1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán mong muốn tổng hợp mẫu dự toán theo đặc thù tại Bến Tre

Kế toán mong muốn tổng hợp mẫu dự toán theo đặc thù tại Bến Tre

1. Mục đích

Giúp kế toán tổng hợp mẫu dự toán theo đặc thù tại Bến Tre.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, phần mềm chưa đáp ứng 2 mẫu báo cáo đặc thù tại Bến Tre là Mẫu biểu 2a: Tổng hợp quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo năm và Mẫu biểu 2b: Tổng hợp quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo tháng.

– Kể từ phiên bản R2, phần mềm bổ sung 2 mẫu báo cáo đặc thù tại Bến Tre.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo, chọn xem Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương.

  • Mẫu biểu 2a: Tổng hợp quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo năm.

  • Mẫu biểu 2b: Tổng hợp quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo tháng.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan