1. Trang chủ
  2. Kế toán muốn lập biểu phụ cấp đặc biệt ngành thành nhiều biểu khác nhau trên cùng một khoản phụ cấp để phục vụ mục đích thanh toán tiền theo nhiều hình thức khác nhau

Kế toán muốn lập biểu phụ cấp đặc biệt ngành thành nhiều biểu khác nhau trên cùng một khoản phụ cấp để phục vụ mục đích thanh toán tiền theo nhiều hình thức khác nhau

1. Mục đích

Giúp kế toán lập biểu phụ cấp đặc biệt ngành thành nhiều biểu khác nhau trên cùng 1 khoản phụ cấp để phục vụ mục đích thanh toán tiền theo nhiều hình thức khác nhau.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, phần mềm chưa lập được nhiều biểu thanh toán 1 phụ cấp đặc biệt ngành cho nhiều đối tượng khác nhau trong cùng 1 tháng.

– Kể từ phiên bản R2,  phần mềm cho phép tạo nhiều bảng cho cùng 1 khoản phụ cấp đặc biệt ngành trong cùng tháng.

Cụ thể như sau:

1. Lập bảng tính Phụ cấp đặc biệt ngành (Công tác phí) cho loại CBNV.

2. Lập bảng tính Phụ cấp đặc biệt ngành (Công tác phí) cho loại cán bộ Khác.

3. Phần mềm cho phép tạo nhiều bảng cho cùng 1 khoản phụ cấp đặc biệt ngành trong cùng tháng, có thể tạo theo loại cán bộ, phòng ban để giới hạn lại CBNV lựa chọn theo đúng thực tế.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?