1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Khi tạo tài nguyên dữ liệu cho KH cần mang đi đúng Phụ cấp, Nhóm hưởng lương, Nguồn….