1. Trang chủ
 2. Cải cách tiền lương
 3. Lập bảng cải cách tiền lương

Lập bảng cải cách tiền lương

Mục đích: Giúp Kế toán đơn vị lập bảng cải cách tiền lương gửi lên đơn vị cấp trên phê duyệt.

Hướng dẫn thực hiện:

I. Lập bảng cải cách tiền lương

 1. Vào phân hệ Cải cách tiền lương, chọn Cải cách tiền lương\Lập bảng CCTL. 
 2. Khai báo thông tin trên bảng cải cách tiền lương:

  • Đối với đơn vị Xã/Phường/Thị trấn:

   • Tại Thông tin cải cách:
    • Năm tính cải cách tiền lương: Mặc định lấy lên năm làm việc hiện tại.
    • Mức lương cơ sở cũ: Mặc định mức lương cơ sở cũ (1.490.000).
    • Mức lương cơ sở mới: Mặc định mức lương cơ sở mới (1.800.000).
    • Ngày áp dụng: Nhập ngày bắt đầu áp dụng mức lương cơ sở mới.
    • Căn cứ theo lương: Chọn kỳ lương tháng trước khi áp dụng mức lương cơ sở mới để làm căn cứ cải cách.
   • Tại Thông tin thôn/tổ dân phố: Nhập theo thông tin thực tế tại đơn vị. Nếu không có thì bỏ trống.
   • Tích vào tùy chọn Tính cả Quỹ tiền lương tăng thêm do nâng lương, phụ cấp để khai báo tiếp các thông tin tại Chi tiết nhu cầu CCTL.
  • Đối với đơn vị có Loại hình đơn vị khác Xã/Phường/Thị trấn: Nhập Thông tin cải cách.
   • Năm tính cải cách tiền lương: Mặc định lấy lên năm làm việc hiện tại.
   • Mức lương cơ sở cũ: Mặc định mức lương cơ sở cũ (1.490.000).
   • Mức lương cơ sở mới: Mặc định mức lương cơ sở mới (1.800.000).
   • Ngày áp dụng: Nhập ngày bắt đầu áp dụng mức lương cơ sở mới.
   • Căn cứ theo lương: Chọn kỳ lương tháng trước khi áp dụng mức lương cơ sở mới để làm căn cứ cải cách.
 3. Sau khi hoàn tất khai báo, chọn Tính nhu cầu CCTL.
 4. Phần mềm sẽ tự động tính toán Chi tiết nhu cầu CCTLTổng hợp nguồn thực hiện & nhu cầu CCTL cho đơn vị.

II. In báo cáo kết quả nhu cầu CCTL

 • Tại mục Chi tiết nhu cầu CCTL: Nhấn đúp chuột tại tiêu chí hoặc chọn và nhấn Xem chi tiết.
 • Nhấn vào biểu tượng máy in để in từng biểu báo cáo tương ứng từng nhu cầu CCTL:
  • Biểu số 2a: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện nghị định số 24/2023/NĐ-CP năm 2023.
  • Biểu số 2b: Bảng tổng hợp quỹ trợ cấp tăng thêm năm 2023 của cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước.
  • Biểu số 2c: Tổng hợp kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố.
  • Biểu số 2d: Tổng hợp kinh phí tăng/giảm theo nghị định số 33/2023/NĐ-CP – cán bộ, công chức cấp xã.
  • Biểu số 2e: Tổng hợp kinh phí tăng theo nghị định số  33/2023/NĐ-CP – người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố.
  • Biểu số 2g: Tổng hợp phụ cấp ưu đãi nghề theo nghị định số 05/2023/NĐ-CP.
Cập nhật 19/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan