1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Kế toán muốn tách riêng tiền lương của khối Đảng và tiền lương của khối ủy ban để lấy dữ liệu sang 2 phần mềm Bamboo và Mimosa

Kế toán muốn tách riêng tiền lương của khối Đảng và tiền lương của khối ủy ban để lấy dữ liệu sang 2 phần mềm Bamboo và Mimosa

1. Mục đích

Giúp kế toán tách riêng tiền lương của khối Đảng và tiền lương của khối ủy ban để lấy dữ liệu sang 2 phần mềm Bamboo và Mimosa.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, khi kết nối sang phần mềm kế toán, chương trình sẽ lấy tất cả phát sinh của bảng lương chọn lấy dữ liệu sang phần mềm kế toán Bamboo hoặc phần mềm Mimosa, kế toán phải xóa bớt các dòng hạch toán đi => gây mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R12, khi lập bảng tính lương cho khối xã/phường, phần mềm bổ sung tham số chọn Chương để người sử dụng có thể tùy ý tách bảng lương theo các chương khác nhau.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn Thêm để thêm bảng lương. 

Tại đây với đơn vị cấp xã, phần mềm đã bổ sung tham số chọn Chương để người sử dụng có thể tách bảng lương theo các chương khác nhau.

2. Khi kết nối sang phần mềm kế toán MISA Mimosa, phần mềm sẽ lấy lên được thông tin của các đối tượng thuộc Đảng ủy

3. Khi kết nối sang phần mềm kế toán MISA Bamboo, phần mềm sẽ lấy lên được thông tin của các đối tượng thuộc ủy ban (hạch toán 405)

Lưu ý: Một số đối tượng vừa hưởng lương bên Đảng ủy, vừa hưởng phụ cấp bên Ủy ban thì cần tách khoản lương, phụ cấp của người này riêng theo từng khối để hạch toán chính xác.

Cập nhật 03/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan