1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Thiết lập hệ thống

Thiết lập hệ thống

Hướng dẫn CBTC thiết lập các tùy chọn trước khi sử dụng các nghiệp vụ của chương trình.

Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn vào biểu tượng Hệ thống.

Thông tin đơn vị

Thiết lập thông tin đơn vị

Tại phần Thông tin đơn vị, chọn tab Thông tin đơn vị:

1. Khai báo các thông tin chung (các thông tin có dấu * là các thông tin bắt buộc phải khai báo)

2. Khai báo thông tin liên hệ (các thông tin có dấu * là các thông tin bắt buộc khai báo)

3. Khai báo thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị (có thể khai báo nhiều tài khoản ngân hàng)

4. Khai báo thông tin Mục lục ngân sách sử dụng của đơn vị: chọn Nguồn, Loại khoản mà đơn vị sử dụng (Mục – Tiểu mục đã mặc định sẵn danh sách theo file đính kèm cho tất cả các đơn vị)

=> Khi đó phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin MLNS mà đơn vị đã chọn lên danh mục phụ cấp đặc biệt ngành, danh mục phòng ban hay danh mục lục ngân sách.

Lưu ý:

  • Đối với đơn vị ngành Giáo dục, anh chị khai báo thêm thông tin Khối trường.

  • Đối với đơn vị ngành Y tế, anh/chị khai báo thêm thông tin Nhóm đơn vị theo đặc thù y tế.

2. Lần lượt thiết lập thông tin. Những thông tin có dấu ( * ) bắt buộc phải khai báo.

Tùy chọn hiển thị chữ ký

Tại phần Thông tin đơn vị, chọn tab Tùy chọn hiển thị chữ ký, anh/chị có thể tùy chọn hiển thị chân chữ ký khi in báo cáo theo đúng mong muốn của đơn vị.

Tùy chọn hiển thị chữ ký

Anh/chị có thể tùy chọn ẩn/hiển thị Chức danh người ký hoặc Tên người ký trên báo cáo bằng cách tích chọn Hiển thị thông tin người ký trên báo cáo.

Tùy chọn hiển thị ngày tháng trên chữ ký

Có thể tùy chọn in theo ngày hệ thống, chọn khi in báo cáo hoặc để trống ngày tháng.

Tùy chọn hiển thị địa danh trên chữ ký

Có thể tùy chọn để trống hoặc hiển thị địa danh theo xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

Tùy chọn tính lương

Xem hướng dẫn Tùy chọn tính lương tại đây.

Người dùng

Ở các đơn vị, CBTC cần phải phân quyền các vai trò quyền hạn cho các CBNV.

Quản lý người dùng

Tại tab Quản lý người dùng:

1. Chọn 1 hoặc nhiều CBCCVC trên danh sách, nhấn Ngừng kích hoạt.

2. Nhấn nếu chắc chắn muốn ngừng kích hoạt.

3. Nhấn Thêm nếu cần thêm CBTC.

Vai trò quyền hạn

1. Tại tab Vai trò quyền hạn, tích chọn CBCCVC cần phân quyền. Nhấn Phân quyền.

2. Chọn nghiệp vụ cần phân quyền cho CBCCVC.

Nhật ký truy cập

Giúp người dùng xem được nhật ký truy cập vào phần mềm.

1. Vào menu Hệ thống\Nhật ký truy cập.

2. Chọn các tiêu chí cần tìm kiếm như:  Người dùng, Thời gian truy cập, Hành động, Đối tượng thao tác, nhập Mô tả (nếu có)

3. Nhấn Tìm kiếmPhần mềm đã lấy lên thông tin truy cập theo các tiêu chí vừa chọn.

Sao lưu dữ liệu

1. Tại chức năng Hệ thống, khi nhấn Sao lưu dữ liệu, phần mềm sẽ tự động tải về file dữ liệu của đơn vị dưới dạng file excel.

Anh/chị có thể kích chuột vào file vừa tải về để xem.

Tìm kiếm thống kê

1. Tại chức năng Hệ thống, chọn Tìm kiếm thống kê.

2. Tại đây, anh/chị có thể chọn thống kê theo tiêu chí nào (phòng ban, loại cán bộ, ngạch lương…).

Ví dụ: Tìm kiếm thống kê theo tiêu chí Loại cán bộ là Viên chức.

Ngoài ra, anh chị có thể nhấn dấu + để thêm loại tiêu chỉ thống kê. Nhấn Xem kết quả để xem kết quả thống kê.

3. Có thể tìm kiếm theo bảng lương bằng cách tích chọn Tìm kiếm theo bảng lương và chọn bảng lương cần thống kê.

4. Nhấn Lưu và chọn Lưu vào bộ lọc mới để các lần tiếp theo có thể thống kê nhanh theo tiêu chí đã chọn mà không cần phải chọn lại.

5. Đặt tên thống kê. Nhấn Cất.

6. Từ những lần tiếp theo, nếu cần lọc nhanh CBNV theo thống kê đã lưu, anh/chị có thể nhấn tại Danh sách bộ lọc và không cần chọn lại.

Cập nhật 24/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận