1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Đơn vị yêu cầu bổ sung chức năng cảnh báo trùng lặp, bổ sung bộ lọc theo tiêu chí lập bảng lương khi sinh nhiều bảng lương cho 1 tháng

Đơn vị yêu cầu bổ sung chức năng cảnh báo trùng lặp, bổ sung bộ lọc theo tiêu chí lập bảng lương khi sinh nhiều bảng lương cho 1 tháng

1. Mục đích

Giúp đơn vị dễ dàng kiểm soát bảng lương được lập cho từng phòng ban của 1 tháng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, phần mềm cho phép sinh nhiều bảng lương trong cùng 1 tháng mà không hề có cảnh báo trùng lặp hay chỉ tiêu phân loại.

– Kể từ phiên bản R2, phần mềm bổ sung chức năng cảnh báo trùng lặp (nhưng vẫn cho Cất) và bổ sung bộ lọc theo tiêu chí lập bảng lương khi sinh nhiều bảng lương cho 1 tháng.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, anh/chị nhấn Thêm để thêm mới bảng lương.

2. Nhập các thông tin Loại cán bộ, Phòng ban. nhấn Tính lương.

3. Trong trường hợp anh/chị thêm mới bảng lương đã có sẵn, phần mềm sẽ hiển thị thông báo trùng lặp. Nhấn  nếu vẫn muốn tạo bảng lương theo tham số

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan