1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R42
 4. Tính năng mới R42 – Phát hành ngày 23/08/2023

Tính năng mới R42 – Phát hành ngày 23/08/2023

1. Bổ sung ngạch lương V.08.05.13 (Cao đẳng) vào danh mục mang đi cho dữ liệu Tỉnh Quảng Ngãi

Trước đây:

 • Một số CBNV trong đơn vị thuộc STC Quảng Ngãu sử dụng mã ngạch V.08.05.13, trong đó:
  • Một số CBNV hưởng ngạch này nhưng hưởng lương theo bảng lương trung cấp
  • Một số CBNV khác hưởng ngạch này nhưng hưởng lương theo bảng lương Cao đẳng.
 • Hiện tại phần mềm mang đi ngạch V.08.05.13 hưởng lương cao đẳng do trùng mã ngạch, dự án chưa bàn giao cho STC nên không tự bổ sung danh mục được Cho phép quản lý danh mục ngạch bậc lương với các thông tin mã ngạch, tên ngạch.

Từ phiên bản R42:

 • Bổ sung ngạch lương V.08.05.13 (Cao đẳng) vào danh mục mang đi cho dữ liệu Tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chuyên viên đơn vị chủ quản mong muốn luôn gửi được bảng tổng hợp Cải cách tiền lương (CCTL) lên đơn vị cấp trên để báo cáo

Trước đây:

 • Hiện tại, MISA SalaGov đang triển khai theo 2 mô hình:
  • Mô hình 1: Đơn vị chủ quản được cấp 2 tài khoản. 1 tài khoản tổng hợp: thực hiện các nghiệp vụ xét duyệt, tổng hợp lương, dự toán lương, cải cách tiền lương. 1 tài khoản chi tiết: thực hiện các nghiệp vụ như 1 đơn vị con.
  • Mô hình 2: Đơn vị chủ quản chủ được cấp 1 tài khoản vừa thực hiện nghiệp vụ chi tiết như các đơn vị trực thuộc, vừa thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp của đơn vị chủ quản/tài chính.
 • Với các đơn vị chủ quản ở Quảng Ngãi đang triển khai theo mô hình 1, các đơn vị trực thuộc sau khi lập CCTL gửi lên cho đơn vị chủ quản, đơn vị chủ quản xét duyệt, tổng hợp để gửi lên cho đơn vị cấp trêm.
 • Các đơn vị chủ quản triển khai theo Mô hình 1 không gửi được bảng tổng hợp CCTL lên đơn vị cấp trên. Do hiện tại phần mềm bắt buộc đơn vị chủ quản phải lập và tự xac định hoàn thành CCTL mới gửi được tổng hợp CCTL lên đơn vị cấp trên.

Từ phiên bản R42:

 • Chuyên viên đơn vị chủ quản mong muốn luôn gửi được bảng tổng hợp Cải cách tiền lương (CCTL) lên đơn vị cấp trên để báo cáo.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Kế toán muốn tính cải cách tiền lương năm 2023 theo quy định tại Thông tư 50/2023/TT-BTC

Trước đây:

 • Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2023/TT-BTC – Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo nghị định số 24/2023/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Thông tư 50/2023/TT-BTC thay đổi số lượng các biểu mẫu báo cáo và thay đổi chỉ tiêu tính trên từng báo cáo.

Từ phiên bản R42:

 • Kế toán muốn tính cải cách tiền lương năm 2023 theo quy định tại Thông tư 50/2023/TT-BTC.
 • Áp dụng cho năm làm việc từ năm 2023.
 • Tại Cải cách tiền lương\Lập bảng tính CCTL:
  • Thay đổi tham số lập bảng CCTL: Tại Loại hình đơn vị là Xã/Phường/Thị trấn và Loại hình đơn vị Khác.
  • Cập nhật nội dung, dữ liệu chi tiết và biểu mẫu in trên bảng Chi tiết nhu cầu CCTL.
   • Loại hình đơn vị là Xã/Phường/Thị trấn: Biểu số 2a đến 2g.
   • Loại hình đơn vị Khác: Biểu số 2a và 2g.
  • Cập nhật nội dung Tổng hợp nguồn thực hiện và nhu cầu CCTL (Cho tất cả các loại hình đơn vị)
   • Theo Biểu số 4a: Báo cáo nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương
   • In báo cáo: Biểu số 4a theo TT50
   • In báo cáo Biểu số 4a theo TT50
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Tại Cải cách tiền lương\Tổng hợp CCTL:
  • Nhận bảng CCTL từ cấp dưới: Chức năng xem bảng CCTL, lấy lên danh sách báo cáo theo TT50.
  • Tổng hợp và gửi bảng CCTL lên cấp trên:
   • Sửa lại chi tiết nội dung theo biểu 4a TT50
   • Xem báo cáo theo biểu 4a của TT50
   • Xem báo cáo theo biểu 4b của TT50
 • Tại Báo cáo\Danh sách báo cáo:
  • Bỏ các biểu mẫu 2x và 4x của Thông tư 46/2019/TT-BTC và công văn 14846/BTC-NSS.
  • Thay thế các biểu mẫu của thông tư 50/2023/TT-BTC.

4. Kế toán mong muốn in được mẫu 09 theo như Nghị định số 111/2022 quy định

Trước đây:

 • Theo như CV-4123/KBNN, có 3 điểm thay đổi để phục vụ việc kiểm soát thanh toán lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP:
  • Mẫu 09:
   • Thay đổi các nhóm hưởng lương:
    • Nhóm I: Đối với công chức, viên chức
    • Nhóm II: Đối với lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP
    • Nhóm III: Đối với hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP
    • Nhóm IV: Thanh toán cá nhân khác.
   • Cột 6: “Tiền công lao động thường xuyên theo hợp đồng” sửa thành “Tiền công lao động theo hợp đồng”.
  • Kinh phí thực hiện: 
   • Các phân bổ nguồn chi trả khác nhau giữa các nhóm đơn vị: 4 nhóm đơn vị được phân chia.
    • Nhóm 1: Đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư
    • Nhóm 2: Đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên
    • Nhóm 3: Đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo 1 phần chi thường xuyên
    • Nhóm 4: Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên
   • Ở mỗi nhóm đơn vị thì cach phân bổ nguồn giữa các nhóm hưởng lương là giống nhau.
  • Hạch toán kế toán: Thay đổi thông tin mục lục ngân sách của CBNV để phục vụ cho việc hạch toán kế toán.
 • Hiện phần mềm chưa có Mẫu 09 mặc định mang đi giống với mẫu 09 theo quy định mới. Kế toán không có cách nào để xác định đượ các CBNV đơn vị mình thuộc loại hợp đồng “Hợp đồng theo Nghị định số 111/2022”.
 • Kế toán mất thời gian và công sức để nhặt các CBNV vào đúng nhóm hưởng lương khi muốn in mẫu 09 theo Nghị định mới.

Từ phiên bản R42:

 • Bổ sung mẫu 09 mặc định mang đi: Mẫu số 09/CV4123-KBNN: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.
 • Đơn vị cần cập nhật các thay đổi theo CV4123-KBNN và Nghị định 111/2022/NĐ-CP.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 24/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?