1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R7
 4. Cập nhật biểu mẫu Cải cách tiền lương cũ (TT46) theo Công văn 14846/BTC-NSNN

Cập nhật biểu mẫu Cải cách tiền lương cũ (TT46) theo Công văn 14846/BTC-NSNN

1. Mục đích

Cập nhật biểu mẫu Cải cách tiền lương cũ (TT46) theo công văn 14846/BTC-NSNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R7, phần mềm chưa đáp ứng 13 biểu mẫu điều chỉnh theo Công văn mới.

– Kể từ phiên bản R7, phần mềm cập nhật 13 biểu mẫu Cải cách tiền lương cũ (TT46) theo công văn 14846/BTC-NSNN.

Cụ thể như sau

Phần mềm cập nhật 13 biểu mẫu Cải cách tiền lương theo công văn 14846/BTC-NSNN.

Biểu số 2a: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện

1. Chọn biểu mẫu Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức hiện thời. Nhấn Xem chi tiết.

2. Có thể tích chọn Hiển thị chi tiết hệ số & phụ cấp.

3. Nhấn In. Khai báo các tham số báo cáo:

 • Chọn thực hiện theo nghị định nào
 • Chọn công văn kèm theo
 • Chọn Số nghị định cũ, Số nghị định mới
 • Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Biểu số 2b: Quỹ trợ cấp tăng thêm của CB xã, phường, TT đã nghỉ việc hưởng trợ cấp

1. Chọn biểu mẫu Quỹ trợ cấp tăng lên của cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. Nhấn Xem chi tiết.

2. Nhấn In để in báo cáo.

3. Khai báo các tham số báo cáo:

 • Chọn công văn kèm theo
 • Chọn Số nghị định cũ, Số nghị định mới
 • Nhấn Đồng ý

4. Chương trình in mẫu như sau:

Biểu số 2c: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện BHTN theo NĐ

1. Chọn biểu số Nhu cầu kinh phí thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Nhấn Xem chi tiết.

2. Có thể tích chọn Hiển thị chi tiết hệ số & phụ cấp.

3. Nhấn In. Khai báo các tham số báo cáo:

 • Chọn thực hiện theo nghị định số bao nhiêu.
 • Chọn công văn kèm theo.
 • Chọn Số nghị định cũ, Số nghị định mới.
 • Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Biểu số 2đ: Báo cáo nguồn thực hiện CCTL tiết kiệm từ việc tinh giản biên chế, sát nhập đơn vị

1. Chọn biểu mẫu Nguồn thực hiện CCTL tiết kiệm từ việc thực hiện tinh gian biên chế, sát nhập đơn vị. Nhấn Xem chi tiết.

2. Nhấn In để  in báo cáo.

3. Khai báo các tham số báo cáo:

 • Chọn công văn kèm theo.
 • Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Biểu số 2d: Tổng hợp kinh phí thực hiện chế độ PC đối với CB KCT xã, thôn

1. Chọn biểu mẫu Kinh phí thực hiện phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách. Nhấn Xem chi tiết.

2. Nhấn In để in báo cáo.

3.  Khai báo các tham số báo cáo:

 • Chọn công văn kèm theo.
 • Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Biểu số 2e: Báo cáo nguồn thực hiện CCTL tiết kiệm từ việc thay đổi cơ chế tự chủ

1. Chọn biểu mẫu Báo cáo nguồn thực hiện CCTL tiết kiệm từ việc thay đổi cơ chế tự chủ. Nhấn Xem chi tiết.

2. Nhấn In để in các báo cáo.

3. Khai báo các tham số báo cáo:

 • Chọn công văn kèm theo.
 • Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Biểu số 2g: Báo cáo quỹ tiền lương, PC đối với lao động theo HĐ khu vực HC và ĐV sự nghiệp

1. Chọn biểu mẫu Quỹ lương phụ cấp cho đối tượng lao động hợp đồng. Nhấn Xem chi tiết.

2. Có thể tích chọn Hiển thị chi tiết hệ số & phụ cấp để xem số liệu chi tiết Hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng (bao gồm cả các phụ cấp hưởng theo tỷ lệ quy ra hệ số).

3. Nhấn In. Khai báo các tham số báo cáo:

 • Chọn thực hiện theo nghị định số bao nhiêu.
 • Chọn công văn kèm theo.
 • Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Biểu số 2h: Tổng hợp PC ưu đãi giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo

1. Chọn biểu mẫu Tổng hợp phụ cấp ưu đãi giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo. Nhấn Xem chi tiết.

2. Nhấn biểu tượng in để in báo cáo.

3. Khai báo các tham số báo cáo:

 • Chọn công văn kèm theo.
 • Chọn ngày in báo cáo.
 • Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Biểu số 2i: Tổng hợp phụ cấp thu hút giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo

1. Chọn biểu mẫu Tổng hợp phụ cấp thu hút giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo. Nhấn Xem chi tiết.

2. Nhấn biểu tượng in để in báo cáo.

3. Khai báo các tham số báo cáo:

 • Chọn công văn kèm theo.
 • Chọn ngày in báo cáo.
 • Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Biểu số 2k: Tổng hợp kinh phí giảm theo NĐ34 – cán bộ, công chức cấp xã

1. Chọn biểu mẫu Kinh phí giảm do thực hiện theo nghị định 34 – cán bộ, công chức cấp xã. Nhấn Xem chi tiết.

2. Nhấn In để in báo cáo.

3. Khai báo các tham số báo cáo:

 • Chọn công văn kèm theo.
 • Nhấn Đồng ý.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Biểu số 2l: Tổng hợp kinh phí giảm do thực hiện theo NDD34 – người hoạt động không chuyên trách

1. Chọn biểu mẫu Kinh phí giảm do thực hiện theo nghị định 34 – người hoạt động không chuyên trách. Nhấn Xem chi tiết.

2. Nhấn In. Khai báo các tham số báo cáo.

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 23/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan