1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Khi in mẫu 09, kế toán muốn hiển thị thông tin thay đổi lương của từng cán bộ ở cột ghi chú và hiển thị tổng số thay đổi của từng khoản lương, phụ cấp để nộp KBNN

Khi in mẫu 09, kế toán muốn hiển thị thông tin thay đổi lương của từng cán bộ ở cột ghi chú và hiển thị tổng số thay đổi của từng khoản lương, phụ cấp để nộp KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in mẫu 09 hiển thị được thông tin thay đổi lương của từng cán bộ ở cột ghi chú và hiển thị tổng số thay đổi của từng khoản lương, phụ cấp để nộp KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, người dùng phải tự nhập tay ở cột ghi chú và phần thuyết minh cũng chưa tự động hiển thị tổng chênh lệch thông tin thay đổi lương của từng cán bộ.

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm bổ sung thêm 1 mẫu thuyết minh mới hiển thị tổng số thay đổi của từng khoản lương, phụ cấp cửa từng CBNV.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu bảng lương cần sửa. Nhấn Sửa mẫu.

2. Tại phần Sửa chân chữ ký\tab Sửa phần thuyết minh, tại Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước, nhấn Tùy chọn mẫu thuyết minh.

3. Tại đây phần mềm đã bổ sung tùy chọn Hiển thị tổng chênh lệch từng khoản lương, phụ cấp.

4. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới.

5. Sau khi lập bảng lương, nhấn In. Chọn in mẫu vừa lưu.

6. Tại cuối bảng lương sẽ hiển thị tống số thay đổi của từng khoản lương, phụ cấp của từng CBNV.

Cập nhật 03/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan