1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán mong muốn khi in mẫu 09, đối với các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật lên bảng lương, sẽ không bị nhân đôi tại cột 4 và 5

Kế toán mong muốn khi in mẫu 09, đối với các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật lên bảng lương, sẽ không bị nhân đôi tại cột 4 và 5

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in mẫu 09, đối với các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật lên bảng lương sẽ không bị nhân đôi tại cột 4 và 5.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, đối với các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật lên bảng lương thì cột 5 đã tính bao gồm các khoản phụ cấp đó, còn cột số 4 là tổng của cột 5 và các cột còn lại (6-11). Vì vậy khi kế toán in mẫu 09, theo cách tính của phần mềm thì tiền phụ cấp đã tính ở cột 5 và vẫn hiển thị tại 1 trong các cột phụ cấp còn lại => phụ cấp bị nhân đôi giá trị tại cột 4.

– Kể từ phiên bản R2, khi kế toán in mẫu 09, các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật lên bảng lương sẽ không bị nhân đôi lại cột 4 (Tổng số).

Cụ thể như sau:

1. Sau khi tính các khoản Phụ cấp đặc biệt ngành và Cập nhật bảng lương, vào menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.

Ví dụ: Tính phụ cấp Tiền thưởng.

2. Nhấn In. Chọn in Mẫu số 09/NĐ11.

3. Khai báo các thông tin tham số, chọn Bảng lương vừa cập nhật khoản phụ cấp.

4. Tại đây, số tiền thưởng đã cập nhật vào bảng lương sẽ không hiển thị tại cột Tiền thưởng nữa mà chỉ hiển thị tại cột 5 (Lương và phụ cấp theo lương). Khi đó cột 4 (Tổng số) sẽ chỉ lấy lên phụ cấp từ cột 5 => phụ cấp không bị nhân đôi tại cột 4.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan