1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Bệnh viện muốn in riêng bảng lương theo từng phòng ban để công khai tại từng khoa, phòng

Bệnh viện muốn in riêng bảng lương theo từng phòng ban để công khai tại từng khoa, phòng

1. Mục đích

Giúp bệnh viện in riêng bảng lương theo từng phòng ban để công khai tại từng khoa, phòng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, đơn vị sẽ phải tách bảng lương trên chương trình thành 15 bảng lương, sửa mẫu và in riêng từng phòng ban => tốn thời gian và công sức.

– Kể từ phiên bản R12, khi sửa mẫu bảng lương tùy chỉnh, nếu chọn hiển thị sắp xếp theo phòng ban, thì phần mềm bổ sung tích chọn in mỗi phòng ban là 1 bảng lương.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu bảng lương cần sửa, nhấn Sửa mẫu.

2. Tại phần Sửa thân trang, chọn tab Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột, khi đơn vị tích chọn nhóm dữ liệu theo phòng ban, phần mềm sẽ hiển thị tùy chọn In mỗi phòng ban là một báo cáo riêng.

Đồng thời cũng bổ sung tùy chọn Cho chọn mỗi phòng ban khi in báo cáo.

3. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới.

4. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In. Chọn in mẫu bảng lương vừa lưu.

5. Chương trình hiển thị form tham số báo cáo có cho chọn phòng ban như anh chị đã tích chọn, anh/chị có thể tích chọn một hoặc nhiều phòng ban để in.

Cập nhật 03/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan