20. Kế toán mong muốn dễ dàng tìm được thông tin liên quan đến phụ cấp như tỷ lệ, hệ số, số tiền trong trường hợp đã kéo ra khỏi group nhóm phụ cấp đó

21. Kế toán muốn in/xuất khẩu được danh sách nâng lương phụ cấp trên SalaGov

22. Kế toán mong muốn tách riêng được cột thông tin bảo hiểm của Hiệu trưởng riêng so với CBNV còn lại

23. Kế toán muốn chỉnh sửa được thông tin admin tại phần Quản lý người dùng

24. Kế toán mong muốn khi thực hiện cập nhật danh sách CBNV được nâng lương, phụ cấp có thể điền thông tin ngày quyết định

25. Đơn vị chủ quản mong muốn theo dõi và tra cứu được các thông tin và nghiệp vụ lương của đơn vị con

R8 (phát hành ngày 06/03/2021)

1. Kế toán mong muốn có thể nhóm đối tượng trên bảng phụ cấp đặc biệt ngành như trên bảng lương thông thường

2. Kế toán mong muốn có thể nhập nhanh được khoản chi lương thu từ hoạt động sự nghiệp vào mẫu bảng lương 09

3. Kế toán mong muốn khi thiết lập làm tròn là không làm tròn khi in báo cáo không xuất hiện số thập phân sau dấu phẩy tại các cột hiển thị tiền

4. Kế toán mong muốn có thể tính được phụ cấp trực theo ca đặc thù ngành y tế theo quy định

5. Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh thêm ghi chú thêm về căn cứ pháp lý dưới tên bảng Phụ cấp khác

6. Kế toán mong muốn có thể tính được mức hưởng phụ cấp độc hại theo ngày làm việc trong môi trường độc hại

7. Cải tiến giao diện danh sách cán bộ nhân viên

8. Cập nhật danh mục mã ngạch lương cho viên chức trong các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT

R7 (phát hành ngày 23/01/2021)

1. Khi lập CCTL cho thiết lập MLCS cũ và mới để tính ra được nhu cầu thực hiện CCTL theo CV 14846/BTC-NSNN

2. Cập nhật biểu mẫu Cải cách tiền lương cũ (TT46) theo Công văn 14846/BTC-NSNN

3. Bổ sung biểu mẫu báo cáo mới về Cải cách tiền lương theo Công văn 14846/BTC-NSNN

R6 (phát hành ngày 09/01/2021)

1. Kế toán mong muốn lập được dự toán theo đặc thù của PTC Tuy Phong – Bình Thuận

2. Kế toán mong muốn tổng hợp được Dự toán lương theo mẫu đặc thù của đơn vị – STC Hà Nam

3. Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu lương cho lực lượng quân sự

4. Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu CB KTC xã, thôn

5. Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu tổng quỹ tiền lương CBCC

6. Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương phụ cấp HĐND, trách nhiệm quân sự, Đảng ủy viên, hội đặc thù

7. Kế toán mong muốn có thể ký số các báo cáo trên phần mềm

8. Kế toán xã mong muốn tính được các khoản phụ cấp do xã chi trả của các CB được điều động từ huyện xuống xã

9. Kế toán mong muốn tổng hợp được dự toán theo mẫu của đơn vị

10. Kế toán muốn tìm kiếm thống kê các thông tin về lương, phụ cấp để tiện thống kê số liệu và trích xuất báo cáo

11. Kế toán mong muốn PCTNVK không tính lên hệ số CLBL và trên giao diện dự toán lương hiển thị riêng hệ số và thành tiền của CLBL

12. Kế toán mong muốn nếu CBNV có ngày hưởng nâng lương phụ cấp vào ngày 15, 16 của tháng thì sẽ chỉ tính 0,5 tháng

13. Kế toán trường liên cấp mong muốn lập và nộp bảng dự toán lương cho PGD riêng từng cấp học

14. Kế toán PGD mong muốn in được bảng đăng ký quỹ lương dự toán riêng cho từng cấp học

15. Kế toán mong muốn không theo dõi cán bộ nghỉ thai sản, nghỉ chỉ hưởng BHXH trên bảng lương hàng tháng

16. Kế toán mong muốn chỉnh được font size tên nhóm hưởng lương để lên bảng lương được đẹp hơn

17. Kế toán mong muốn cập nhật lại các thông tin trên hồ sơ một cách nhanh chóng

18. Kế toán muốn thống kê các đơn vị chưa nộp báo cáo dự toán lương để tiện theo dõi và nhắc nhở các đơn vị con

19. Kế toán mong muốn thuyết minh chi tiết tiểu mục (PTC Phan Thiết)

20. Cải tiến chân chữ ký

21. Cập nhật lại địa bàn huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi

22. Cập nhật lại thông tin quận huyện trên phần mềm – Phú Yên

R5 (phát hành ngày 11/12/2020)

1. Kế toán mong muốn khi sửa mẫu bảng lương, có thể tìm kiếm và chọn các cột thông tin nhanh chóng hơn

2. Kế toán mong muốn tính được dự toán nâng lương của  các CBNV được nâng trước hạn

3. Kế toán mong muốn phần tiêu đề bảng lương không tự mặc định bôi màu xám

4. Kế toán mong muốn mức tính đóng 2% KPCĐ khác mức đóng BHXH

5. Kế toán mong muốn đính kèm file tại các báo cáo lương, dự toán lương, cải cách tiền lương

6. Kế toán Sở tài chính mong muốn quản lý báo cáo lương, dự toán lương, CCTL theo lĩnh vực

7. Kế toán muốn in các bảng lương đẹp hơn (không bị rớt dòng, rớt cột)

8. Khi làm truy lĩnh nâng lương từ nhiều nguồn kế toán muốn khi sửa ở bảng lương chung thì bảng lương chi tiết cũng hiển thị theo phần thay đổi

9. Kế toán muốn tính lại lương làm thêm buổi đêm theo công thức Thông tư 23/2015/TT – BLĐTBXH

10. Kế toán mong muốn có thể kiểm tra nhanh được chương, loại – khoản, mục – tiểu mục

11. Kế toán mong muốn mẫu báo cáo tùy chỉnh riêng của đơn vị có thể tự động cập nhật thông tin chữ ký khi thay đổi trong mục Hệ thống

12. Kế toán mong muốn hiển thị được dòng thuyết minh sau khi lập mẫu bảng lương khác ngoài mẫu 09

13. Kế toán mong muốn đáp ứng mẫu 09 theo đặc thù của Kho bạc Thanh Xuân

14. Kế toán mong muốn khi tính phụ cấp làm thêm, lương ngày giờ chỉ tính trên lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ

15. Kế toán mong muốn có thể dễ dàng di chuyển vị trí của thông tin phần tiêu đề và khi chia sẻ bảng lương không bị thay đổi vị trí theo mặc định

16. Kế toán mong muốn theo dõi được trạng thái đi học, công tác của CBNV và khấu trừ PC Ưu đãi theo thời gian đó theo quy định

17. Kế toán mong muốn dễ dàng phân bổ nguồn học phí của đơn vị khi sử dụng phần mềm và in được mẫu bảng lương 09 có thể hiện nguồn học phí

18. Kế toán mong muốn trên bảng đăng ký quỹ lương dự toán hiển thị được đầy đủ các cán bộ đã khai báo

19. Kế toán muốn mẫu đăng ký quỹ dự toán lương thể hiện đầy đủ phụ cấp

20. Kế toán mong muốn in được phần thuyết minh theo mẫu của kho bạc

21. Cải tiến phần chân chữ ký

22. Kế toán mong muốn hiển thị các dòng tổng cộng nhóm, tổng cộng trên bảng lương giống mẫu của đơn vị

23. Kế toán muốn tính CTP của tháng này chi trả vào bảng lương 09 của tháng sau theo quy định của kho bạc

24. Kế toán mong muốn khi tính lương và truy lĩnh lương của CBNV thì thể hiện 2 dòng riêng biệt trên bảng lương

R4 (phát hành ngày 13/11/2020)

1. Kế toán PGD mong muốn có thể tổng hợp mẫu bảng lương, phụ cấp hàng tháng của các đơn vị trực thuộc_PGD Tri Tôn

2. Kế toán muốn chia sẻ bảng truy lĩnh lương cho các đơn vị khác cùng huyện/tỉnh

3. Kế toán muốn tùy chỉnh linh động vị trí chân chữ ký trên bảng lương tùy chỉnh

4. Kế toán muốn in được các Bảng thanh toán các khoản phụ cấp khác linh hoạt hơn để phù hợp vơi thực tế của đơn vị

5. Kế toán mong muốn in được mẫu chi trả lương hỗ trợ 15% cho cán bộ tập sự

6. Kế toán mong muốn mẫu bảng lương PGD U Minh hiển thị thêm thông tin phần ghi chú về tổng nhân sự và tiền lương

7. Kế toán mong muốn in được mẫu thanh toán BH, KPCĐ theo mẫu của đơn vị

8. Kế toán mong muốn in được bảng lương theo mẫu của đơn vị

9. Kế toán mong muốn điền được phần ghi chú trên bảng lương chung khi đơn vị chọn chi trả bằng nhiều nguồn

10. Cập nhật lại danh mục ngạch bậc lương theo TT77/2019/TT-BTC, 14/2014/TT-BNV, 35/2020/TT-BGDĐT

11. Kế toán mong muốn chọn nhanh được các đơn vị để chia sẻ bảng lương

12. Kế toán mong muốn tính được khoản nghỉ việc không lương của cán bộ

13. Kế toán mong muốn số tiền thực lĩnh của PC CB KCT xã (TM 6353) lên cột 09 trên mẫu 09/NĐ11

14. Kế toán muốn bổ sung mẫu biến động tăng giảm lương

15. Kế toán muốn truy lĩnh các phụ cấp khác ngoài phụ cấp có sẵn trong danh mục mang đi

16. Kế toán muốn sau khi cập nhật lương truy lĩnh vào bảng lương thì trên bảng lương sẽ hiển thị chi tiết các cột liên quan đến bảng truy lĩnh

17. Kế toán SYT muốn tổng hợp báo cáo dự toán lương toàn ngành theo đặc thù ngành y tế

18. Kế toán muốn in biểu mẫu dự toán lương đặc thù cho đơn vị y tế

19. Kế toán xã muốn hiển thị được các cán bộ KCT chỉ hưởng PC đặc biệt ngành lên bảng lương 09

20. Kế toán mong muốn khi gửi bảng lương lên cấp trên và bảng lương cấp trên phê duyệt hay từ chối thì có thông báo trên màn hình để tiện theo dõi

21. Kế toán muốn nhân bản nhanh CBNV có cùng quá trình lương, phụ cấp giống nhau để tiện cho việc nhập liệu trên phân hệ lương

22. Kế toán muốn in bảng lương theo mẫu A4 dọc nếu bảng lương có ít cột thông tin

23. Kế toán mong muốn khi in mẫu 09/NĐ11 nếu không có biến động so với tháng trước thì không hiển thị khung của bảng thuyết minh

24. Kế toán mong muốn in được danh sách CBNV được hưởng của các loại phụ cấp ưu đãi nghề, ưu đãi nghề gốc giáo viên

25. Kế toán mong muốn bảng truy lĩnh lương có cột thời gian truy lĩnh Từ tháng/năm đến tháng/năm để theo dõi được thời gian truy lĩnh

R3 (phát hành ngày 21/10/2020)

1. Kế toán muốn tách riêng bảng tính tiền dạy lớp ghép theo quy định của KBNN

2. Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh được vị trí hiển thị dòng tổng cộng trên các mẫu bảng lương tùy chỉnh

3. Kế toán mong muốn in, tổng hợp được dự toán truy nâng lương, phụ cấp theo quý

4. PTC Đông Anh mong muốn biểu 09 trên phần mềm có thể chia theo tiêu thức “Nguồn kinh phí”

5. Kế toán mong muốn khi lấy bảng lương từ QLCB về Mimosa có thể làm tròn được đơn vị nghìn đồng giống bảng lương trên QLCB

6. Kế toán muốn tính các khoản bảo hiểm dựa trên các khoản phụ cấp khác để tính bảo hiểm đầy đủ hơn

7. Kế toán đơn vị PTC mong muốn mỗi cán bộ chuyên quản có thể tự tổng hợp dự toán của đơn vị mình phụ trách

8. Kế toán mong muốn khi in mẫu 09 (tùy chỉnh) các nhóm hưởng lương hiển thị có số thứ tự La Mã ở cột riêng giống mẫu báo cáo mặc định

9. Khi in biểu 09, kế toán muốn thiết lập 1 cán bộ hiển thị ở nhiều nhóm khác nhau để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

10. Kế toán muốn đáp ứng hoàn thiện luồng phê duyệt lương hàng tháng/quý/năm

11. Kế toán mong muốn khi in bảng lương mẫu 09 các tháng trước thì vẫn lưu lại được phần thuyết minh đã tự nhập trên tham số

12. Khi in Bảng lương theo mẫu số 09, kế toán muốn chỉ hiển thị những cán bộ có hưởng khoản phụ cấp chọn in bảng lương

13. Trên biểu 09, khi một cán bộ được hưởng nhiều khoản phụ cấp thì cần hiển thị chi tiết mỗi khoản phụ cấp 1 dòng

14. Kế toán mong muốn tính được dự toán theo quý

15. Kế toán/CBTC muốn khi sửa quá trình lương, phụ cấp thì danh mục ngạch bậc lương, phụ cấp…chỉ hiển thị ra danh mục đang sử dụng để tiện dụng hơn trong việc chọn ngạch lương, phụ cấp

16. Kế toán muốn hiển thị chi tiết MLNS (chương, khoản, tiểu mục) của từng CBNV và từng khoản lương, phụ cấp trên bảng tính lương

17. Kế toán muốn thay đổi tên bảng lương để dễ hiểu hơn đồng thời khi gửi lên đơn vị cấp trên thì dễ dàng nhận biết hơn

18. Kế toán muốn tính và sinh giấy rút KPCĐ theo quý

19. Kế toán muốn bổ sung ghi chú về sự thay đổi lương, phụ cấp của CBNV trong tháng trên bảng in lương nộp cho kho bạc

20. Kế toán muốn đánh STT các cột trên bảng lương tùy chỉnh 09

21. Kế toán mong muốn có thể điền được thông tin ngày tháng khi in bảng lương

22. Kế toán muốn biết những cán bộ đến kỳ nâng lương và cập nhật nhanh tình hình  nâng lương, phụ cấp vào danh sách cán bộ, nhân viên để không phải cập nhật cho từng người

R2 (phát hành ngày 05/10/2020)

1. Kế toán muốn in biểu tổng hợp lương đặc thù dự án PGD Thủ Dầu Một

2. Kế toán muốn bổ sung báo cáo Biểu 1- Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế và HD68 – PGD Châu Thành Tây Ninh

3. Kế toán tại các đơn vị thuộc PTC Thanh Liêm mong muốn theo dõi từng khoản phụ cấp của CBKCT nếu cán bộ đó được hưởng từ 2 loại phụ cấp trở lên khi lập bảng mẫu 09

4. Kế toán mong muốn tổng hợp mẫu dự toán theo đặc thù tại Bến Tre

5. Kế toán muốn làm tròn riêng cho dòng tổng cộng và số thực lĩnh trên bảng tính lương

6. Kế toán mong muốn có phần thuyết minh của mẫu 09 giống với quy định của Kho bạc

7. Kế toán muốn hiển thị chi tiết các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật vào bảng lương để hiển thị chi tiết từng khoản

8. Kế toán muốn thuyết minh chi tiết hơn tại mục II/Thuyết minh trên mẫu 09_DA PTC Bắc Bình

9. Kế toán mong muốn tính dự toán giảm do có cán bộ nhân viên nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 Bộ Luật lao động năm 2019

10. Kế toán muốn bổ sung mẫu tính lương đặc thù PGD Hớn Quản

11. Kế toán muốn tính ngày công chuẩn để tính tiền trừ bảo hiểm riêng so với công chuẩn để tính phụ cấp

12. Kế toán muốn bổ sung thêm thông tin tài khoản ngân hàng khác của đơn vị để chi trả lương hàng tháng

13. Kế toán muốn theo dõi biến động số lượng biên chế theo quý

14. Kế toán muốn tùy chỉnh công thức hiển thị các cột cho từng nhóm đối tượng cán bộ trên bảng lương 09 NĐ11

15. Kế toán muốn in mẫu 09 tùy chỉnh hiển thị đủ 3 nhóm cán bộ dù không có cán bộ phát sinh thuộc nhóm này

16. Kế toán muốn cộng thêm số tiền phí chuyển khoản ngân hàng vào bảng lương 09

17. Kế toán xã muốn tính riêng bảng tính tổng các khoản phụ cấp đặc biệt ngành khác với bảng lương, phụ cấp hàng tháng để chi trả riêng

18. Đơn vị yêu cầu bổ sung chức năng cảnh báo trùng lặp, bổ sung bộ lọc theo tiêu chí lập bảng lương khi sinh nhiều bảng lương cho 1 tháng

19. Kế toán muốn lập bảng lương, tính các khoản khoán công tác phí, khoán văn phòng phẩm theo kỳ, quý, năm

20. Kế toán đơn vị muốn xem được lý do bị từ chối bảng lương từ đơn vị

21. Kế toán mong muốn khi chọn tùy chọn Tự nhập phần thuyết minh không bị giới hạn ký tự nhập

22. Kế toán mong muốn khi in mẫu 09, đối với các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật lên bảng lương, sẽ không bị nhân đôi tại cột 4 và 5

23. Kế toán muốn lập biểu phụ cấp đặc biệt ngành thành nhiều biểu khác nhau trên cùng một khoản phụ cấp để phục vụ mục đích thanh toán tiền theo nhiều hình thức khác nhau

24. Kế toán mong muốn có thể nhập nhanh nội dung đề nghị thanh toán trên mẫu 09 theo đúng mục đích

R1 (phát hành ngày 23/09/2020)

1. Tách các phân hệ Tính lương, Dự toán lương, Cải cách tiền lương từ phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức QLCB.VN thành phần mềm MISA SalaGov

Cập nhật 06/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận