1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R6
 4. Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương, phụ cấp HĐND, trách nhiệm quân sự, Đảng ủy viên, hội đặc thù

Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương, phụ cấp HĐND, trách nhiệm quân sự, Đảng ủy viên, hội đặc thù

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu biểu Dự toán lương, phụ cấp HĐND, trách nhiệm quân sự, Đảng ủy viên, hội đặc thù.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm đáp ứng biểu mẫu đặc thù PTC Tây Ninh, đồng thời phần mềm bổ sung danh mục phụ cấp mang đi, bổ sung phần cho phép khai báo chi tiết phụ cấp được hưởng và tỷ lệ hưởng của từng khoản đóng góp với vị trí dự kiến tuyển mới.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo dự toán lương và cải cách tiền lương (hoặc vào menu Dự toán lương, chọn bảng dự toán cần in báo cáo, nhấn In).

2. Tại đây, phần mềm đã bổ sung các báo cáo đáp ứng biểu mẫu đặc thù PTC Tây Ninh.

Nhu cầu phụ cấp Đảng ủy viên

 • Chọn in Nhu cầu phụ cấp Đảng ủy viên. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Nhu cầu phụ cấp Đảng ủy viên.

Báo cáo nhu cầu phụ cấp Hội đặc thù

 • Chọn in Báo cáo nhu cầu phụ cấp Hội đặc thù. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Báo cáo nhu cầu phụ cấp Hội đặc thù:

Báo cáo nhu cầu phụ cấp Hội đồng nhân dân

 • Chọn in Báo cáo nhu cầu phụ cấp HĐND. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Báo cáo nhu cầu phụ cấp HĐND.

Báo cáo nhu cầu phụ cấp trách nhiệm quân sự.

 • Khai báo các tham số báo cáo.

 • Chương trình hiển thị bản xem trước của Báo cáo nhu cầu phụ cấp trách nhiệm quân sự.

3. Ngoài ra, phần mềm bổ sung phần cho phép khai báo chi tiết phụ cấp được hưởng.

Cập nhật 05/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan