1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

Contents

R51 (Phát hành ngày 10/04/2024)

 1. Kế toán đang sử dụng mẫu 09 cũ muốn biết cách chuyển đổi sang mẫu 09 mới để sửa mẫu dễ dàng hơn

R50 (Phát hành ngày 29/02/2024)

 1. Kho bạc điện tử
 2. Kế toán muốn biết trước được mẫu 09 vừa lập thì khi lên DVC sẽ như thế nào để biết được bảng 09 của đơn vị mình đã hợp lệ chưa
 3. Kế toán muốn có bảng 09 mặc định theo QĐ7118/KBNN
 4. Kế toán muốn đặt lại tên của các biểu mẫu, báo cáo đã sửa để đúng với tính chất, nội dung biểu mẫu
 5. Kế toán muốn hiểu chi tiết ý nghĩa của các tiện ích khi sửa mẫu 09
 6. Kế toán muốn xuất khẩu Danh sách CBNV cần truy lĩnh để lưu và đối chiếu khi cần
 7. Kế toán muốn Xuất khẩu, nhập khẩu Truy lĩnh khác để nhanh chóng đưa kết quả truy lĩnh vào phần mềm
 8. Kế toán muốn quản lý được các báo cáo 1 cách tập trung và lưu lại các báo cáo đúng để tra cứu hoặc sử dụng ký số vào thời điểm khác

R49 (Phát hành ngày 31/01/2024)

 1. Hướng dẫn Thực hiện Truy lĩnh nâng lương trên phần mềm MISA SalaGov
 2. Hướng dẫn Thực hiện Truy lĩnh khác trên phần mềm MISA SalaGov

R48 (Phát hành ngày 11/01/2024)

 1. Kế toán mong muốn số tiền lương trên mẫu 09 của từng CBNV thể hiện vào đúng cột
 2. Kế toán muốn sửa được mẫu 09 nếu có khoản đã được thiết lập công thức trên bảng 09 bị “Không sử dụng” trong danh mục 
 3. Kế toán muốn các tính năng điều hướng từ quy trình hướng dẫn sử dụng phần mềm sẽ mở luôn trên trang hiện tại để dễ theo dõi 
 4. Kế toán muốn thực hiện khảo sát mức độ hài lòng khi sử dụng MISA SalaGov vào các thời điểm thích hợp khi đã có trải nghiệm về phần mềm
 5. Kế toán muốn quản lý được ngạch lương có áp dụng hai bảng lương
 6. Khi có CBNV điều chuyển sang đơn vị khác, kế toán muốn lưu trữ hồ sơ CBNV có văn bản quyết định kèm theo
 7. Khi tính truy lĩnh tăng MLCS, kế toán muốn xác định được nguồn chi trả và tính đúng cho những CBNV có nhiều quá trình lương trong Thời gian truy lĩnh 
 8. Kế toán muốn tính đúng thời gian truy lĩnh MLCS cho CBNV có ngày đến đơn vị, hoặc Ngày hưởng của bản ghi lương, phụ cấp thuộc thời gian truy lĩnh

R47 (Phát hành ngày 14/12/2023)

 1. Kế toán muốn chia sẻ được mẫu 09 của đơn vị mình cho những đơn vị khác do mẫu 09 của các đơn vị giống nhau. 
 2. Kế toán muốn quản lý được danh sách các bảng tính theo các kỳ khác tháng
 3. Tích hợp công cụ nhắc nợ từ AMIS Kế toán
 4. Kế toán mong muốn nhanh chóng sửa được tên bảng lương đã lập
 5. Kế toán muốn đặt được mã phụ cấp/phụ cấp đặc biệt ngành/khấu trừ không thường xuyên như mong muốn và không gặp bất kỳ lỗi gì khi in mẫu báo cáo. 
 6. Kế toán muốn kê khai được số tiền Chênh lệch thực lĩnh của từng CBNV trên bảng 09

R46 (Phát hành ngày 30/11/2023)

 1. Kế toán mong muốn in được báo cáo tổng hợp tiền lương đã chi từ các bảng lương, bảng truy lĩnh, bảng truy thu theo các kỳ tổng hợp linh động
 2. Kế toán mong muốn thuyết minh sự thay đổi so với tháng trước trên mẫu 09 theo đúng yêu cầu của Kho bạc nhà nước
 3. Kế toán muốn theo dõi được tổng thực lĩnh truy lĩnh của mỗi bảng truy lĩnh ngay trên danh sách bảng tính truy lĩnh
 4. Kế toán muốn nhận được thông báo về sự sai lệch thông tin lương, phụ cấp giữa bảng lương và hồ sơ Cán bộ nhân viên
 5. Cải tiến luồng sửa mẫu bảng lương 09 tiện ích và dễ sử dụng  
 6. Cải tiến luồng in mẫu bảng lương 09 

R45 (Phát hành ngày 27/10/2023)

 1. Kế toán muốn sử dụng ngay các chứng từ đã lập trên MISA SALAGOV để tự động hạch toán trên MISA BAMBOO
 2. Cải tiến giao diện, quy trình luồng lập bảng lương, chỉnh sửa bảng lương, giúp kế toán có thể tính lương được dễ dàng hơn
 3. Tổ chức lại cấu trúc menu của phần mềm giúp kế toán tiếp cận và sử dụng phần mềm dễ dàng hơn
 4. Kế toán muốn phân bổ các nguồn chi trả và tính đúng được bảng truy lĩnh do nâng lương và tăng MLCS
 5. Kế toán muốn tự xác định các thuộc tính cột thêm mới trên bảng lương để in báo cáo đúng
 6. Kế toán muốn lập bảng thanh toán phụ cấp hàng tháng cho đối tượng cán bộ không chuyên trách theo từng nhóm phụ cấp
 7. Kế toán muốn tính được đúng truy lĩnh do nâng lương dựa vào Ngày hưởng và các bảng lương trong Thời gian truy lĩnh
 8. Kế toán muốn in mẫu 09 có phần thuyết minh và chân chữ ký cùng 1 trang
 9. Kế toán muốn biết lý do không in được bảng lương trắng do thiếu phụ cấp
 10. Kế toán đơn vị PTC muốn biết trong từng chỉ tiêu trên báo cáo 2a- CCTL TT50 gồm nhu cầu của các đơn vị trực thuộc nào

R44 (Phát hành ngày 02/10/2023)

 1. Kế toán muốn đẩy mẫu C2-02NS lên MISA DVC có thông tin đơn vị trả tiền là tài khoản mở tại kho bạc để chi lương qua kho bạc điện tử
 2. Cập nhật luồng cấp tài nguyên của sản phẩm
 3. Kế toán đơn vị muốn bổ sung thêm nhu cầu kinh phí CCTL trên biểu mẫu 4a để gửi cho đơn vị tài chính tổng hợp
 4. Kế toán mong muốn nhập nhanh thông tin lương, phụ cấp cho các cán bộ nhân viên từ quyết định nhận được
 5. Kế toán muốn tính được thu nhập tăng thêm cho các CBNV dựa vào kết quả xếp loại đánh giá công việc
 6. Chuyên viên PTC muốn duyệt bảng lương các đơn vị có chữ ký xác nhận của PNV
 7. Kế toán muốn làm tròn từng khoản phân bổ để tính tổng khi tính bảng lương
 8. Kế toán muốn in bảng thanh toán các khoản phụ cấp đặc biệt ngành theo mẫu và chân chữ ký của đơn vị
 9. Kế toán muốn biết tổng thời gian đã hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm là bao lâu để tính hệ số/tỷ lệ hưởng
 10. Kế toán muốn phân bổ nguồn khi tính bảo hiểm/KPCĐ hưởng theo MLCS hoặc số tiền cố định

R43 (Phát hành ngày 15/09/2023)

 1. Khi xuất khẩu danh sách CBNV ra Excel để cập nhật thông tin, kế toán muốn cột “Họ và Tên” được cố định lại để dễ dàng đối chiếu xem đang sửa thông tin của CBNV nào
 2. Kế toán mong muốn biết được các CBNV nào đến thời hạn được nâng lương để chủ động tính lương chính xác
 3. Kế toán mong muốn có thể lấy lên đc mã Kho bạc để lập chứng từ chi trả lương và phụ cấp
 4. Kế toán mong muốn đưa nhanh danh sách cán bộ nhân viên trong đơn vị vào phần mềm để tính lương
 5. Bổ sung quy tắc tính quy đổi chênh lệch tỷ lệ ra hệ số và các khoảng phụ cấp tăng theo HSL hoặc PCTNVK trên bảng tính nhu cầu CCTL tăng do nâng lương, phụ cấp
 6. Kế toán mong muốn tính được Nhu cầu kinh phí tăng thêm do nâng lương phụ cấp khi thay đổi MLCS

R42.01 (Phát hành ngày 08/09/2023)

 1. Kế toán muốn tra cứu nguyên nhân không ký được bằng MISA KYSO khi ký số trên báo cáo
 2. Kế toán muốn tính dự toán lương cho đơn vị có chỉ tiêu biên chế giao và nhu cầu tuyển thêm là số thập phân
 3. Kế toán muốn tính đúng CBNV đang hưởng lương thuộc ngạch được hưởng PCTNN thì mới được tính nâng PC lần đầu trên dự toán lương
 4. Kế toán mong muốn thể hiện đúng tính chất nguồn kinh phí dùng để trả lương theo phát sinh thực tế tại đơn vị
 5. Kế toán UBMT Huyện đảo Lý Sơn muốn tổng hợp được nhu cầu kinh phí cấp xã do không có đơn vị hành chính cấp xã
 6. Kế toán muốn tính số lượng biên chế được giao trên chân chữ ký không có đối tượng LĐHĐ 68
 7. Kế toán muốn theo dõi CBNV thuộc phòng ban nào khi kiểm tra chi tiết nhu cầu kinh phí thực hiện theo nghị định 24
 8. Kế toán muốn lập nhanh CCTL theo thông tư 50/2023/TT-BTC bằng cách thông tin về MLCS theo hướng dẫn của thông tư

R42 (Phát hành ngày 23/08/2023)

 1. Bổ sung ngạch lương V.08.05.13 (Cao đẳng) vào danh mục mang đi cho dữ liệu Tỉnh Quảng Ngãi
 2. Chuyên viên đơn vị chủ quản mong muốn luôn gửi được bảng tổng hợp Cải cách tiền lương (CCTL) lên đơn vị cấp trên để báo cáo
 3. Kế toán muốn tính cải cách tiền lương năm 2023 theo quy định tại Thông tư 50/2023/TT-BTC
 4. Kế toán mong muốn in được mẫu 09 theo như Nghị định số 111/2022 quy định

R41 (Phát hành ngày 10/08/2023)

 1. Kế toán muốn gửi kèm bảng kê 07 trong luồng Chi lương điện tử KBNN
 2. Kế toán muốn gửi phần Thuyết minh của bảng lương 09 khi gửi bảng lương lên KBNN
 3. Với đơn vị dùng cả Tài khoản dự toán và Tài khoản tiền gửi để chi trả lương, đơn vị vẫn thực hiện được Chi lương điện tử
 4. Kế toán mong muốn xác định được CBNV thuộc đúng loại hợp đồng và in được mẫu 09 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP quy định

R40 (Phát hành ngày 24/07/2023)

 1. Các các nhân viên sử dụng MISA SalaGov muốn xác nhận chính sách quyền riêng tư và thỏa thuận sử dụng dịch vụ căn cứ theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP

R39 (Phát hành ngày 13/07/2023)

 1. Kế toán mong muốn xuất khẩu được bảng Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức hiện thời sau khi lập bảng CCTL để nộp cho cấp trên
 2. Chuyên viên PTC mong muốn tổng hợp được nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL theo mẫu của địa phương
 3. Khi lập bảng tính các khoản khác, kế toán muốn xác định được mức lương cơ sở để tính toán đúng với thực tế đơn vị

R38 (Phát hành ngày 29/06/2023)

 1. Kế toán mong muốn luôn sử dụng được CKS bằng USB token để ký báo cáo và giao dịch với các cơ quan liên quan
 2. Chuyên viên đơn vị tài chính mong muốn tổng hợp được báo cáo theo mẫu 2a để nộp cho đơn vị cấp trên
 3. Kế toán muốn xem luồng tính ra được các số liệu trên bảng tính lương
 4. Kế toán mong muốn phần đọc số tiền bằng chữ sẽ đọc số thực lĩnh hiển thị trên các báo cáo mẫu C02
 5. Kế toán mong muốn các báo cáo tính lương thể hiện đúng số ngày công làm căn cứ tính lương để đáp ứng biểu mẫu của đơn vị
 6. Cập nhật mức lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP áp dụng từ 01/07/2023 và các ảnh hưởng liên quan

R37 (Phát hành ngày 07/06/2023)

 1. Kế toán muốn trải nghiệm đồng nhất các chức năng được sử dụng trên các giao diện phần mềm
 2. Kế toán muốn in được báo cáo theo mẫu 15.1 của TT342 để nộp Phòng tài chính
 3. Khi tất cả các cột con thuộc cột cha không hiển thị trên mẫu 09 tùy chỉnh, kế toán mong muốn độ rộng cột cha sẽ hài hòa hơn để báo cáo in ra đẹp và cân xứng
 4. Kế toán mong muốn xem được công thức của các số liệu trong bảng tính lương
 5. Kế toán mong muốn có thể nhập dữ liệu thuyết minh khi tùy chọn tự nhập tại các báo cáo khác mẫu 09

R36 (Phát hành ngày 22/05/2023)

 1. Chuyên viên STC mong muốn xuất khẩu linh hoạt danh sách tình hình sử dụng phần mềm của các đơn vị cấp dưới
 2. Kế toán mong muốn có thể in mẫu C10-HD và C05-X mà không cần mở từng bảng tính PCĐBN để tiện ích hơn khi sử dụng
 3. Khi tính kinh phí công đoàn theo quý kế toán muốn diễn giải nội dung trên giấy rút Kinh phí công đoàn (KPCĐ) cũng theo quý để đúng với kỳ đang nộp KPCĐ lên cấp trên
 4. Kế toán mong muốn có thể lập bảng thanh toán bảo hiểm cho toàn đơn vị
 5. Kế toán/chuyên viên mong muốn linh động lặp lại/không lặp lại tiêu đề cột khi in báo cáo tĩnh của phần mềm để thuận tiện trong quá trình sử dụng
 6. Kế toán mong muốn có thể thiết lập hiển thị số biên chế được giao và có mặt tại đơn vị tại chân chữ ký phần duyệt của PNV
 7. Kế toán mong muốn tính thuế TNCN dựa trên các khoản lương, phụ cấp, các khoản đóng góp đã làm tròn để dễ dàng đối chiếu số liệu và đúng với thực tế tại đơn vị
 8. Kế toán muốn chọn in các tham số mẫu 09 dễ dàng hơn với màn hình laptop

R35 (phát hành ngày 18/04/2023)

 1. Tùy chỉnh bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
 2. Bổ sung mẫu truy lĩnh có sẵn để có thể sử dụng hoặc dễ dàng chỉnh sửa theo đặc thù đơn vị
 3. Sử dụng mẫu truy lĩnh tùy chỉnh cho nhiều bảng truy lĩnh khác nhau
 4. Ẩn các hàng tên nhóm khi không có dữ liệu phát sinh
 5. Chỉnh sửa bảng chấm công và tổng hợp công
 6. Hiển thị tên người chấm công và phụ trách bộ phận trên bảng chấm công
 7. Tính số tiền BHYT NLĐ và cơ quan đóng trong trường hợp làm thủ tục khai báo chậm lên cơ quan bảo hiểm
 8. Lấy chính xác số liệu chênh lệch trong trường hợp tháng này có PCĐBN nhưng tháng trước không có
 9. Kế toán có thể thao tác nhanh hơn trong trường hợp tháng trước có CBNV nghỉ không lương mà không cần lập bảng chấm công
 10. Sắp xếp danh sách CBNV theo thứ tự giảm dần của hệ số lương để dễ dàng đối chiếu
 11. Kế toán có thể biết được trường hợp CBNV chuẩn bị có số giờ làm thêm vượt quá số giờ quy định
 12. Tạo được phần “Tổng số tiền bằng chữ” trên mẫu 09 theo yêu cầu của kho bạc
 13. Lập phần hạch toán theo MLNS của mẫu C021-HD theo yêu cầu của đơn vị
 14. Tùy chọn diễn giải giấy rút BHXH theo yêu cầu của kho bạc
 15. Phần mềm hiển thị chữ ký số của thủ trưởng giống như đã thiết lập khi gửi email báo cáo ký số

R34 (phát hành ngày 18/03/2023)

 1. Ghi nhận nhật ký truy cập các thao tác liên quan đến danh mục Mục lục ngân sách
 2. Tính thêm khoản hỗ trợ mua BHYT cho đối tượng đại biểu hội đồng nhân dân không được hưởng bảo hiểm từ cơ quan công tác
 3. Tính số tiền cho CBNV kiêm nhiệm chức danh, tính truy lĩnh và lên đầy đủ số liệu trên báo cáo lương
 4. Cải tiến tính năng chia sẻ bảng lương khi tiếp tục chia sẻ cho đơn vị khác
 5. Trong trường hợp truy lĩnh lẻ tháng, có thể tách chi tiết số ngày lẻ được hưởng bao nhiêu tiền
 6. Nhập nhanh CBNV thuộc PL05-2BK-QTT-TNCN để lập tờ khai quyết toán thuế TNCN nhanh hơn
 7. Lấy đúng số tiền bảo hiểm chi trả 75% hoặc 100% trên bảng lương
 8. Thể hiện tên dòng Tổng số của mẫu 09 theo yêu cầu của kho bạc
 9. Tùy chỉnh báo cáo chi lương theo yêu cầu của ngân hàng
 10. Đối chiếu số liệu trên bảng tính thuế TNCN với bảng quyết toán thuế TNCN để kiểm tra quyết toán thuế TNCN đã lập đúng hay sai
 11. Lập và nộp tờ khai bổ sung (01/KHBS) và bản giải trình khai bổ sung (01-1/KHBS) cho tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN khi có điều chỉnh
 12. Vào nhanh danh sách CBNV từ bảng truy lĩnh tương tự như bảng lương
 13. Tính đúng phụ cấp dạy thêm giờ theo học kỳ, năm học 
 14. Tính phụ cấp dạy thêm giờ theo số tiền 1 tiết dạy đã được làm tròn để đáp ứng cách tính tại đơn vị
 15. Bảng tổng hợp bảo hiểm cả năm 

R33 (phát hành ngày 22/02/2023)

1. Tùy chọn không theo dõi CBNV đã nghỉ hưu, nghỉ việc, điều chuyển

2. Khi tùy chỉnh mẫu bảng lương, trong trường hợp chọn ẩn hiện cột phát sinh dữ liệu, khi các cột con không phát sinh dữ liệu thì ẩn được cả cột cha

3. Khi phân bổ nguồn tính lương thì khoản bảo hiểm sẽ tính hết vào nguồn ngân sách

4. Kế toán muốn truy thu tháng nào thì trừ vào bảng lương tháng đó

5. Hiển thị số tiền tháng này và tháng trước khi chọn in chỉ bảng lương PCĐBN trên mẫu 09 kể cả khi không có thay đổi

6. Phân bổ theo 2 nguồn sau khi tính lương theo CBNV

7. Sắp xếp nhanh thứ tự CBNV trong trường hợp có biến động nhân sự

8. Dễ dàng nhận biết nhóm hưởng lương được chia sẻ để có thể sửa và sử dụng

9. Nội dung email xác nhận bảng lương cho CBNV trong đơn vị có chi tiết số tiền từng khoản lương, phụ cấp để CBNV kiểm tra

10. Nếu cập nhật 1 khoản PCĐBN được hưởng ở 2 tháng khác nhau khi cập nhật vào bảng lương sẽ tính tổng của các bảng PCĐBN được cập nhật

11. Không làm tròn từng khoản tiền của khoản phụ cấp làm thêm, làm đêm

12. Dễ dàng nhập khẩu thông tin ngạch lương chỉ với mã ngạch

13. Tách diễn giải của các khoản phụ cấp theo lương theo đối tượng biên chế/hợp đồng kể cả cùng tiểu mục

14. In tờ ủy quyền quyết toán thuế TNCN để CBNV ký ủy quyền cho đơn vị quyết toán thay thuế TNCN

15. Kế toán có thể tự điền nội dung ghi chú về tăng giảm biên chế mẫu thuyết minh số 13

16. Giữ nguyên phần ghi chú khi tính lại lương

17. Cộng hệ số hưởng của CBNV rồi mới nhân với MLCS tính ra khoản lương và làm tròn tới đồng

18. Khi tính truy lĩnh có thể tính bao gồm cả tháng tính truy lĩnh

19. Tính đúng được bảng lương (Tính từng khoản bảo hiểm trừ vào từng khoản lương, phụ cấp)

20. Cập nhật bảng PCĐBN, truy lĩnh vào bảng lương ngay màn hình danh sách và cho cập nhật nhiều bảng cùng một lúc

21. Bỏ cột ký xác nhận hoặc sửa ký xác nhận về ghi chú trên mẫu C10-HD: Mẫu báo cáo các khoản phụ cấp khác.

R32 (phát hành ngày 31/01/2023)

1. Tùy chỉnh mẫu thuyết minh bảng lương 09 theo yêu cầu của Kho bạc

2. In mẫu Báo cáo tổng hợp tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp chi tiết theo tiểu mục để đối chiếu với phần mềm kế toán

3. Tính quá trình truy lĩnh lương chia thành 2 giai đoạn do phân nguồn và thời điểm tính truy lĩnh khác với ngày nhận quyết định

4. Trong trường hợp có phát sinh CBNV nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức… (trừ lương, phụ cấp) thì sẽ thể hiện chính xác các hệ số bị giảm

5. In mẫu thuyết minh đặc thù Kim Thành (Hải Dương)

6. Chuyên viên STC có thể xem chi tiết số liệu DTL cho từng đối tượng (Biên chế, LĐHĐ 68 và đối tượng khác)

7. Linh động trong việc thể hiện mẫu bảng 09 theo yêu cầu của chuyên quản kho bạc

8. Báo cáo Bảng đăng ký quỹ lương dự toán (Chi tiết các loại phụ cấp) hiển thị được hết 23 cột trên 1 trang A4

9. Kế toán có thể chủ động lựa chọn tiểu mục của phí chuyển khoản ngân hàng

10. Kế toán có thể bỏ cập nhật bảng PCĐBN/Truy lĩnh/Truy thu/Khấu trừ KTX vào bảng lương

11. Kế toán có thể gửi thông báo cho TTĐV sau khi ký số trong trường hợp vô tình tắt thông báo của phần mềm

12. Nhập nhanh cột Ghi chú/Ghi chú tăng/Ghi chú giảm với cùng nội dung giống nhau cho nhiều CBNV trên bảng lương

13. Tùy chọn hiển thị cột Ghi chú trên các báo các khác tương tự bảng lương 09

14. Kế toán/Thủ trưởng đơn vị thiết lập được mẫu chữ ký theo nhu cầu

15. Sử dụng mẫu bảng kê 07 để thanh toán cho tất cả các đối tượng khác cán bộ KCT

16. Thiết lập ký hiệu cột trên bảng lương 09 theo mẫu của đơn vị

17. Mẫu ghi chú trên bảng lương 09 và mẫu thuyết minh như yêu cầu của Kho bạc.

R31 (phát hành ngày 29/12/2022)

1. Kế toán mong muốn tính được khoản phụ cấp đặc biệt ngành “Trợ cấp Tết” theo kỳ năm

2. Chuyên viên PTC mong muốn từng đơn vị cấp dưới có thể trích xuất được danh sách CBNV nghỉ hưu trong năm để hỗ trợ cho công tác nộp báo cáo cho PGD, PNV

3. Kế toán mong muốn thể hiện chi tiết, đầy đủ thông tin số tiền tăng, giảm, lý do tăng, giảm của từng CBNV trên bảng lương

4. Kế toán mong muốn có thể biết được lý do tại sao khi thực hiện in báo cáo lại bị lỗi

5. Chuyên viên ĐVTC mong muốn dễ dàng có danh sách các đơn vị chưa nộp bảng lương/dự toán lương để đốc thúc, nhắc nhở

6. Kế toán mong muốn có thể sửa mẫu bảng lương theo mẫu của đơn vị (gộp tên cột)

7. Chuyên viên PGD mong muốn khi in “Bảng tổng hợp lương” hàng tháng của các đơn vị cấp dưới gửi lên sẽ lấy được số tiền truy lĩnh

8. Kế toán mong muốn dòng tổng nhóm hưởng lương thể hiện đẹp hơn khi chọn hiển thị tổng dữ liệu nhóm ở dòng thể hiện tên nhóm

9. Kế toán mong muốn có thể nhập khẩu đè danh sách CBNV trong đơn vị

10. Kế toán mong muốn có phần thuyết minh như mẫu của đơn vị đang sử dụng và hiển thị phần thông tin tiêu đề mẫu như KB yêu cầu – PGD Thuận Nam

11. Kế toán muốn in bảng lương tháng 1 và tháng 2 trên cùng 1 mẫu 09 để đáp ứng yêu cầu chuyển lương Tết

12. Kế toán mong muốn khi in báo cáo trên phần mềm sẽ có kèm dữ liệu báo cáo tại trang hiển thị chân chữ ký

13. Kế toán mong muốn có thể dễ dàng quan sát được vị trí đặt chữ ký số trên báo cáo

14. Kế toán mong muốn đáp ứng biểu truy lĩnh như đơn vị đang sử dụng

15. Kế toán mong muốn tùy chỉnh nội dung diễn giải trên giấy rút

16. Kế toán mong muốn có thể linh động cộng gộp hoặc không cộng gộp các khoản có MLNS giống nhau

17. Kế toán mong muốn truy thu được khoản bảo hiểm thất nghiệp đối với thủ trưởng đơn vị sự nghiệp chuyển từ công chức thành viên chức

18. Kế toán mong muốn tính được dự toán khoản phụ cấp công vụ mà CBNV sẽ được hưởng sau khi hết thời gian tập sự

19. Kế toán muốn hiển thị được nhiều chức vụ/chức danh của CB KCT khi in báo cáo để thể hiện đúng theo thực tế của đơn vị

20. Kế toán mong muốn thuyết minh chi tiết hơn khi CBNV được truy lĩnh

21. Kế toán mong muốn có thể tùy chọn làm tròn số liệu tại phần tính các khoản khác mà không làm ảnh hưởng đến bảng lương

22. Kế toán mong muốn khi chọn làm tròn thực lĩnh của CBNV, làm tròn tổng thực lĩnh và làm tròn tổng thực lĩnh theo số chưa làm tròn thì không trừ số tiền lệch vào CBNV cuối cùng

23. Chuyên viên PTC mong muốn in được mẫu báo cáo tổng hợp có chi tiết hệ số nâng lương của các đơn vị con

24. Kế toán muốn in các mẫu bảng lương 09 đã tùy chỉnh nhanh chóng và thuận tiện hơn

25. Kế toán mong muốn có thể cập nhật nhanh nguồn, chương, loại khoản, tiểu mục

26. Chuyên viên đơn vị chủ quản mong muốn có thể in được các báo cáo tổng hợp lương/DTL khi đơn vị đã gửi lên để có thể đối chiếu trước khi phê duyệt

27. Kế toán mong muốn có thể tăng chiều rộng của ô chữ ký để thông tin không bị xuống dòng nhiều lần

28. Kế toán mong muốn có thể gộp được các bảng tính truy lĩnh và tính phụ cấp đặc biệt ngành trên 1 bảng lương 09

29. Kế toán muốn dễ dàng tìm kiếm các báo cáo của chứng từ chi trả lương đã xuất xml để tiện theo dõi

30. PTC muốn in báo cáo “Bảng đăng ký quỹ lương dự toán” có trừ đi khoản dự toán lương giảm do có nhân viên nghỉ hưu, thai sản

31. Kế toán mong muốn khi tùy chọn làm tròn thực lĩnh sẽ không ảnh hưởng đến số tiền phí chuyển khoản ngân hàng

R30 (phát hành ngày 21/11/2022)

1. Kế toán muốn làm tròn xuống hệ số của các khoản phụ cấp hưởng theo tỷ lệ để đáp ứng thực tế tính lương của đơn vị

2. Cho phép giao dịch kho bạc điện tử ngay trên phần mềm MISA SalaGov

3. Kế toán mong muốn tính lương cho CBNV nghỉ việc trong tháng trước nhưng kỳ lương chi trả là đầu tháng liền sau

4. Kế toán mong muốn có mẫu thuyết minh như đang sử dụng – PTC Thanh Xuân

5. Kế toán muốn lập chứng từ khấu trừ Thuế TNCN cho đối tượng vãng lai

6. Chuyên viên PTC mong muốn trong trường hợp nhiều đơn vị sử dụng chung 1 tài khoản thì khi in báo cáo đăng ký quỹ lương của đơn vị con, chuyên viên PTC có thể biết từng CBNV thuộc đơn vị nào

7. Kế toán muốn lấy đúng phí chuyển khoản ngân hàng khi in mẫu 09 để đi KBNN

8. Kế toán muốn sinh giấy rút chuyển khoản để thanh toán các khoản phụ cấp ĐBN, khác với giấy rút chuyển khoản lương, bảo hiểm

9. Kế toán mong muốn tính được các khoản khấu trừ dựa vào số đã làm tròn của các khoản lương, phụ cấp

10. Kế toán mong muốn in được bảng kê thanh toán tạm ứng mẫu 07 cho các CBNV lao động hợp đồng ngoài định mức tại các đơn vị trường học

11. Kế toán mong muốn số tiền của từng người trong 1 nhóm hưởng lương có thể thể hiện vào cột 5 hoặc 6 theo nhu cầu

12. STC Quảng Ngãi mong muốn có thể dễ dàng theo dõi được danh sách các đơn vị cấp dưới

13. Kế toán mong muốn có thể in nhanh được các báo cáo truy lĩnh tại màn hình chi tiết bảng tính truy lĩnh

14. Kế toán mong muốn xuất khẩu được dự toán lương giống giao diện hiển thị ở trên chương trình

15. Chuyên viên PTC mong muốn thể hiện chi tiết hệ số lương, hệ số/tỷ lệ phụ cấp của CBNV để dễ dàng đối chiếu trên bảng nâng lương, phụ cấp

16. Kế toán mong muốn có thể lập được bảng lương cho nhiều phòng ban, mỗi phòng ban là 1 bảng lương một cách nhanh chóng

17. Kế toán mong muốn hình ảnh dấu mộc khi ký số được to hơn để chữ ký trông đẹp hơn

18. Kế toán mong muốn có thể in được các bảng lương giống nhau khác đối tượng hưởng trong tháng một cách nhanh nhất

19. Kế toán mong muốn khi in bảng lương C02aHD, đối với CBNV tập sự sẽ tách được thành 2 dòng 1 dòng là thể hiện lương phụ cấp 85%, 1 dòng là lương, phụ cấp 15% được hỗ trợ thêm

20. Kế toán mong muốn có thể tính được bảng lương theo theo đúng hệ số, tỷ lệ theo nhu cầu

21. Bổ sung tham số các báo cáo mẫu C2-02a/NS và C2-02b/NS của các đơn vị khối xã

R29 (phát hành ngày 25/10/2022)

1. Kế toán muốn lập chứng từ để thanh toán lương, bảo hiểm, KPCĐ, thuế TNCN qua KBNN

2. Kế toán muốn in và xuất khẩu chứng từ chi trả lương để giao dịch với KBNN

3. Kế toán muốn theo dõi mã cấp ngân sách của nguồn kinh phí để giao dịch với KBNN

4. Kế toán muốn có thể tính chung các khoản phụ cấp đặc biệt ngành và in chung trên một bảng

5. Kế toán mong muốn đối với những khoản phụ cấp hưởng theo hệ số chỉ có 1 số thập phân sau dấu phẩy thì chỉ hiển thị 1 số sau dấu phẩy

6. Kế toán muốn chuyển số liệu các báo cáo DTL theo từng khoản của tất cả các khoản sang PM Bumas để đơn vị chủ quản tổng hợp dự toán toàn ngành/địa phương

7. Kế toán mong muốn tính chính xác số dự toán khi in báo cáo dự toán lương, phụ cấp trong trường hợp có dự toán giảm do nghỉ thai sản

8. Kế toán mong muốn mẫu thuyết minh số 13 có thể linh hoạt thông tin Lý do chênh lệch

9. Kế toán mong muốn có thể khai báo nhanh danh sách CBNV dễ dàng và thuận tiện hơn khi bắt đầu sử dụng MISA SalaGov và sửa nhanh thông tin CBNV trong quá trình sử dụng PM

R28 (phát hành ngày 24/09/2022)

1. Kế toán muốn in được bảng tính khấu trừ không thường xuyên trên phần mềm để dễ theo dõi

2. Kế toán muốn in báo cáo “Bảng truy cấp nâng lương, thâm niên nhà giáo, thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi nhà giáo” theo đúng yêu cầu của PGD

3. Kế toán muốn tính đúng số tiền các khoản phụ cấp kiêm nhiệm hưởng theo khoản phụ cấp khác theo số tiền để đáp ứng thực tế phát sinh tại đơn vị

4. Kế toán muốn in được nhiều bảng lương trong cùng 1 tháng trên 1 mẫu bảng lương (Khác mẫu 09) để đáp ứng yêu cầu của KBNN

5. Kế toán mong muốn khi lập dự toán lương năm sau có thể lấy lên được số tiền dự toán lương năm trước trên giao diện phần mềm để không mất công nhập lại

6. PGD huyện Thoại Sơn An Giang muốn tổng hợp lương biên chế theo mẫu đặc thù để gửi lên PTC

7. PGD huyện Thoại Sơn An Giang muốn tổng hợp lương cho lao động hợp đồng theo mẫu đặc thù để gửi lên PTC

8. Chuyên viên PTC muốn tổng hợp báo cáo Dự toán lương theo biểu 2c TT61/2021/TT-BTC để nộp lên Sở tài chính

9. Kế toán muốn theo dõi lịch sử gửi email bảng kê thu nhập cho CBNV

10. Kế toán mong muốn nhật ký truy cập ghi nhận được thông tin tích sử dụng và không sử dụng phụ cấp

12. Kế toán mong muốn danh mục phụ cấp có sẵn có đầy đủ các loại phụ cấp để dễ dàng sử dụng

R27 (phát hành ngày 06/09/2022)

1. Khi kế toán in Bảng lương đặc thù Tháp Mười, trường hợp trong thời gian truy lĩnh đó cán bộ có được nâng lương nhiều giai đoạn thì phần mềm hiển thị nội dung truy lĩnh nhiều dòng

2. Kế toán muốn hiển thị đúng tiêu đề cột khi in mẫu 09 để đáp ứng đúng yêu cầu của kho bạc

3. Kế toán muốn thống kê chi tiết tình hình nghỉ phép của CBNV để tiện theo dõi

4. Kế toán muốn làm tròn xuống theo yêu cầu của KBNN

5. Kế toán mong muốn tính làm tròn lên ở phần số tiền của CBNV trên bảng lương hàng tháng

6. Kế toán muốn in được báo cáo tổng hợp quỹ tiền lương để nộp lên đơn vị chủ quản

7. Kế toán muốn có thể tự sửa mẫu bảng lương và chia sẻ mẫu “Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười” để đáp ứng yêu cầu báo cáo của đơn vị

8. Kế toán mong muốn các báo cáo lấy theo số đã làm tròn của từng CBNV để đáp ứng yêu cầu của đơn vị

9. Kế toán muốn hạch toán riêng BHXH 17% và BHTNLĐ-BNN 0,5% khi đẩy số liệu từ SalaGov sang Mimosa/Bamboo để đáp ứng yêu cầu của đơn vị

10. Kế toán các đơn vị của KTNN muốn các nhóm Kiểm toán viên bao gồm cả Thanh tra lương trên biểu lương 02 để dễ đối chiếu số liệu

11. Chuyên viên Kiểm toán nhà nước muốn điều chỉnh dự toán lương theo tỷ lệ để đáp ứng nhu cầu điều chỉnh

12. Chuyên viên kiểm toán nhà nước mong muốn số lương kiểm toán viên trên Phụ lục 05 và dữ liệu đẩy sang Bumas bao gồm cả thanh tra viên để đồng nhất số liệu giữa 2 phần mềm

13. Kế toán muốn thay đổi được độ rộng dòng khi sửa mẫu bảng lương để phù hợp với dữ liệu của đơn vị

14. Kế toán muốn được cảnh báo cụ thể khi xóa CBNV để không ảnh hưởng lên các báo cáo đã nộp lên cơ quan chủ quản

15. Khi sửa mẫu bảng lương trường hợp đơn vị thiết lập công thức cho cột dữ liệu và nhập tay công thức thì không hiển thị tên cụ thể của công thức

16. Chuyên viên Sở tài chính muốn “Tra cứu thông tin đơn vị cấp dưới” theo bảng lương các tháng đã lập

17. Kế toán muốn tính truy lĩnh cho CBNV đơn giản và chính xác hơn để đáp ứng nghiệp vụ thực tế phát sinh

18. Khi bảng truy lĩnh không cập nhật vào bảng lương, kế toán muốn hiển thị đúng nội dung thuyết minh mẫu 09 và gộp chung 1 giấy dự toán để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thực tế tại đơn vị

19. Tích hợp chữ ký MISA eSign vào phần mềm MISA SalaGov

20. Kế toán muốn chọn đúng vị trí trang in để ký số dễ dàng hơn

R26 (phát hành ngày 20/07/2022)

1. Khi in mẫu 09 kế toán muốn thuyết minh cột Ghi chú trong trường hợp chỉ chọn bảng PCĐBN

2. Kế toán muốn xóa được báo cáo trên danh sách báo cáo đã ký số để dễ theo dõi hơn

3. Kế toán mong muốn đặt tên bảng tính phụ cấp đặc biệt ngành theo loại cán bộ trong lên để tiện theo dõi

4. Khi in mẫu 09 phần thuyết minh mẫu số 13 hiển thị đầy đủ các nhóm hưởng lương ở nội dung đề nghị thanh toán dù phát sinh hay không phát sinh số liệu

5. Kế toán các đơn vị KTNN muốn tính dự toán lương cho khoản phụ cấp thu hút nhân tài

6. Kế toán muốn in mẫu 09 bao gồm cả tiền truy lĩnh trong cả hai trường hợp truy lĩnh được và không được cập nhật vào bảng lương

7. Kế toán mong muốn tùy chỉnh nội dung diễn giải khi sinh giấy rút tự động sang Mimosa/Bamboo

8. Kế toán muốn in báo cáo dự toán cho các Mã ngành kinh tế khác nhau để báo cáo cơ quan chủ quản

9. PTC mong muốn biết chính xác tình trạng nộp dự toán của đơn vị con trực thuộc trực tiếp đơn vị chủ quản

10. Kế toán muốn nhìn thấy số tiền trên màn hình danh sách các khoản khấu trừ và tổng số tiền khấu trừ ở màn hình chi tiết khoản khấu trừ KTX để theo dõi số liệu dễ hơn

11. Kế toán mong muốn tính lại dự toán lương nhanh hơn để không mất công nhập lại số liệu

12. Kế toán muốn lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên PM SalaGov để đáp ứng kịp thời theo Nghị định của CP ban hành

13. Kế toán muốn quay lại mẫu gần nhất đã lưu khi tùy chỉnh mẫu bảng lương

R25 (phát hành ngày 05/07/2022)

1. Kế toán muốn thiết lập được công thức tính khoản phụ cấp đặc biệt ngành

2. Kế toán muốn truy lĩnh được các khoản phụ cấp hưởng theo số tiền

3. Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Ngãi muốn xóa tên cơ quan chủ quản trên báo cáo do sai tên tên đơn vị chủ quản để gửi báo cáo lên Sở tài chính

4. Phòng tài chính muốn tổng hợp quỹ lương của CBNV thuộc biên chế trong toàn huyện để báo cáo Sở tài chính

5. Kế toán muốn tính dự toán phụ cấp đặc biệt ngành chi tiết theo khoản để đáp ứng đúng nghiệp vụ lập dự toán theo khoản

6. Kế toán mong muốn phần mềm có thêm các giá trị tùy chọn diễn giải khi sinh giấy rút dự toán để đơn vị sử dụng

7. Đơn vị muốn nhận được đầy đủ nhóm hưởng lương trên mẫu bảng lương do đơn vị khác chia sẻ

8. Khi in mẫu bảng lương có nhiều nhóm hưởng lương, kế toán muốn đánh STT liên tiếp giữa các nhóm hưởng lương

9. Đơn vị muốn tính dự toán lương giảm do cán bộ nghỉ thai sản không bao gồm các khoản phụ cấp cán bộ được hưởng khi nghỉ thai sản

10. Kế toán muốn in báo cáo dự toán cho các Mã ngành Kinh tế khác nhau để báo cáo cơ quan chủ quản

11. Kế toán muốn lưu lại thông tin đơn vị và tài khoản người dùng trên giao diện để tiện sử dụng

12. Kế toán muốn lưu lại thông tin đã chọn khi tính lương để đơn vị đỡ mất thời gian nhập lại nhiều lần

13. Kế toán muốn in đúng mẫu 09 theo yêu cầu của KBNN địa phương để gửi được báo cáo lên KBNN

14. Nhân viên triển khai MISA mong muốn khai báo nhanh thông tin danh mục ban đầu để tiết kiệm thời gian triển khai cho các đơn vị

15. Kế toán muốn khi in các khoản phụ cấp đặc biệt ngành in được số hiệu cán bộ của từng CBNV để lấy dữ liệu lên các chứng từ đi ngân hàng dễ thực hiện

16. Đơn vị chủ quản/tài chính mong muốn dễ dàng quản lý tài khoản đăng nhập của đơn vị cấp dưới

17. Kế toán mong muốn nhận được thông báo phê duyệt dự toán lương qua email/điện thoại để dễ dàng nắm bắt thông tin

18. Kế toán muốn xuất khẩu bảng dự toán lương bao gồm cả tiêu đề và chân chữ ký để in báo cáo

19. Kế toán các đơn vị tỉnh Đồng Nai muốn tự thiết lập mẫu thuyết minh 09 để đáp ứng yêu cầu của đơn vị chủ quản

20. Chuyên viên KTNN muốn mapping danh sách CBNV các đơn vị trực thuộc văn phòng KTNN vào văn phòng KTNN

21. Kế toán các đơn vị KTNN muốn tính phụ cấp ưu đãi nghề cho CBNV theo ngạch bậc lương

22. Kế toán muốn tích hợp LiveChat – công cụ hỗ trợ khách hàng giúp cho NSD được hỗ trợ nhanh chóng, nâng cao hài lòng khách hàng

R24 (phát hành ngày 14/06/2022)

1. Kế toán muốn truy thu khi cán bộ nhân viên bị giảm lương, phụ cấp

2. Kế toán muốn tính thuế TNCN cho những đối tượng vãng lai để tính đúng bảng tính thuế TNCN cho đơn vị

3. Kế toán xã muốn tính đúng thuế TNCN/quyết toán thuế TNCN cho các đối tượng CBNV trong đơn vị

4. Chuyên viên đơn vị chủ quản muốn tổng hợp được số tiền truy lĩnh từng tháng của các đơn vị con để thuyết minh với cơ quan tài chính

 5. Tính số tiền lương theo ngày công cụ thể (thuê lao động hợp đồng theo ngày)

6. Kế toán muốn lấy số liệu từ SalaGov sang Bamboo chi tiết theo Tiết tiểu mục để hạch toán chi tiết theo Tiết tiểu mục

7. Kế toán muốn tính phụ cấp làm thêm, làm đêm theo số tiền quy định 

8. Kế toán mong muốn khai báo đúng tỷ lệ đóng BHXH của cơ quan để đáp ứng nhu cầu theo dõi tại đơn vị

9. Kế toán muốn lập nhanh dự toán nâng lương của những CBNV được nâng theo quý để đáp ứng yêu cầu của cơ quan chủ quản

10. Kế toán muốn tính đúng truy lĩnh của những CBNV thực tập có tỷ lệ hưởng 85% để tính đúng bảng truy lĩnh

11. Kế toán muốn tính đúng số tiền phụ cấp thâm niên nghề cho đối tượng đi công tác dài hạn nước ngoài theo quy định 

12. Kế toán muốn tính đúng thu nhập chịu thuế của các khoản làm thêm, làm đêm theo quy định

13. Kế toán muốn thuyết minh bảng lương chi tiết theo MLNS theo đặc thù Bệnh viện phổi Thái Bình

14. Kế toán mong muốn theo dõi được trạng thái là tử tuất của CBNV để thuyết minh chính xác lý do giảm của CBNV

15. Đơn vị muốn tính phụ cấp trực theo 3 mức giá khác nhau để đáp ứng thực tế tại đơn vị

16. Kế toán muốn gộp ký hiệu giống nhau ở liền nhau khi in mẫu 09 để đáp ứng yêu cầu của KBNN

17. Kế toán muốn khi gửi bảng lương lao động hợp đồng với số tiền cố định lên đơn vị chủ quản sẽ có cảnh báo khi khách hàng tự nhập lại mức lương tối thiểu để đơn vị chủ quản tổng hợp đúng số lượng đơn vị báo cáo

18. Kế toán muốn sửa được số liệu trên bảng truy lĩnh

19. Khi tra cứu tình hình sử dụng phần mềm, Sở tài chính muốn thống kê trong thời gian linh hoạt và muốn xem các đơn vị theo tuyến tỉnh, huyện, xã để quản lý sát sao hơn

20. Khi in báo cáo, bảng lương, kế toán muốn liệu trên các cột hiển thị một dòng để báo cáo đẹp hơn

21.  Kế toán mong muốn tính nhanh phí chuyển khoản khi đi lương mẫu 09 qua KBNN

R23 (phát hành ngày 29/04/2022)

1. Kế toán muốn in Mẫu số 06: Dự toán kinh phí đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề

2. Kế toán muốn in Mẫu số 05: Dự toán kinh phí đề nghị nâng phụ cấp thâm niên vượt khung

3. Kế toán muốn in Mẫu số 04: Dự toán kinh phí đề nghị nâng lương

4. Kế toán muốn in Mẫu số 03: Bảng tổng hợp nâng hệ số lương, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung trong năm dự toán để báo cáo lên cơ quan chủ quản

5. Kế toán muốn in Mẫu số 02: Bảng tổng hợp hệ số lương để nộp cùng bộ báo cáo dự toán hàng năm 

6. Tích hợp IVAN BHXH dưới dạng subapp

R22 (phát hành ngày 06/04/2022)

1. Kế toán PGD muốn tổng hợp bảng lương cho toàn ngành để nộp cho PTC

2. Kế toán muốn thuyết minh chi tiết số lượng CBNV theo loại biên chế trên bảng lương tùy chỉnh mẫu C02-HD

3. Kế toán muốn tính lương của CBNV có 2 mức hưởng HSL trong cùng một tháng để đáp ứng nghiệp vụ thực tế tại đơn vị

4. Kế toán muốn thuyết minh chi tiết tăng, giảm tiền lương thực lĩnh và nguyên nhân tăng, giảm của từng CBNV theo yêu cầu của KBNN

5. Trên mẫu 09, kế toán muốn thuyết minh chi tiết nguyên nhân tăng giảm của từng CBNV có chênh lệch

6. Kế toán muốn kết nối phụ cấp đặc biệt ngành sang phần mềm kế toán Bamboo chính xác

7. Đơn vị chủ quản trực tiếp mong muốn tổng hợp được bảng lương, dự toán đơn vị con gửi lên khi đơn vị chủ quản cấp trên hết hạn sử dụng

8. Kế toán muốn tùy chỉnh phần II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước của mẫu 09 để linh hoạt khi làm việc 

9. Khi sinh giấy rút tự động xuống Mimosa/Bamboo cần sửa lại diễn giải linh động

R21 (phát hành ngày 18/03/2022)

1. Kế toán muốn tính truy lĩnh lương bằng 2 nguồn khác nhau cho phần được truy nâng trước hạn

2. Kế toán muốn tính số tiền khấu trừ KTX trong trường hợp nghỉ cách ly, nghỉ ốm để tính lương cho CBNV chính xác

3. Kế toán muốn tính đúng số tiền các khoản đóng góp theo quy định đặc thù

4. Kế toán muốn thay đổi cách tính bảo hiểm với người nghỉ chế độ phu quân phu nhân cho đúng với quy định

5. Kế toán muốn in bảng báo cáo biến động tăng giảm lương trong tháng kèm theo mẫu 09 để đi KBNN

6. Kế toán muốn in bảng lương có thuyết minh chi tiết theo MLNS để hạch toán sang phần mềm kế toán

7. Kế toán muốn ghi nhận nhanh danh sách người phụ thuộc vào chương trình để làm việc nhanh hơn

8. Kế toán muốn lập nhanh phụ cấp làm thêm, làm đêm được tổng hợp từ bảng chấm công

9. Kế toán muốn biết cơ quan nhận báo cáo khi gửi bảng lương/bảng dự toán để dễ phát hiện khi gửi nhầm

10. Kế toán mong muốn hiển thị mã các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã lập để dễ kiểm tra

11. Kế toán mong muốn tùy chỉnh nhanh số lương, phụ cấp lên các cột tương ứng của Mẫu số 09 để đơn vị dễ chỉnh sửa hơn

12. Kết nối với Mtax để nộp tờ khai thuế TNCN

13. Kế toán muốn đăng ký MST cho CBNV trong đơn vị

14. Kế toán mong muốn bắt buộc điền thông tin khối trường trong thông tin đơn vị

15. Kế toán muốn chấm công cho các CBNV được hưởng phụ cấp độc hại nhanh hơn so với hiện tại

16. Kế toán đơn vị mới sử dụng phần mềm muốn hiển thị tất cả danh mục ngạch bậc lương để khai báo theo danh mục của đơn vị nhanh hơn

17. Kế toán muốn sửa được tên bảng lương sau khi đã lập để đặt theo tên gợi nhớ và dễ phân biệt

R20 (phát hành ngày 24/02/2022)

1. Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu 09 ra file excel có đầy đủ công thức để nộp theo yêu cầu của KBNN

2. Kế toán mong muốn kết xuất được mẫu xml Tờ khai quyết toán thuế TNCN gửi cơ quan thuế

3. Kế toán muốn in bảng sao kê lương của CBNV để làm chứng từ kê khai thu nhập

4. Cán bộ tổ chức cần chuyển các dữ liệu phát sinh liên quan đến số lượng, hệ số lương, phụ cấp trên phần mềm QLCB.VN sang SalaGov để không mất thời gian nhập liệu

5. PTC muốn tổng hợp lương khối Ban ngành trong toàn huyện để báo cáo Sở tài chính

6. PTC muốn tổng hợp lương khối xã để báo cáo về Sở tài chính

7. Sửa màn hình Bảng quyết toán thuế và Bảng tính thuế TNCN cho phù hợp với Thông tư 80/2021/TT-BTC

8. Kế toán muốn lập Tờ khai 05-QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Thông tư 80/2021/TT-BTC)

9. Kế toán muốn lập Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN

10. Kế toán muốn lập Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN

11. Kế toán muốn lập Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

12. CBNV muốn khai báo thông tin người phụ thuộc để được giảm thuế TNCN phải nộp

13. Kế toán muốn đăng ký người phụ thuộc cho CBNV trong đơn vị

14. Kế toán muốn ẩn dòng tiêu đề nhóm hưởng lương khi in bảng lương chỉ có 1 nhóm

15. Kế toán mong muốn chương trình cảnh báo lỗi rõ ràng khi chỉnh sửa mẫu bảng lương để dễ dàng chỉnh sửa

16. Bổ sung nội dung chú giải cho các thông tin của CBNV để người sử dụng dễ hiểu hơn

17. Với CBNV có điều chuyển phòng ban, kế toán mong muốn giữ nguyên phòng ban của CBNV trên các bảng lương đã tính

R19 (phát hành ngày 25/01/2022)

1. PTC muốn thống kê nhanh các đơn vị chưa gửi bảng lương hàng tháng để kịp thời nhắc nhở nộp đúng hạn

2. Kế toán mong muốn dùng chung danh mục phụ cấp đặc biệt ngành để đơn vị trong địa bàn không mất thời gian thiết lập riêng

3. Kế toán muốn tính khoản phụ cấp giáo viên giảng dạy người khuyết tật theo học kỳ để đi KBNN

4. Kế toán muốn truy lĩnh cho CBNV được nâng lương 2 lần trong thời gian truy lĩnh

5. Kế toán mong muốn chỉ thuyết minh tăng giảm của các CBNV có chênh lệch trong nhóm hưởng lương được chọn khi tùy chỉnh mẫu 09 để đáp ứng đúng nghiệp vụ của đơn vị

6. Cơ quan tài chính mong muốn hình ảnh hiển thị của chữ ký điện tử giống chữ ký trên giấy của đơn vị

7. Đơn vị con muốn gửi bảng lương lên phòng tài chính mà không cần đồng bộ danh mục phụ cấp

8. Kế toán muốn đối chiếu tổng số tiền truy lĩnh của 1 CBNV bằng số tiền chênh lệch trên mẫu 09 x với số tháng truy lĩnh theo yêu cầu của KBNN

9. Kế toán muốn thay đổi cỡ chữ ở phần thân trang khi tùy chỉnh bảng lương truy lĩnh

10. Kế toán muốn hiển thị đầy đủ ký hiệu % ở các cột phụ cấp hưởng theo tỷ lệ khi tùy chỉnh bảng lương truy lĩnh 

11. PTC mong muốn lọc nhanh được đơn vị cấp dưới để xét duyệt/từ chối bảng lương hàng tháng

12. Cho phép khai báo nhanh thông tin cán bộ nhân viên

R18 (phát hành ngày 07/01/2022)

1. Kế toán muốn hiển thị đúng các thông tin về tổng mức lương và số tiền truy lĩnh của LĐHĐ hưởng lương theo số tiền khi in mẫu bảng lương PGD Tháp Mười

2. Đơn vị muốn ký điện tử cả chữ ký của kế toán và thủ trưởng đơn vị trên “Báo cáo dự toán lương, phụ cấp” để nộp cơ quan tài chính

3. Cải tiến chức năng truy thu lương để hiển thị chi tiết số truy thu của từng khoản lương, phụ cấp

4. Kế toán muốn hiển thị STK ngân hàng khi in bảng PC đặc biệt ngành để thanh toán trực tiếp với ngân hàng

5. Kế toán muốn thuyết minh tổng chênh lệch từng khoản lương, phụ cấp của CBNV được nâng nhiều khoản trong tháng khi in mẫu 09 để đáp ứng yêu cầu của KBNN

6. Kế toán mong muốn chọn nhanh bảng lương, bảng phụ cấp ĐBN và bảng truy lĩnh chưa cập nhật vào bảng lương khi in mẫu 09 để tiện ích hơn khi sử dụng phần mềm

7. Kế toán muốn xuất khẩu dữ liệu bảng tính lương hệ số, phụ cấp ra bảng excel để kiểm tra số liệu

8. Kế toán mong muốn căn chỉnh cột STT và cột Họ và tên trên mẫu bảng lương tùy chỉnh theo định dạng khác nhau

9. Kế toán mong muốn phần mềm tự động căn chỉnh mẫu bảng lương tùy chỉnh 

10. Kế toán muốn phần mềm tự cập nhật nhóm hưởng lương khi chia sẻ bảng lương mà không cần xóa thủ công

11. Kế toán muốn có sẵn một số mẫu bảng lương phổ biến để không mất công sửa mẫu

12. Kế toán mong muốn cải tiến file nhập khẩu để đưa dữ liệu vào chương trình nhanh và chính xác hơn

R17 (phát hành ngày 16/12/2021)

1. Kế toán muốn gửi thông tin lương qua email cho từng CBNV để CBNV tự kiểm tra lương của mình

2. Kế toán muốn tính dự toán nâng phụ cấp thâm nhiên vượt khung cho CBNV ngoài biên chế

3. Sở tài chính muốn tổng hợp quỹ lương của các đơn vị tuyến tỉnh để tổng hợp dự toán toàn tỉnh

4. Kế toán muốn tính truy lĩnh khoản phụ cấp kiêm nhiệm xã

5. Kế toán tính dự toán lương cho các khoản phụ cấp được hưởng có thời hạn

6. Biểu mẫu số 2a – Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp theo số liệu quyết toán năm 2019

7. Biểu mẫu số 2b –  Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp theo số liệu thực hiện năm 2020

8. Biểu mẫu số 2c – Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp theo số liệu dự kiến năm 2021

9. Biểu mẫu số 2d – Nhu cầu thực hiện tiền lương đến mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng năm 2020 và dự kiến nhu cầu năm 2021

10. Ghi nhận quỹ lương đã thực hiện và dự toán các năm trước để làm số liệu tham khảo

11. Tính dự toán cho khoản Phụ cấp đặc biệt ngành ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật

12. Trên mẫu 09, đơn vị không muốn hiển thị ghi chú khoản phụ cấp đặc biệt ngành tăng so với tháng trước để đáp ứng đúng yêu cầu kho bạc

13. Kế toán muốn tính dự toán phụ cấp lớp ghép là 9 tháng để tính đúng số tiền dự toán lương

14. Kế toán mong muốn thuyết minh chi tiết khoản tăng giảm do truy lĩnh và các khoản khác của từng CBNV để đi KBNN

15. CBNV muốn có ký xác nhận trên bảng chấm công để làm căn cứ tính lương

16. Kế toán muốn in bảng lương vẫn hiển thị hệ số lương của cán bộ nghỉ chỉ hưởng BHXH

17. PTC muốn in báo cáo “Báo cáo tổng hợp lương khối ban ngành PTC Tân Châu” không bị tách trang

18. Kế toán muốn thuyết minh chi tiết thời gian truy lĩnh ở cột “Ghi chú” trên bảng lương 09 – truy lĩnh

19. Kế toán muốn lập chung một giấy rút cho các khoản phụ cấp ĐBN không cập nhật vào bảng lương

20. Kế toán muốn tính chi tiết từng khoản bảo hiểm của biên chế tuyển mới để lên báo cáo chính xác

21. Kế toán muốn tổng hợp dự toán theo biểu 15.2 của TT342 để nộp Phòng tài chính

22. Trên mẫu 09, kế toán muốn thuyết minh chi tiết số biên chế được giao và số tiền chênh lệch tháng này so với tháng trước của từng nhóm đối tượng hưởng lương

23. Trường hợp truy lĩnh lương, kế toán muốn khoản phụ cấp công vụ của lao động hợp đồng hiển thị trên cột 5 của mẫu số 09

24. Kế toán muốn tính dự toán lương cho lao động trong chỉ tiêu biên chế hưởng lương số tiền

25. Kế toán muốn thay đổi vị trí “…,ngày…tháng…năm…” ở chân chữ ký mẫu 09 theo yêu cẩu của KBNN

26. Phòng tài chính mong muốn có chức năng duyệt nhanh dự toán lương của các đơn vị cấp dưới

27. Kế toán muốn xóa nhanh dữ liệu của các bảng dự toán lương không cần lập theo yêu cầu của cơ quan chủ quản

28. Phòng tài chính muốn xuất khẩu bảng tổng hợp dự toán để tùy chỉnh báo cáo

29. Kế toán muốn căn chỉnh “Báo cáo dự toán lương, phụ cấp” vừa khổ A4 để in báo cáo

R16 (phát hành ngày 11/11/2021)

Tính năng mới
I. LẬP DỰ TOÁN LƯƠNG BỔ SUNG
1. Lập quỹ lương tại thời điểm đầu năm
2. Lập dự toán lương của nhân sự dự kiến tuyển theo chỉ tiêu biên chế
3. Lập dự toán lương tăng do tuyển mới, nâng hệ số lương, phụ cấp
4. Lập dự toán lương giảm do nghỉ hưu, chuyển đi
5. Lập dự toán lương giảm do nghỉ thai sản, nghỉ ốm
II. TỔNG HỢP DỰ TOÁN LƯƠNG BỔ SUNG
1. Gửi – nhận dự toán bổ sung lên cơ quan chủ quản
2. Kiểm tra dự toán bổ sung
3. Tổng hợp dự toán bổ sung
III. IN BÁO CÁO DỰ TOÁN BỔ SUNG
1. In Báo cáo tổng hợp nhu cầu thực hiện quỹ lương
 
 
 
 
 
 
IV. IN BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG TẠI PGD
1. Phòng giáo dục muốn in báo cáo dự toán chi sự nghiệp giáo dục gửi lên Phòng tài chính
2. Phòng giáo dục muốn in báo cáo Thuyết minh phụ cấp ưu đãi gửi lên Phòng tài chính
3. Phòng giáo dục muốn in Bảng kê tiền nâng lương, PCTNVK gửi lên Phòng tài chính
4. Phòng giáo dục muốn in Báo cáo Thuyết minh hệ số lương gửi lên Phòng tài chính
5. Phòng giáo dục muốn in Bảng tổng hợp nâng lương, PC TNVK, PC thâm nhiên nhà giáo gửi lên Phòng tài chính
6. Phòng giáo dục muốn in báo cáo Bảng kê tiền nâng lương, PC TNVK các tháng cuối năm trước khi gửi lên Phòng tài chính
7. Phòng giáo dục muốn in báo cáo Bảng kê tiền nâng PC thâm niên nhà giáo các tháng cuối năm trước khi gửi Phòng tài chính
8. Phòng giáo dục muốn in báo cáo Dự toán kinh phí cấp biên chế khuyết gửi lên Phòng tài chính
V. CÁC TÍNH NĂNG KHÁC
1. Kế toán muốn in mẫu 09 hiển thị tên từng loại phụ cấp đăc biệt ngành để đi KBNN
2. Kế toán muốn điều chỉnh được các khoản lương, phụ cấp sau khi tính lương
3. Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu 09 ra file excel có đầy đủ công thức để nộp theo yêu cầu của KBNN

R15 (phát hành ngày 01/10/2021)

1. Đơn vị chủ quản muốn in riêng bảng lương tổng hợp của đối tượng công chức, viên chức và đối tượng lao động hợp đồng

2. Bổ sung mẫu 07 theo nghị định 11 đối với cán bộ KCT xã, lương hưu, PC ĐBNĐND

3. Kế toán muốn tính khoản tiền dạy thêm giờ cho giáo viên trong trường mầm non

4. Kế toán muốn không tính phụ cấp ưu đãi nghề đối với các đối tượng đi học ngắn ngày

5. Kế toán muốn thuyết minh thay đổi so với tháng trước hiển thị thông tin giảm số tiền do có phát sinh cán bộ nghỉ việc

6. Kế toán muốn nhìn thấy chức danh người ký trên bảng lương để đặt vị trí ký điện tử cho chính xác

7. Phòng tài chính muốn bảng lương của đơn vị hiển thị HSL, PC của cán bộ nghỉ thai sản để làm cơ sở đối chiếu khi duyệt dự toán

8. Kế toán muốn hiển thị ngày vào ngành để tính TNN và Hệ số lương tính theo ngày công thực tế theo yêu cầu CQCQ khi thanh tra

9. Kế toán muốn thuyết minh sự biến động tăng, giảm lương của từng CBNV ở phần ghi chú của mẫu 09 theo yêu cầu của KBNN

10. Kế toán muốn in các mẫu Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp TNVK, nâng hưởng phụ cấp TNN để đúng với mẫu do Sở Nội vụ ban hành

11. Kế toán muốn hạch toán đúng tài khoản kế toán cho CBNV hưởng lương từ nhiều nguồn kinh phí

12. Trong trường hợp đơn vị ứng trước lương tháng, kế toán muốn trừ đúng lương những ngày nghỉ tháng trước vào lương tháng sau để tính đủ lương cho CBNV

13. Kế toán muốn quản lý MLNS của các khoản phụ cấp đặc biệt ngành theo từng CBNV để hạch toán kế toán chính xác

14. Kế toán muốn in mẫu 09 theo từng bảng lương hoặc từng bảng phụ cấp đặc biệt ngành để dễ thao tác và tiết kiệm thời gian hơn so với cách làm hiện tại

15. Kế toán muốn in bảng thanh toán cho nhiều khoản phụ cấp đặc biệt ngành để không mất thời gian trả nhiều khoản riêng lẻ

16. Kế toán mong muốn tính thuế TNCN kết xuất được mẫu xml gửi cơ quan thuế

17. Kế toán muốn thay đổi cỡ chữ trong các mẫu bảng lương có sẵn của chương trình để không phải thiết lập lại mẫu

18. Kế toán muốn xem nhanh số liệu tổng của các khoản phụ cấp đặc biệt ngành để dễ kiểm soát

19. Kế toán muốn tính truy lĩnh chính xác cho khoản PCCV cho CBNV nghỉ hưởng BHXH

20. Kế toán muốn thuyết minh thay đổi so với tháng trước hiển thị thông tin giảm số tiền do có đóng BHTN hoặc bị khấu trừ không thường xuyên

R14 (phát hành ngày 25/08/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết
SỬA MẪU BẢNG LƯƠNG
Trên mẫu 09, kế toán muốn hiển thị chi tiết thuyết minh số tiền thay đổi của từng CBNV (đặc thù Văn Bàn) Phần mềm bổ sung mẫu thuyết minh mới theo đặc thù Lào Cai tại phần Sửa mẫu bảng lương.
Kế toán mong muốn thay đổi được độ rộng của phần chân chữ ký để in báo cáo đẹp hơn Phần mềm mang đi sẵn mẫu chữ ký mẫu 09 mà chữ ký của KBNN chỉ gồm 2 chữ ký, để NSD sử dụng luôn được mẫu chữ ký theo đúng mong muốn.
BÁO CÁO
{HOT} Kế toán muốn in mẫu số 09 cho khoản truy lĩnh lương Phần mềm chỉnh sửa mẫu bảng lương 09 khi Truy lĩnh không cập nhật bảng lương thì không lấy lên số liệu phần truy lĩnh, đồng thời bổ sung mẫu bảng lương 09 – Truy lĩnh để lấy số liệu bảng truy lĩnh lên mẫu 09.
PHỤ CẤP
{HOT} Kế toán muốn tính phụ cấp dạy thêm giờ theo tháng để đáp ứng đúng thực tế trả lương của đơn vị Phần mềm cho phép tùy chọn khoản phụ cấp dạy thêm giờ là tính theo năm hay theo tháng:
Khi tính theo năm thì mẫu báo cáo in ra hiển thị như phần mềm hiện tại (năm học tương ứng)
Khi tính theo tháng, sửa mẫu báo cáo hiển thị tham số dưới tiêu đề thành tháng/năm
Khi trong quý có sự thay đổi hệ số lương, kế toán muốn tính số tiền làm thêm, làm đêm trong quý chính xác Khi tính tiền làm thêm, làm đêm theo quý: tính tiền lương giờ theo từng tháng theo đúng HSL của CBNV tại thời điểm tháng đó, nhân với số giờ làm thêm ở từng tháng để tính ra tổng được hưởng theo quý.
TÍNH NĂNG KHÁC
{HOT} Kế toán muốn làm tròn tổng các khoản bảo hiểm của người lao động đóng trên bảng lương Phần mềm bổ sung Tùy chọn tính các khoản đóng góp của NLĐ tại phần tùy chọn tính lương.
Kế toán muốn hạch toán được khoản phụ cấp đặc biệt ngành có nguồn kinh phí khác với các nguồn kinh phí trả lương để hạch toán đầy đủ số liệu Khi đẩy số liệu về Mimosa/Bamboo, phần mềm sẽ đẩy số liệu bảng lương, truy lĩnh & PCĐBN không cập nhật vào bảng lương theo tham số tháng/năm chứ không chỉ giới hạn nguồn theo bảng lương.
Kế toán muốn thay đổi cách trình bày nội dung thuyết minh mẫu 09 dễ dàng hơn để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng Trên tham số in báo cáo mẫu 09 tùy chỉnh, phần mềm bổ sung tham số cho chọn mẫu thuyết minh đang có sẵn của phần mềm và lưu lại mẫu thuyết minh trên tham số theo lần chọn gần nhất.
Kế toán muốn Tổng cộng theo nguồn và tiểu mục: Hạch toán theo tiểu mục tách riêng nhóm Lương, phụ cấp – Bảo hiểm – KPCĐ cột Lương, phụ cấp là số tiền đã trừ đi bảo hiểm để khớp với số tiền trên giấy rút Phần mềm sửa đổi cách tính phần hạch toán mục lục ngân sách để phần tiểu mục lương, phụ cấp chỉ lấy đúng phần đã trừ đi các khoản đóng góp.
{HOT} Đơn vị chủ quản muốn phân quyền cho nhân viên quản lý các đơn vị theo từng cấp nhanh hơn Phần mềm bổ sung chức năng sắp xếp thứ tự các đơn vị trên Danh sách đơn vị để chủ động sắp xếp lại thứ tự. Đồng thời trên chức năng phân quyền truy cập dữ liệu, bổ sung cột Tuyến đơn vị để hiển thị rõ được tuyến tỉnh/huyện/xã.
Kế toán muốn hiển thị đúng tên người lập báo cáo khi in báo cáo để không mất công chỉnh sửa Phần mềm cho phép lưu thông tin Người lập biểu trên “Hệ thống tùy chọn\Tùy chọn hiển thị chữ ký” theo từng user đăng nhập.

R13 (phát hành ngày 04/07/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết

THIẾT LẬP DỰ TOÁN LƯƠNG

{HOT} Kế toán mong muốn tính dự toán cho khoản Phụ cấp ngoài trời Phần mềm cho phép lập được dự toán lương cho khoản phụ cấp ngoài trời chi tiết cho từng cán bộ.
{HOT} Kế toán muốn thể hiện dòng tăng phụ cấp thâm niên do tăng lương trên cùng bảng tăng lương để tiện theo dõi Phần mềm bổ sung vào tùy chọn tính dự toán lương, cho phép NSD xác định tính dự toán nâng lương bao gồm cả phần tăng phụ cấp TNN, lâu năm kèm theo hay tách riêng phần tăng này ở nhóm tăng phụ cấp tương ứng.
{HOT} Kế toán mong muốn tính dự toán lương cho lao động hợp đồng không thuộc biên chế của đơn vị Phần mềm bổ sung tùy chọn tính dự toán lương cho đối tượng Lao động hợp đồng và HĐ nghị định 68, cho phép thiết lập thời gian được nâng lương và mức lương được nâng.
DỰ TOÁN LƯƠNG
{HOT} Khi tính dự toán lương kế toán muốn tổng hợp tổng tiền dự toán theo các tiêu chí như loại cán bộ, bộ phận phòng ban để gửi cho PTC tổng hợp số tổng Phần mềm đáp ứng biểu mẫu báo cáo dự toán lương của đơn vị con theo riêng từng loại hình đơn vị.
{HOT} Kế toán muốn khi lập dự toán có thể xem được bảng dự toán tổng để chỉnh sửa và xem được chi tiết theo nguồn, khoản Phần mềm thay đổi cách hiển thị bảng dự toán sau khi lập, giúp kế toán có thể xem được bảng dự toán tổng sau khi lập để có thể chỉnh sửa số liệu mà vẫn xem được chi tiết dự toán theo từng khoản, phân bổ theo từng nguồn là bao nhiêu.
IN BÁO CÁO
Kế toán muốn in mẫu báo cáo thể hiện tổng lương lũy kế của cả năm (chi tiết theo chương, khoản, tiểu mục) để phục vụ công tác quyết toán cuối năm Phần mềm bổ sung mẫu Báo cáo tổng hợp tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp thể hiện lương lũy kế của cả năm.
{HOT} Kế toán mong muốn in được mẫu dự toán nâng lương, phụ cấp theo mẫu của đơn vị và thêm một số cột của báo cáo Đăng ký quỹ lương dự toán – PTC Phan Thiết Phần mềm đáp ứng biểu mẫu dự toán đặc thù Phan Thiết gồm biểu mẫu chi tiết và tổng hợp riêng cho sự nghiệp giáo dục có chia chi tiết theo biên chế sự nghiệp giáo dục.
Kế toán mong muốn in được mẫu Dự toán đặc thù Phòng giáo dục TP Tây Ninh Phần mềm đáp ứng mẫu báo cáo dự toán lương đặc thù Phòng Giáo dục TP Tây Ninh.
NÂNG LƯƠNG, PHỤ CẤP
Kế toán muốn in Danh sách cán bộ đề nghị nâng phụ cấp thâm niên nghề trình lãnh đạo phê duyệt Chương trình bổ sung mẫu báo cáo Danh sách nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo.
Kế toán muốn in danh sách đề nghị nâng lương trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt Phần mềm bổ sung Danh sách nâng lương thường xuyên trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt.
TÍNH NĂNG KHÁC
Cho phép theo dõi ngạch lương có số năm giữ bậc khác nhau Phần mềm bổ sung danh mục mang đi theo TT107.
Kế toán muốn hiểu chi tiết các thuật ngữ trong công thức tính phụ cấp để tạo công thức tính đúng Trên phần thiết lập công thức, phần mềm bổ sung thêm cột Diễn giải để giải thích từng khoản lương, phụ cấp.
{HOT} Khi thực hiện truy lĩnh lương, kế toán muốn làm tròn hệ số lương, phụ cấp được truy lĩnh trước khi tính ra số chênh lệch Phần mềm sửa cách làm tròn trên bảng truy lĩnh và sửa cách tính truy lĩnh.
Kế toán muốn thiết lập khoản phụ cấp kiêm nhiệm cho từng chức vụ để tính đúng tiền của cán bộ Khi khai báo khoản phụ cấp, nếu công thức khoản phụ cấp đó có thiết lập dựa theo HSLKN hoặc HSCVKN hoặc cả 2 thì sẽ hiển thị lên cho người sử dụng khai báo hệ số tương ứng.
Tính được dự toán nâng lương chính xác theo thời gian nâng từ chế độ tập sự sang chính thức Phần mềm tính đúng thời gian nâng lương lên 100% khi hết hạn tập sự theo ngạch lương tương ứng.
{HOT} Kế toán muốn chương trình có sẵn thông tin chương, khoản, tiểu mục theo từng loại hình đơn vị để không mất thời gian tick chọn sử dụng Tùy thuộc vào thông tin đơn vị khai báo, phần mềm mặc định thông tin Chương, Loại Khoản cho phù hợp, riêng với tiểu mục mặc định sẵn các tiểu mục liên quan đến phụ cấp.
Kế toán mong muốn tính phụ cấp đặc biệt ngành theo tỷ lệ hưởng của từng khoản phụ cấp tính theo hệ số để đáp ứng đúng cách tính của đơn vị Phần mềm bổ sung cột Tỷ lệ trên giao diện tính các khoản phụ cấp đặc biệt ngành chung để người sử dụng có thể tùy chỉnh ẩn/hiện theo biểu mẫu đặc thù tại địa phương.
{HOT} Kế toán mong muốn khi nhập thông tin Thời gian tính hưởng PC TNN 5% thì phần mềm có thể tự động tính dự toán cho mức hưởng PC TNN lần đầu Phần mềm bổ sung phần khai báo thời gian tính hưởng PC TNN 5% tại phần danh sách CBNV đồng thời cập nhật lại công thức tính dự toán cho bản ghi phụ cấp.
SỬA MẪU BẢNG LƯƠNG
Kế toán muốn hiển thị hệ số lương đóng bảo hiểm trên bảng lương với những cán bộ hưởng lương theo số tiền Phần mềm bổ sung cột Hệ số lương đóng bảo hiểm tại phần Sửa mẫu bảng lương.
Khi sửa mẫu bảng lương, kế toán muốn hiển thị số tiền thực lĩnh của từng khoản lương, phụ cấp trên bảng lương Phần mềm bổ sung các thông tin để có thể thiết lập được công thức linh động khi tính thực lĩnh từng khoản lương, phụ cấp có tham gia đóng bảo hiểm.
Kế toán muốn hiển thị phần thuyết minh tăng giảm hiển thị thay đổi hệ số của từng cán bộ Phần mềm bổ sung mẫu thuyết minh Hiển thị chênh lệch hệ số từng khoản lương, phụ cấp.

R12 (phát hành ngày 08/06/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết
IN BÁO CÁO
Kế toán muốn xem danh sách mẫu báo cáo phù hợp với đơn vị mình để không mất công tìm kiếm  Phần mềm chỉ mặc định hiển thị một số báo cáo nhất định phù hợp theo từng loại hình đơn vị.
Kế toán cần in được báo cáo tăng, giảm lương trong tháng để gửi cơ quan nội vụ và cơ quan tài chính Phần mềm bổ sung báo cáo tăng giảm lương.
Kế toán muốn in mẫu 09 theo quy định khi tính lương để không mất thời gian chỉnh sửa Phần mềm cho phép in mẫu báo cáo 09 (mẫu tĩnh mặc định mang đi của phần mềm) ngay trên bảng tính lương.
Phân bổ nguồn khác nhau theo đối tượng trong biên chế và đối tượng ngoài biên chế Phần mềm bổ sung tùy chọn tính lương phân bổ nguồn đối tượng theo biên chế, khi đó sẽ cho phép phân bổ nguồn riêng cho đối tượng thuộc biên chế và không thuộc biên chế.
TÍNH NĂNG KHÁC
Khách hàng mong muốn khi lập bảng truy lĩnh lương sẽ lập được theo phòng ban để phân bổ nguồn cho chính xác Khi tính lương truy lĩnh, phần mềm cho phép lập bảng truy lĩnh có đủ tham số Loại cán bộ và Phòng ban tương tự như bảng tính lương hàng tháng.
Khi tạo tài nguyên dữ liệu cho KH cần mang đi đúng Phụ cấp, Nhóm hưởng lương, Nguồn…. Khi tạo tài nguyên dữ liệu cho khách hàng mang đi đúng Phụ cấp, Nhóm hưởng lương, Nguồn….
Kế toán không muốn hiện hệ số của cán bộ nghỉ trên các bảng lương Với trường hợp CBNV nghỉ cả tháng như nghỉ thai sản, nghỉ không lương, không hiển thị tiền lương và cả hệ số/tỷ lệ những khoản không được hưởng.
Các form tham số của phần mềm cần hiển thị đầy đủ các nút chức năng khi sử dụng laptop Phần mềm sửa lại các form có show thêm phần thiết lập công thức để đảm bảo tỷ lệ hiển thị trên màn hình là 1366×768.
Kế toán không muốn luôn tích chọn ô Phụ cấp/Ngạch lương đầu tiên do nhầm lẫn cho khách hàng Phần mềm sửa lại cơ chế chung, không mặc định tích chọn ô Phụ cấp/Ngạch lương đầu tiên tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng.
Đơn vị muốn tính bảo hiểm trên tất cả các khoản phụ cấp (ngoại trừ khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm theo quy định) Phần mềm cho phép thiết lập động công thức cho mức đóng bảo hiểm ngoài các công thức mà phần mềm mang đi sẵn.
Cập nhật ngạch bậc lương cơ yếu theo Thông tư 07/2017/TT-BNV Phần mềm cập nhật ngạch bậc lương cơ yếu theo Thông tư 07/2017/TT-BNV.
TỔNG HỢP CÔNG
Kế toán mong muốn khi tính tổng hợp công có thể in mẫu tổng hợp công theo mẫu C01a-HD QĐ số 19/2006.QĐ-BT Phần mềm cho phép theo dõi bảng chấm công chi tiết và in mẫu theo thông tư quy định.
PHỤ CẤP LÀM THÊM, LÀM ĐÊM
Đơn vị muốn tính tiền làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định Phần mềm bổ sung các mức % hưởng làm thêm buổi đêm theo từng loại tương ứng.
Kế toán muốn tính phụ cấp làm thêm giờ độc lập mà không phụ thuộc vào tính lương của tháng đó Phần mềm cải tiến tự tính đơn giá giờ công mà không cần dựa vào bảng lương tháng tương ứng
SỬA MẪU BẢNG LƯƠNG
Khi in mẫu 09, kế toán muốn hiển thị thông tin thay đổi lương của từng cán bộ ở cột ghi chú và hiển thị tổng số thay đổi của từng khoản lương, phụ cấp để nộp KBNN Phần mềm bổ sung thêm 1 mẫu thuyết minh mới hiển thị tổng số thay đổi của từng khoản lương, phụ cấp cửa từng CBNV.
Cải tiến chức năng sửa mẫu bảng lương để làm việc thuận tiện hơn Phần mềm cải tiến chức năng sửa mẫu bảng lương để làm việc thuận lợi hơn.
Bệnh viện muốn in riêng bảng lương theo từng phòng ban để công khai tại từng khoa, phòng Khi sửa mẫu bảng lương tùy chỉnh, nếu chọn hiển thị sắp xếp theo phòng ban, thì phần mềm bổ sung tích chọn in mỗi phòng ban là 1 bảng lương.
NÂNG LƯƠNG, PHỤ CẤP
Kế toán cần in được quyết định nâng lương, phụ cấp trong chức năng nâng lương, phụ cấp Phần mềm bổ sung danh mục mẫu trộn phần nâng lương, phụ cấp.
KẾT NỐI SANG MISA MIMOSA/MISA BAMBOO
Kế toán muốn tách riêng tiền lương của khối Đảng và tiền lương của khối ủy ban để lấy dữ liệu sang 2 phần mềm Bamboo và Mimosa Khi lập bảng tính lương cho khối xã/phường, phần mềm bổ sung tham số chọn Chương để người sử dụng có thể tùy ý tách bảng lương theo các chương khác nhau.
Hạch toán riêng số tiền lương của cán bộ quản lý và tiền lương của nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh Phần mềm bổ sung thêm thông tin để phân biệt lương của CBNV tính vào chi phí trực tiếp hay gián tiếp từ đó làm căn cứ hạch toán lương tương ứng trên Mimosa.

R11 (phát hành ngày 08/05/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết

IN BÁO CÁO

In mẫu 09 (tùy chỉnh) lên được số liệu ban đầu như mẫu 09 trong phần báo cáo Phần mềm sửa mẫu 09 mặc định mang đi sẵn các nhóm hưởng lương để người sử dụng có thể in luôn được mà không cần phải thực hiện sửa mẫu.
In báo cáo số liệu tổng số tiền cần chi của nguồn CCTL Phần mềm bổ sung báo cáo số liệu tổng số tiền cần chi của nguồn CCTL, giúp NSD in bảng tính lương hàng tháng để tổng hợp quỹ lương thực tế theo nguồn.
{HOT} Tại bảng tính truy lĩnh lương có thể in được bảng thanh toán bảo hiểm và bảng thanh toán kinh phí công đoàn riêng Phần mềm bổ sung mẫu thanh toán BHXH, bảng thanh toán KPCĐ (mẫu tùy chỉnh) vào bảng truy lĩnh lương và cho in số liệu từ bảng truy lĩnh tương ứng.
{HOT} In bảng lương đơn vị cấp dưới gửi lên Khi đơn vị chủ quản/nội vụ/tài chính xem bảng lương của đơn vị cấp dưới và in ra thì vẫn phải hiển thị rõ tên/mã QHNS và chữ ký của đơn vị cấp dưới.
In được bảng tổng hợp được tình hình kinh phí tiền lương thực tế đã chi trong năm Kế toán in được bảng tổng hợp được tình hình kinh phí tiền lương thực tế đã chi trong năm để so sánh với dự toán đầu năm.

TÍNH NĂNG KHÁC

{HOT} Tính các khoản bảo hiểm trên khoản phụ cấp kiêm nhiệm  Phần mềm bổ sung thêm giá trị đóng bảo hiểm trên khoản phụ cấp kiêm nhiệm để đáp ứng đúng yêu cầu kho bạc
Tách được bảng tổng hợp lương từ đơn vị cấp dưới của khối xã phường riêng Phần mềm bổ sung Báo cáo tổng hợp biên chế – tiền lương cán bộ, công chức xã, phường.
{HOT} Biểu đồ tổng quan Phần mềm bổ sung các biểu đồ tổng quan cho nghiệp vụ tính lương ở cấp chủ quản/tài chính.

R10 (phát hành ngày 17/04/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết
TRUY LĨNH LƯƠNG
{HOT} Bổ sung phần rút gọn truy lĩnh lương dưới bảng lương tháng Trên tính năng tùy chỉnh mẫu bảng lương, phần mềm bổ sung thêm tùy chọn hạch toán MLNS có hạch toán riêng phần truy lĩnh lương
{HOT} Truy lĩnh lương do chuyển từ HD68 sang HD161 Phần mềm bổ sung loại truy lĩnh lương cho các đối tượng đang hưởng lương theo hệ số sang hưởng lương theo số tiền
BÁO CÁO
Có thêm cột Ghi chú ở bảng lương “Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười” Phần mềm bổ sung cột ghi chú ở bảng lương “Bảng thanh toán tiền PGD Tháp Mười” để các đơn vị PGD Tháp Mười có thể mô tả đầy đủ lý do có phát sinh biến động so với tháng trước như truy lĩnh lương, nâng lương, phụ cấp…
Bổ sung một số mẫu thuyết minh mới theo đặc thù SGD Kontum Khi in mẫu 09, phần thuyết minh tăng, giảm hiển thị chi tiết hệ số chênh lệch của từng khoản lương, phụ cấp để giao dịch với kho bạc
{HOT} Khi in bảng lương xem được thông tin tổng biên chế và số tiền thực lĩnh của CBCC để xin cơ quan chủ quản phê duyệt bảng lương Khi sửa mẫu bảng lương, phần mềm bổ sung thêm thông tin hiển thị ở Tổng số biên chế và tiền lương cho phù hợp với mẫu đơn vị đang sử dụng
{HOT} Khi in biểu 09. kế toán xem được chi tiết từng khoản khoán kinh phí của từng cán bộ Khi sửa mẫu bảng lương, phần mềm bổ sung tùy chọn hiển thị mỗi khoản phụ cấp thành 1 dòng và cho xác định áp dụng đối với tất cả các cột hay chỉ một vài cột nhất định trên báo cáo
Khi in báo cáo mẫu 09, phần thuyết minh tăng giảm thuyết minh số chênh lệch số tiền lương của từng cán bộ giữa các tháng Khi in báo cáo mẫu 09, phần thuyết minh tăng giảm sẽ căn cứ theo từng CBNV để so sánh với tháng trước để tính ra phần tăng, giảm
Bổ sung mục II mẫu 09 có thêm nhóm HĐ theo NĐ 161/2018/NĐ-CP để thực hiện giao dịch với kho bạc. Phần mềm bổ sung thêm loại HĐ theo NĐ161 và bổ sung thêm mẫu 09 mang đi mới có nhóm NĐ161 thay thế NĐ68

R9 (phát hành ngày 01/04/2021)

1. Bổ sung các ngạch lương hưởng theo số tiền

2. Kế toán mong muốn hạch toán các khoản bảo hiểm của LĐHĐ đóng vào TM 6757

3. Kế toán mong muốn hạch toán được các khoản chi cho lao động hợp đồng vào tiểu mục 6757

4. Kế toán mong muốn các khoản nâng lương phụ cấp đúng hạn (không phải truy lĩnh) có thể chọn được nguồn chi trả

5. Kế toán mong muốn khoản phụ cấp đặc biệt ngành được chi trả bằng nhiều nguồn

6. Kế toán mong muốn chỉnh mẫu bảng lương truy lĩnh theo mẫu của đơn vị PGD Cái Nước – Cà Mau

7. Kế toán mong muốn tính được phần truy thu của CBNV nếu CBNV nghỉ trong tháng

8. Kế toán mong muốn có thể in được danh sách các CBNV hưởng phụ cấp theo quý

9. Kế toán mong muốn tính truy lĩnh theo đúng giai đoạn nếu cùng truy lĩnh nhiều khoản tại cùng thời điểm nhưng thời điểm tăng khác nhau

10. Kế toán mong muốn hiển thị tháng năm bổ nhiệm vào ngạch trên các bảng lương

11. Kế toán mong muốn lấy số liệu chính xác từ SalaGov sang Bamboo/Mimosa theo quy tắc làm tròn đã thiết lập

12. Kế toán mong muốn hiển thị thông tin Mã số ngạch (Mã loại Viên chức) trên bảng lương tùy chỉnh

13. Tiện ích sửa nhanh thông tin CBNV khi tính lương

14. Cải tiến giao diện danh sách CBNV

15. Kế toán mong muốn nhập nhanh (nhập khẩu hoặc copy) các khoản khấu trừ KTX vào phần mềm

16. Kế toán mong muốn di chuyển phần quốc hiệu và tiêu ngữ bảng lương sang bên trái cho đẹp

17. Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh được độ rộng của các dòng trong bảng lương (các bảng lương tùy chỉnh) để trông cân đối hơn

18. Kế toán mong muốn khi điều chuyển CBNV từ đơn vị này sang đơn vị khác sẽ tự cập nhật thông tin hồ sơ

19. Kế toán mong muốn có thể xem nhanh tất cả các khoản lương phụ cấp được nâng theo tháng

20. Kế toán mong muốn dễ dàng tìm được thông tin liên quan đến phụ cấp như tỷ lệ, hệ số, số tiền trong trường hợp đã kéo ra khỏi group nhóm phụ cấp đó

21. Kế toán muốn in/xuất khẩu được danh sách nâng lương phụ cấp trên SalaGov

22. Kế toán mong muốn tách riêng được cột thông tin bảo hiểm của Hiệu trưởng riêng so với CBNV còn lại

23. Kế toán muốn chỉnh sửa được thông tin admin tại phần Quản lý người dùng

24. Kế toán mong muốn khi thực hiện cập nhật danh sách CBNV được nâng lương, phụ cấp có thể điền thông tin ngày quyết định

25. Đơn vị chủ quản mong muốn theo dõi và tra cứu được các thông tin và nghiệp vụ lương của đơn vị con

R8 (phát hành ngày 06/03/2021)

1. Kế toán mong muốn có thể nhóm đối tượng trên bảng phụ cấp đặc biệt ngành như trên bảng lương thông thường

2. Kế toán mong muốn có thể nhập nhanh được khoản chi lương thu từ hoạt động sự nghiệp vào mẫu bảng lương 09

3. Kế toán mong muốn khi thiết lập làm tròn là không làm tròn khi in báo cáo không xuất hiện số thập phân sau dấu phẩy tại các cột hiển thị tiền

4. Kế toán mong muốn có thể tính được phụ cấp trực theo ca đặc thù ngành y tế theo quy định

5. Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh thêm ghi chú thêm về căn cứ pháp lý dưới tên bảng Phụ cấp khác

6. Kế toán mong muốn có thể tính được mức hưởng phụ cấp độc hại theo ngày làm việc trong môi trường độc hại

7. Cải tiến giao diện danh sách cán bộ nhân viên

8. Cập nhật danh mục mã ngạch lương cho viên chức trong các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT

R7 (phát hành ngày 23/01/2021)

1. Khi lập CCTL cho thiết lập MLCS cũ và mới để tính ra được nhu cầu thực hiện CCTL theo CV 14846/BTC-NSNN

2. Cập nhật biểu mẫu Cải cách tiền lương cũ (TT46) theo Công văn 14846/BTC-NSNN

3. Bổ sung biểu mẫu báo cáo mới về Cải cách tiền lương theo Công văn 14846/BTC-NSNN

R6 (phát hành ngày 09/01/2021)

1. Kế toán mong muốn lập được dự toán theo đặc thù của PTC Tuy Phong – Bình Thuận

2. Kế toán mong muốn tổng hợp được Dự toán lương theo mẫu đặc thù của đơn vị – STC Hà Nam

3. Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu lương cho lực lượng quân sự

4. Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu CB KTC xã, thôn

5. Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu tổng quỹ tiền lương CBCC

6. Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương phụ cấp HĐND, trách nhiệm quân sự, Đảng ủy viên, hội đặc thù

7. Kế toán mong muốn có thể ký số các báo cáo trên phần mềm

8. Kế toán xã mong muốn tính được các khoản phụ cấp do xã chi trả của các CB được điều động từ huyện xuống xã

9. Kế toán mong muốn tổng hợp được dự toán theo mẫu của đơn vị

10. Kế toán muốn tìm kiếm thống kê các thông tin về lương, phụ cấp để tiện thống kê số liệu và trích xuất báo cáo

11. Kế toán mong muốn PCTNVK không tính lên hệ số CLBL và trên giao diện dự toán lương hiển thị riêng hệ số và thành tiền của CLBL

12. Kế toán mong muốn nếu CBNV có ngày hưởng nâng lương phụ cấp vào ngày 15, 16 của tháng thì sẽ chỉ tính 0,5 tháng

13. Kế toán trường liên cấp mong muốn lập và nộp bảng dự toán lương cho PGD riêng từng cấp học

14. Kế toán PGD mong muốn in được bảng đăng ký quỹ lương dự toán riêng cho từng cấp học

15. Kế toán mong muốn không theo dõi cán bộ nghỉ thai sản, nghỉ chỉ hưởng BHXH trên bảng lương hàng tháng

16. Kế toán mong muốn chỉnh được font size tên nhóm hưởng lương để lên bảng lương được đẹp hơn

17. Kế toán mong muốn cập nhật lại các thông tin trên hồ sơ một cách nhanh chóng

18. Kế toán muốn thống kê các đơn vị chưa nộp báo cáo dự toán lương để tiện theo dõi và nhắc nhở các đơn vị con

19. Kế toán mong muốn thuyết minh chi tiết tiểu mục (PTC Phan Thiết)

20. Cải tiến chân chữ ký

21. Cập nhật lại địa bàn huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi

22. Cập nhật lại thông tin quận huyện trên phần mềm – Phú Yên

R5 (phát hành ngày 11/12/2020)

1. Kế toán mong muốn khi sửa mẫu bảng lương, có thể tìm kiếm và chọn các cột thông tin nhanh chóng hơn

2. Kế toán mong muốn tính được dự toán nâng lương của  các CBNV được nâng trước hạn

3. Kế toán mong muốn phần tiêu đề bảng lương không tự mặc định bôi màu xám

4. Kế toán mong muốn mức tính đóng 2% KPCĐ khác mức đóng BHXH

5. Kế toán mong muốn đính kèm file tại các báo cáo lương, dự toán lương, cải cách tiền lương

6. Kế toán Sở tài chính mong muốn quản lý báo cáo lương, dự toán lương, CCTL theo lĩnh vực

7. Kế toán muốn in các bảng lương đẹp hơn (không bị rớt dòng, rớt cột)

8. Khi làm truy lĩnh nâng lương từ nhiều nguồn kế toán muốn khi sửa ở bảng lương chung thì bảng lương chi tiết cũng hiển thị theo phần thay đổi

9. Kế toán muốn tính lại lương làm thêm buổi đêm theo công thức Thông tư 23/2015/TT – BLĐTBXH

10. Kế toán mong muốn có thể kiểm tra nhanh được chương, loại – khoản, mục – tiểu mục

11. Kế toán mong muốn mẫu báo cáo tùy chỉnh riêng của đơn vị có thể tự động cập nhật thông tin chữ ký khi thay đổi trong mục Hệ thống

12. Kế toán mong muốn hiển thị được dòng thuyết minh sau khi lập mẫu bảng lương khác ngoài mẫu 09

13. Kế toán mong muốn đáp ứng mẫu 09 theo đặc thù của Kho bạc Thanh Xuân

14. Kế toán mong muốn khi tính phụ cấp làm thêm, lương ngày giờ chỉ tính trên lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ

15. Kế toán mong muốn có thể dễ dàng di chuyển vị trí của thông tin phần tiêu đề và khi chia sẻ bảng lương không bị thay đổi vị trí theo mặc định

16. Kế toán mong muốn theo dõi được trạng thái đi học, công tác của CBNV và khấu trừ PC Ưu đãi theo thời gian đó theo quy định

17. Kế toán mong muốn dễ dàng phân bổ nguồn học phí của đơn vị khi sử dụng phần mềm và in được mẫu bảng lương 09 có thể hiện nguồn học phí

18. Kế toán mong muốn trên bảng đăng ký quỹ lương dự toán hiển thị được đầy đủ các cán bộ đã khai báo

19. Kế toán muốn mẫu đăng ký quỹ dự toán lương thể hiện đầy đủ phụ cấp

20. Kế toán mong muốn in được phần thuyết minh theo mẫu của kho bạc

21. Cải tiến phần chân chữ ký

22. Kế toán mong muốn hiển thị các dòng tổng cộng nhóm, tổng cộng trên bảng lương giống mẫu của đơn vị

23. Kế toán muốn tính CTP của tháng này chi trả vào bảng lương 09 của tháng sau theo quy định của kho bạc

24. Kế toán mong muốn khi tính lương và truy lĩnh lương của CBNV thì thể hiện 2 dòng riêng biệt trên bảng lương

R4 (phát hành ngày 13/11/2020)

1. Kế toán PGD mong muốn có thể tổng hợp mẫu bảng lương, phụ cấp hàng tháng của các đơn vị trực thuộc_PGD Tri Tôn

2. Kế toán muốn chia sẻ bảng truy lĩnh lương cho các đơn vị khác cùng huyện/tỉnh

3. Kế toán muốn tùy chỉnh linh động vị trí chân chữ ký trên bảng lương tùy chỉnh

4. Kế toán muốn in được các Bảng thanh toán các khoản phụ cấp khác linh hoạt hơn để phù hợp vơi thực tế của đơn vị

5. Kế toán mong muốn in được mẫu chi trả lương hỗ trợ 15% cho cán bộ tập sự

6. Kế toán mong muốn mẫu bảng lương PGD U Minh hiển thị thêm thông tin phần ghi chú về tổng nhân sự và tiền lương

7. Kế toán mong muốn in được mẫu thanh toán BH, KPCĐ theo mẫu của đơn vị

8. Kế toán mong muốn in được bảng lương theo mẫu của đơn vị

9. Kế toán mong muốn điền được phần ghi chú trên bảng lương chung khi đơn vị chọn chi trả bằng nhiều nguồn

10. Cập nhật lại danh mục ngạch bậc lương theo TT77/2019/TT-BTC, 14/2014/TT-BNV, 35/2020/TT-BGDĐT

11. Kế toán mong muốn chọn nhanh được các đơn vị để chia sẻ bảng lương

12. Kế toán mong muốn tính được khoản nghỉ việc không lương của cán bộ

13. Kế toán mong muốn số tiền thực lĩnh của PC CB KCT xã (TM 6353) lên cột 09 trên mẫu 09/NĐ11

14. Kế toán muốn bổ sung mẫu biến động tăng giảm lương

15. Kế toán muốn truy lĩnh các phụ cấp khác ngoài phụ cấp có sẵn trong danh mục mang đi

16. Kế toán muốn sau khi cập nhật lương truy lĩnh vào bảng lương thì trên bảng lương sẽ hiển thị chi tiết các cột liên quan đến bảng truy lĩnh

17. Kế toán SYT muốn tổng hợp báo cáo dự toán lương toàn ngành theo đặc thù ngành y tế

18. Kế toán muốn in biểu mẫu dự toán lương đặc thù cho đơn vị y tế

19. Kế toán xã muốn hiển thị được các cán bộ KCT chỉ hưởng PC đặc biệt ngành lên bảng lương 09

20. Kế toán mong muốn khi gửi bảng lương lên cấp trên và bảng lương cấp trên phê duyệt hay từ chối thì có thông báo trên màn hình để tiện theo dõi

21. Kế toán muốn nhân bản nhanh CBNV có cùng quá trình lương, phụ cấp giống nhau để tiện cho việc nhập liệu trên phân hệ lương

22. Kế toán muốn in bảng lương theo mẫu A4 dọc nếu bảng lương có ít cột thông tin

23. Kế toán mong muốn khi in mẫu 09/NĐ11 nếu không có biến động so với tháng trước thì không hiển thị khung của bảng thuyết minh

24. Kế toán mong muốn in được danh sách CBNV được hưởng của các loại phụ cấp ưu đãi nghề, ưu đãi nghề gốc giáo viên

25. Kế toán mong muốn bảng truy lĩnh lương có cột thời gian truy lĩnh Từ tháng/năm đến tháng/năm để theo dõi được thời gian truy lĩnh

R3 (phát hành ngày 21/10/2020)

1. Kế toán muốn tách riêng bảng tính tiền dạy lớp ghép theo quy định của KBNN

2. Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh được vị trí hiển thị dòng tổng cộng trên các mẫu bảng lương tùy chỉnh

3. Kế toán mong muốn in, tổng hợp được dự toán truy nâng lương, phụ cấp theo quý

4. PTC Đông Anh mong muốn biểu 09 trên phần mềm có thể chia theo tiêu thức “Nguồn kinh phí”

5. Kế toán mong muốn khi lấy bảng lương từ QLCB về Mimosa có thể làm tròn được đơn vị nghìn đồng giống bảng lương trên QLCB

6. Kế toán muốn tính các khoản bảo hiểm dựa trên các khoản phụ cấp khác để tính bảo hiểm đầy đủ hơn

7. Kế toán đơn vị PTC mong muốn mỗi cán bộ chuyên quản có thể tự tổng hợp dự toán của đơn vị mình phụ trách

8. Kế toán mong muốn khi in mẫu 09 (tùy chỉnh) các nhóm hưởng lương hiển thị có số thứ tự La Mã ở cột riêng giống mẫu báo cáo mặc định

9. Khi in biểu 09, kế toán muốn thiết lập 1 cán bộ hiển thị ở nhiều nhóm khác nhau để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

10. Kế toán muốn đáp ứng hoàn thiện luồng phê duyệt lương hàng tháng/quý/năm

11. Kế toán mong muốn khi in bảng lương mẫu 09 các tháng trước thì vẫn lưu lại được phần thuyết minh đã tự nhập trên tham số

12. Khi in Bảng lương theo mẫu số 09, kế toán muốn chỉ hiển thị những cán bộ có hưởng khoản phụ cấp chọn in bảng lương

13. Trên biểu 09, khi một cán bộ được hưởng nhiều khoản phụ cấp thì cần hiển thị chi tiết mỗi khoản phụ cấp 1 dòng

14. Kế toán mong muốn tính được dự toán theo quý

15. Kế toán/CBTC muốn khi sửa quá trình lương, phụ cấp thì danh mục ngạch bậc lương, phụ cấp…chỉ hiển thị ra danh mục đang sử dụng để tiện dụng hơn trong việc chọn ngạch lương, phụ cấp

16. Kế toán muốn hiển thị chi tiết MLNS (chương, khoản, tiểu mục) của từng CBNV và từng khoản lương, phụ cấp trên bảng tính lương

17. Kế toán muốn thay đổi tên bảng lương để dễ hiểu hơn đồng thời khi gửi lên đơn vị cấp trên thì dễ dàng nhận biết hơn

18. Kế toán muốn tính và sinh giấy rút KPCĐ theo quý

19. Kế toán muốn bổ sung ghi chú về sự thay đổi lương, phụ cấp của CBNV trong tháng trên bảng in lương nộp cho kho bạc

20. Kế toán muốn đánh STT các cột trên bảng lương tùy chỉnh 09

21. Kế toán mong muốn có thể điền được thông tin ngày tháng khi in bảng lương

22. Kế toán muốn biết những cán bộ đến kỳ nâng lương và cập nhật nhanh tình hình  nâng lương, phụ cấp vào danh sách cán bộ, nhân viên để không phải cập nhật cho từng người

R2 (phát hành ngày 05/10/2020)

1. Kế toán muốn in biểu tổng hợp lương đặc thù dự án PGD Thủ Dầu Một

2. Kế toán muốn bổ sung báo cáo Biểu 1- Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế và HD68 – PGD Châu Thành Tây Ninh

3. Kế toán tại các đơn vị thuộc PTC Thanh Liêm mong muốn theo dõi từng khoản phụ cấp của CBKCT nếu cán bộ đó được hưởng từ 2 loại phụ cấp trở lên khi lập bảng mẫu 09

4. Kế toán mong muốn tổng hợp mẫu dự toán theo đặc thù tại Bến Tre

5. Kế toán muốn làm tròn riêng cho dòng tổng cộng và số thực lĩnh trên bảng tính lương

6. Kế toán mong muốn có phần thuyết minh của mẫu 09 giống với quy định của Kho bạc

7. Kế toán muốn hiển thị chi tiết các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật vào bảng lương để hiển thị chi tiết từng khoản

8. Kế toán muốn thuyết minh chi tiết hơn tại mục II/Thuyết minh trên mẫu 09_DA PTC Bắc Bình

9. Kế toán mong muốn tính dự toán giảm do có cán bộ nhân viên nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 Bộ Luật lao động năm 2019

10. Kế toán muốn bổ sung mẫu tính lương đặc thù PGD Hớn Quản

11. Kế toán muốn tính ngày công chuẩn để tính tiền trừ bảo hiểm riêng so với công chuẩn để tính phụ cấp

12. Kế toán muốn bổ sung thêm thông tin tài khoản ngân hàng khác của đơn vị để chi trả lương hàng tháng

13. Kế toán muốn theo dõi biến động số lượng biên chế theo quý

14. Kế toán muốn tùy chỉnh công thức hiển thị các cột cho từng nhóm đối tượng cán bộ trên bảng lương 09 NĐ11

15. Kế toán muốn in mẫu 09 tùy chỉnh hiển thị đủ 3 nhóm cán bộ dù không có cán bộ phát sinh thuộc nhóm này

16. Kế toán muốn cộng thêm số tiền phí chuyển khoản ngân hàng vào bảng lương 09

17. Kế toán xã muốn tính riêng bảng tính tổng các khoản phụ cấp đặc biệt ngành khác với bảng lương, phụ cấp hàng tháng để chi trả riêng

18. Đơn vị yêu cầu bổ sung chức năng cảnh báo trùng lặp, bổ sung bộ lọc theo tiêu chí lập bảng lương khi sinh nhiều bảng lương cho 1 tháng

19. Kế toán muốn lập bảng lương, tính các khoản khoán công tác phí, khoán văn phòng phẩm theo kỳ, quý, năm

20. Kế toán đơn vị muốn xem được lý do bị từ chối bảng lương từ đơn vị

21. Kế toán mong muốn khi chọn tùy chọn Tự nhập phần thuyết minh không bị giới hạn ký tự nhập

22. Kế toán mong muốn khi in mẫu 09, đối với các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật lên bảng lương, sẽ không bị nhân đôi tại cột 4 và 5

23. Kế toán muốn lập biểu phụ cấp đặc biệt ngành thành nhiều biểu khác nhau trên cùng một khoản phụ cấp để phục vụ mục đích thanh toán tiền theo nhiều hình thức khác nhau

24. Kế toán mong muốn có thể nhập nhanh nội dung đề nghị thanh toán trên mẫu 09 theo đúng mục đích

R1 (phát hành ngày 23/09/2020)

1. Tách các phân hệ Tính lương, Dự toán lương, Cải cách tiền lương từ phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức QLCB.VN thành phần mềm MISA SalaGov

 

Cập nhật 19/06/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan