1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Đơn vị muốn tính tiền làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định

Đơn vị muốn tính tiền làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định

1. Mục đích

Giúp đơn vị tính tiền làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, phần mềm mới chỉ đáp ứng tính lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày thường.

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm bổ sung các mức % hưởng làm thêm buổi đêm theo từng loại tương ứng.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành, khi khai báo/sửa phụ cấp làm thêm, làm đêm, phần mềm cho phép khai báo mức hưởng làm thêm buổi đêm theo từng loại ngày khác nhau.

2. Khi lập bảng tính Phụ cấp làm thêm, làm đêm, phần mềm bổ sung các mức % hưởng làm thêm buổi đêm theo từng loại tương ứng.

Cập nhật 31/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan