1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R19
  4. Đơn vị con muốn gửi bảng lương lên phòng tài chính mà không cần đồng bộ danh mục phụ cấp

Đơn vị con muốn gửi bảng lương lên phòng tài chính mà không cần đồng bộ danh mục phụ cấp

1. Mục đích

Giúp đơn vị con gửi bảng lương lên phòng tài chính mà không cần đồng bộ danh mục phụ cấp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R19, hàng tháng khi ĐVCD gửi bảng lương lên PTC, có 1 số khoản phụ cấp đơn vị con tự thêm mới (tự đặt mã phụ cấp và tên) theo tình hình thực tế tại đơn vị. Các PC này không có trong danh mục của PTC nên đơn vị con không gửi bảng lương được. Khi đó đơn vị con phải thông báo cho PTC để PTC thực hiện đồng bộ danh mục phụ cấp. Sau đó, chờ PTC đồng bộ danh mục xong lại gửi lại bảng lương. Tuy nhiên, phòng tài chính không cần tổng hợp bảng lương của các đơn vị, mà chỉ cần các đơn vị gửi bảng lương lên đúng hạn để nắm bắt tình hình sử dụng. Hơn nữa, mỗi lần đơn vị con thêm mới danh mục phụ cấp khác danh mục của PTC, PTC lại phải thực hiện đồng bộ cho từng lần, rất mất thời gian.
Hiện tại phần mềm yêu cầu PTC phải đồng bộ danh mục phụ cấp trước khi đơn vị con gửi bảng lương.

– Kể từ phiên bản R19, phần mềm vẫn cho phép đơn vị cấp dưới gửi bảng lương lên trong trường hợp có các khoản lương, PC không năm trong danh mục chung.

Cụ thể như sau

1. Phần mềm vẫn cho phép đơn vị cấp dưới gửi bảng lương lên trong trường hợp có các khoản lương, PC không năm trong danh mục chung.

2. Khi đó nếu ĐVCQ/CQTC xét duyệt thì sẽ cảnh báo và đề nghị chuyển thành danh mục chung toàn địa bàn, nếu không khi tổng hợp thì các khoản này sẽ hiểu là cộng hết vào khoản PC khác.

Cập nhật 25/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan