1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R11
  4. Kế toán muốn tính các khoản bảo hiểm tính trên cả khoản phụ cấp kiêm nhiệm để đáp ứng đúng yêu cầu kho bạc

Kế toán muốn tính các khoản bảo hiểm tính trên cả khoản phụ cấp kiêm nhiệm để đáp ứng đúng yêu cầu kho bạc

1. Mục đích

Giúp kế toán tính các khoản bảo hiểm trên cả khoản phụ cấp kiêm nhiệm để đáp ứng đúng yêu cầu kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R11, hàng tháng đơn vị tính bảo hiểm trên cơ sở Lương HH + CLBL + PCCV + PCTNVK + PCTNN + PCKN, hiện tại thì phần mềm chưa đáp ứng tính theo công thức trên.

– Kể từ phiên bản R11, phần mềm bổ sung thêm giá trị đóng bảo hiểm theo công thức để có thể chọn được cho các CBNV tương ứng và tính theo mức đã chọn.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 07/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan