1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R7
  4. Bổ sung biểu mẫu báo cáo mới về Cải cách tiền lương theo Công văn 14846/BTC-NSNN

Bổ sung biểu mẫu báo cáo mới về Cải cách tiền lương theo Công văn 14846/BTC-NSNN

1. Mục đích

Bổ sung 2 biểu mẫu báo cáo mới về Cải cách tiền lương theo Công văn 14846/BTC-NSNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R7, phần mềm chưa đáp ứng 2 biểu mẫu báo cáo mới theo Công văn 14846/BTC-NSNN.

– Kể từ phiên bản R7, phần mềm bổ sung 2 biểu mẫu báo cáo mới theo Công văn 14846/BTC-NSNN:

  • Biểu mẫu 2m: Tổng hợp phụ cấp ưu đãi giảm do thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ
  • Biểu mẫu 2n: Tổng hợp phụ cấp thu hút giảm do thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Cụ thể như sau

Sau khi lập bảng Cải cách tiền lương, phần mềm đã bổ sung 2 báo cáo.

Biểu mẫu 2m: Tổng hợp phụ cấp ưu đãi giảm do thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của chính phủ

1. Chọn biểu mẫu Tổng hợp phụ cấp ưu đãi giảm do điều chỉnh vùng có điều kiện KT, XH đặc biệt khó khăn, nhấn Xem chi tiết.

2. Nhấn In. Khai báo các tham số báo cáo.

3. Chương trình in mẫu như sau.

Biểu mẫu 2n: Tổng hợp phụ cấp thu hút giảm do thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của chính phủ

1. Chọn biểu mẫu Tổng hợp phụ cấp thu hút giảm do điều chỉnh vùng có điều kiện KT, XH đặc biệt khó khăn, nhấn Xem chi tiết.

2. Nhấn biểu tượng in để in báo cáo

2. Khai báo tham số báo cáo: chọn công văn kèm theo. Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình in mẫu như sau.

Cập nhật 22/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan