1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R11
  4. Kế toán mong muốn in được bảng tổng hợp được tình hình kinh phí tiền lương thực tế đã chi trong năm để so sánh với dự toán đầu năm

Kế toán mong muốn in được bảng tổng hợp được tình hình kinh phí tiền lương thực tế đã chi trong năm để so sánh với dự toán đầu năm

1. Mục đích

Giúp kế toán in được bảng tổng hợp được tình hình kinh phí tiền lương thực tế đã chi trong năm để so sánh với dự toán đầu năm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R11, phần mềm chưa đáp ứng mẫu Tổng hợp nhu cầu kinh phí của đơn vị dựa trên dự toán lương và bảng lương cả năm.

– Kể từ phiên bản R11, kế toán in được bảng tổng hợp được tình hình kinh phí tiền lương thực tế đã chi trong năm để so sánh với dự toán đầu năm.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo lương, tại đây phần mềm đã bổ sung Tổng hợp tình hình kinh phí tiền lương.

2. Khai báo tham số báo cáo: Chọn năm in báo cáo.

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 07/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan