1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Đơn vị muốn tính dự toán lương giảm do cán bộ nghỉ thai sản không bao gồm các khoản phụ cấp cán bộ được hưởng khi nghỉ thai sản

Đơn vị muốn tính dự toán lương giảm do cán bộ nghỉ thai sản không bao gồm các khoản phụ cấp cán bộ được hưởng khi nghỉ thai sản

1. Mục đích

Giúp đơn vị tính dự toán lương giảm do cán bộ nghỉ thai sản không bao gồm các khoản phụ cấp cán bộ được hưởng khi nghỉ thai sản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, theo quy định, một số khoản phụ cấp cán bộ vẫn được hưởng khi nghỉ thai sản. Ví dụ : Phụ cấp ưu đãi nghề. Do đó, khi tính dự toán giảm do cán bộ nghỉ thai sản, đơn vị sẽ không tính trừ khoản phụ cấp ưu đãi nghề này.
Hiện tại trên phần mềm đang tính trừ tất cả các khoản lương, phụ cấp của cán bộ nghỉ thai sản khi tính dự toán giảm do nghỉ thai sản. Kể cả các khoản phụ cấp tích chọn “Được hưởng khi nghỉ thai sản”

– Kể từ phiên bản R25, phần mềm sửa bảng tính dự toán lương giảm do nghỉ thai sản để không bị trừ các khoản phụ cấp được hưởng khi nghỉ thai sản.

 

Cập nhật 23/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan