1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R2
  4. Kế toán muốn in biểu tổng hợp lương đặc thù dự án PGD Thủ Dầu Một

Kế toán muốn in biểu tổng hợp lương đặc thù dự án PGD Thủ Dầu Một

1. Mục đích

Giúp kế toán in biểu tổng hợp lương đặc thù dự án PGD Thủ Dầu Một.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R2, phần mềm bổ sung các mẫu báo cáo lương đặc thù Thủ Dầu Một.

Chi tiết như sau:

1. Tại tab Tiền lương\Danh sách CBNV, phần mềm bổ sung thêm thông tin Ngày tuyển dụng để kế toán có thể phân chia ngày bắt đầu vào ngành và ngày bắt đầu hưởng PCTNN.

2. Phần mềm bổ sung thông tin Thời điểm tính 5% phụ cấp thâm niên nghề vào nhóm Lương ngạch, bậc hiện tại.

3. Tại phần Tình trạng làm việc, phần mềm bổ sung tình trạng là Điều chuyển (tương đương với trạng thái nghỉ việc) và Tiếp nhận (tương đương với trạng thái đang làm việc).

  • Khi chọn tình trạng làm việc là Điều chuyển, chương trình hiển thị ô nhập thông tin Đơn vị điều chuyển đến.

  • Khi chọn tình trạng làm việc là Tiếp nhận, chương trình hiển thị ô nhập thông tin Điều chuyển từ đơn vị.

4. Ngoài ra, phần mềm bổ sung các mẫu báo cáo lương đặc thù Thủ Dầu Một. Tại menu Báo cáo/Xem báo cáo, chọn phần Báo cáo lương.

  • Biểu biến động tăng giảm.

  • Bảng tổng hợp biên chế, tiền lương và phụ cấp cộng chung.

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan