1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán mong muốn thuyết minh chi tiết tiểu mục (PTC Phan Thiết)

Kế toán mong muốn thuyết minh chi tiết tiểu mục (PTC Phan Thiết)

1. Mục đích

Giúp kế toán thuyết minh chi tiết tiểu mục.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, tại đơn vị, theo yêu cầu của kho bạc, việc thể hiện thuyết minh tăng giảm so với tháng trước của mẫu 09 phải đi theo từng tiểu mục, hiện tại phần mềm chưa có mẫu tương ứng.

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm bổ sung thuyết minh tăng giảm tiểu mục theo mẫu của PTC Phan Thiết.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn bảng lương cần thiết lập. Nhấn Sửa mẫu bảng lương.

2. Tại phần sửa mẫu bảng lương, chọn tab Sửa chân chữ ký. Tại phần Thuyết minh thay đổi so với tháng trước, nhấn Tùy chọn mẫu thuyết minh.

3. Tại đây, phần mềm đã bổ sung tùy chọn Thuyết minh tăng giảm theo tiểu mục, anh/chị tích chọn và nhấn Chọn mẫu.

4. Nhấn Lưu thành mẫu mới, đặt tên cho mẫu bảng lương vừa thiết lập.

5. Tại bảng lương cần in, nhấn In, chọn in mẫu bảng lương vừa lưu.

6. Tại phần thuyết minh tăng giảm so với tháng trước của mẫu 09 sẽ đi theo từng tiểu mục.

Cập nhật 05/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan