1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R28
  4. Chuyên viên PTC muốn tổng hợp báo cáo Dự toán lương theo biểu 2c TT61/2021/TT-BTC để nộp lên Sở tài chính

Chuyên viên PTC muốn tổng hợp báo cáo Dự toán lương theo biểu 2c TT61/2021/TT-BTC để nộp lên Sở tài chính

1. Mục đích

Giúp chuyên viên PTC tổng hợp báo cáo Dự toán lương theo biểu 2c TT61/2021/TT-BTC để nộp lên Sở tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R28, hàng năm, phòng tài chính thực hiện tổng hợp dự toán lương của các đơn vị con và in các báo cáo tổng hợp dự toán lương để nộp lên Sở Tài Chính.
Trong đó, có báo cáo theo mẫu 2c của Thông tư 61/2021/TT-BTC. Số liệu lấy lên báo cáo căn cứ vào dự toán lương năm n mà Phòng tài chính đã tổng hợp từ các đơn vị con (Bao gồm dự toán lương của CBNV hiện tại và dự kiến nâng lương, phụ cấp)
Tuy nhiên hiện tại trên phần mềm đã có báo cáo này, tuy nhiên số liệu trên báo cáo lại là số liệu quyết toán của năm n -1.

– Kể từ phiên bản R28, phần mềm chỉnh sửa lại cách lấy báo cáo để kế toán in được báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp dự kiến năm n.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản/cơ quan tài chính, sau khi tổng hợp dự toán lương năm n của các đơn vị con, nhấn In => chọn in báo cáo 2c – Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp theo số liệu dự kiến.

2. Ngoài ra anh/chị cũng có thể in tại menu Báo cáo (1) => chọn mẫu báo cáo 2c => nhấn Xem báo cáo (3).

3. Khai báo tham số báo cáo:

  • Chọn Đợt lập dự toán
  • Chọn đơn vị tính
  • Tùy chọn in Chi tiết đến lĩnh vực hoặc Chi tiết theo đơn vị
  • Nhấn Đồng ý

4. Tại báo cáo 2c – Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp theo số liệu dự kiến, phần mềm đã chỉnh sửa lại cách lấy số liệu báo cáo để kế toán in được báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp dự kiến năm n.

Cập nhật 21/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan