1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Kế toán cần in được báo cáo tăng, giảm lương trong tháng để gửi cơ quan nội vụ và cơ quan tài chính

Kế toán cần in được báo cáo tăng, giảm lương trong tháng để gửi cơ quan nội vụ và cơ quan tài chính

1. Mục đích

Giúp kế toán in được báo cáo tăng, giảm lương trong tháng để gửi cơ quan nội vụ và cơ quan tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, báo cáo tăng giảm lương của chương trình chưa chi tiết số tiền tăng giảm của từng khoản lương, phụ cấp.

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm bổ sung báo cáo tăng giảm lương.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp và nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung Báo cáo biến động tăng giảm lương.

hoặc vào menu Báo cáo, xem Báo cáo lương. Tại đây phần mềm đã bổ sung Báo cáo biến động tăng giảm lương.

2. Khai báo tham số báo cáo:

3. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 03/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan