1. Trang chủ
  2. Tính lương
  3. Tính khấu trừ không thường xuyên

Tính khấu trừ không thường xuyên

Giúp kế toán tính lương cho các khoản khấu trừ không thường xuyên như ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm gia đình…

Kiểm tra và khai báo danh mục các khoản khấu trừ không thường xuyên

1. Phần mềm đã mặc định 1 số khoản khấu trừ không thường xuyên tại Danh mục\Khấu trừ KTX. Anh/chị có thể kiểm tra và khai báo các khoản khấu trừ không thường xuyên tùy thuộc vào thực tế tại đơn vị.

2. Để thêm mới một khoản khấu trừ không thường xuyên, nhấn Thêm. Xem hướng dẫn chi tiết thêm mới khoản khấu trừ KTX tại đây.

Lập bảng tính các khoản khấu trừ không thường xuyên

1. Chọn menu Tiền lương\Tính khấu trừ không thường xuyên.

2. Nhấn Thêm mới.

3. Chọn Kỳ tính.

4. Chọn Khoản khấu trừ không thường xuyên. Nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Chọn để chọn các CBNV tính các khấu trừ không thường xuyên.

6. Nhấn Đồng ý.

7. Nhấn Nhập nhanh mức khấu trừ để nhập số tiền khấu trừ cho nhiều CBNV cùng 1 lúc.

8. Trường hợp muốn loại bỏ CBNV nào ra khỏi danh sách, nhấn Loại bỏ.

9. Nhấn Cất để hoàn thành.

10. Nhấn Cập nhật bảng lương để phần mềm cập nhật các khoản khấu trừ không thường xuyên vào bảng lương.

11. Chương trình sẽ tự cập nhật vào bảng lương và có hiển thị các khoản khấu trừ KTX:

Lưu ý: Nếu đã có bảng tính khoản khấu trừ KTX của các tháng trước, có thể chọn Thêm mới từ bảng đã có để chương trình tự động tính khoản khẩu trừ KTX dựa vào tháng đã có.

Cập nhật 20/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận