1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán muốn bổ sung báo cáo Biểu 1 – Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế và HD68 – PGD Châu Thành Tây Ninh

Kế toán muốn bổ sung báo cáo Biểu 1 – Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế và HD68 – PGD Châu Thành Tây Ninh

1. Mục đích

Giúp kế toán bổ sung báo cáo Biểu 1 – Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế và HD68 tại PGD Châu Thành Tây Ninh.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R2,  phần mềm bổ sung mẫu báo cáo Biểu 1 – Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế và HD68 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành, Tây Ninh.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Báo cáo\Xem báo cáo, chọn xem Báo cáo lương.

Phần mềm bổ sung mẫu báo cáo Biểu 1 – Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế và HD68.

  • Biểu 1 – Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế

  • Biểu 1 – Tổng hợp nhu cầu chi dự toán lương cho HD68

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan