1. Trang chủ
  2. Tính lương
  3. Tính các khoản khác

Tính các khoản khác

Giúp kế toán tính được các khoản phụ cấp đặc biệt theo ngành như phụ cấp dạy thêm giờ, công tác phí, phụ cấp làm thêm, làm đêm.

Bước 1: Kế toán kiểm tra danh mục Phụ cấp đặc biệt ngành theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Tính các khoản khác

1. Vào menu Tính lương\Tính các khoản khác, nhấn Thêm mới.

2. Chọn Tháng, Năm, Phụ cấp đặc biệt ngành. Ví dụ: Phụ cấp Công tác phí.

3. Chọn Hưởng theo Hệ số/Tỷ lệ/Số tiền.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Chọn.

6. Tích chọn các CBNV được hưởng phụ cấp. Nhấn Đồng ý.

7.  Nhấn Nhập nhanh mức hệ số, phụ cấp để nhập nhanh phụ cấp cho CBNV.

Hoặc tự nhập mức hệ số, phụ cấp cho từng CBNV.

8. Nhập Số tiền phụ cấp,  Số ngày. Nhấn Đồng ý.

9. Kế toán có thể tùy chỉnh ẩn/hiện cột hay thay đổi tên cột bằng cách nhấn Tùy chỉnh cột. Nhấn Đồng ý.

10. Nhấn Cất.

11. Nhấn In để in các mẫu biểu. Ví dụ chọn Mẫu c05-X: Bảng thanh toán phụ cấp.

Trường hợp đơn vị muốn tính khoản công tác phí không trả cùng bảng lương có thể bỏ qua bước này.

12. Nhấn Cập nhật bảng lương, chọn bảng lương tháng cần cập nhật.

Lưu ý chương trình chỉ cho phép chọn cập nhật vào bảng lương của tháng giống với tháng tính khoản phụ cấp đặc biệt ngành.

Với các phụ cấp đặc biệt khác, anh/chị thực hiện khai báo tương tự.

Cập nhật 20/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận