1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán muốn hiển thị chi tiết các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật vào bảng lương để hiển thị chi tiết từng khoản

Kế toán muốn hiển thị chi tiết các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật vào bảng lương để hiển thị chi tiết từng khoản

1. Mục đích

Giúp kế toán hiển thị chi tiết các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật vào bảng lương để hiển thị chi tiết từng khoản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R2, phần mềm chỉ hiển thị các khoản phụ cấp đặc biệt ngành nhưng chưa cập nhật vào bảng lương.

– Kể từ phiên bản R2, phần mềm cải tiến tính năng tùy chỉnh mẫu để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, nhấn Thêm mới để thêm mới bảng lương.

2. Nhập các thông tin kỳ tính lương, chọn loại Phụ cấp đặc biệt ngành.

3. Nhấn Chọn và chọn các CBNV được hưởng mức phụ cấp đặc biệt ngành. Nhấn Đồng ý.

4. Chọn Nhập nhanh mức hệ số, phụ cấp.

5. Nhấn In. Phần mềm sẽ cập nhật và hiển thị các khoản phụ cấp đặc  biệt ngành.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan