1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R11
  4. Kế toán PNV mong muốn in được bảng lương của đơn vị gửi lên vẫn thể hiện tên đơn vị gửi lên và chân chữ ký là thông tin chân chữ ký của đơn vị

Kế toán PNV mong muốn in được bảng lương của đơn vị gửi lên vẫn thể hiện tên đơn vị gửi lên và chân chữ ký là thông tin chân chữ ký của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán PNV in được bảng lương của đơn vị gửi lên vẫn thể hiện tên đơn vị gửi lên và chân chữ ký là thông tin chân chữ ký của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R11, khi đơn vị gửi bảng lương qua phần mềm cho PNV, PNV xem bảng lương của đơn vị con thì lại hiển thị chân chữ ký và tiêu đề của PNV chứ không phải của đơn vị gửi lên, PNV sẽ in và lưu trữ tại phòng.

– Kể từ phiên bản R11, khi đơn vị chủ quản/nội vụ/tài chính xem bảng lương của đơn vị cấp dưới và in ra thì vẫn phải hiển thị rõ tên/mã QHNS và chữ ký của đơn vị cấp dưới.

Xem phim hướng dẫn

 

Cập nhật 07/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan