1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R28
  4. Kế toán muốn tính đúng số tiền các khoản phụ cấp kiêm nhiệm hưởng theo khoản phụ cấp khác theo số tiền để đáp ứng thực tế phát sinh tại đơn vị

Kế toán muốn tính đúng số tiền các khoản phụ cấp kiêm nhiệm hưởng theo khoản phụ cấp khác theo số tiền để đáp ứng thực tế phát sinh tại đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán tính đúng số tiền các khoản phụ cấp kiêm nhiệm hưởng theo khoản phụ cấp khác theo số tiền để đáp ứng thực tế phát sinh tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R28,  các đối tượng là CBKCT xã, thôn được hưởng khoản Phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ KCT bằng 50% các khoản phụ cấp của vị trí mà cán bộ đó kiêm nhiệm. Theo quy định thì các đối tượng này được hưởng thêm khoản phụ cấp theo trình độ chuyên môn hưởng theo số tiền cố định.

Tuy nhiên hiện tại trên phần mềm chưa tính được khoản phụ cấp kiêm nhiệm CBKCT theo quy định để thực hiện việc tính lương hàng tháng.

– Kể từ phiên bản R28, phần mềm cho phép tính khoản phụ cấp kiêm nhiệm CBKTC theo các khoản phụ cấp khác hưởng theo số tiền.

Cụ thể như sau

1.  Đơn vị UBND phường MISA có CBNV Lê Mạnh Hà là đối tượng CBKCT xã, thôn, được hưởng khoản phụ cấp kiêm nhiệm cán bộ KCT bằng 50% các khoản phụ cấp của vị trí mà cán bộ đó kiêm nhiệm.

2. Khi lập bảng tính lương, phần mềm cho phép tính khoản phụ cấp kiêm nhiệm CB KCT theo các khoản phụ cấp khác hưởng theo số tiền theo công thức:

PCKNCBKTC = TLPC * (PCBCKCT + PC trình độ chuyên môn)

Cập nhật 21/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan