1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán PGD mong muốn in được Bảng đăng ký quỹ lương dự toán riêng cho từng cấp học

Kế toán PGD mong muốn in được Bảng đăng ký quỹ lương dự toán riêng cho từng cấp học

1. Mục đích

Giúp kế toán PGD in được Bảng đăng ký quỹ lương dự toán riêng cho từng cấp học.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, tại đơn vị PGD, khi in bảng đăng ký quỹ lương dự toán, chỉ in được tổng hợp hoặc theo loại đơn vị.

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm cải tiến màn hình tổng hợp dự toán theo quy tắc:

  • Tại đơn vị chủ quản: cho phép xem theo lĩnh vực (chi tiết theo khoản), hoặc có thể xem từng loại khoản chi tiết.
  • Tại đơn vị tài chính: cho phép xem theo cấp ngân sách (cấp tỉnh/huyện/xã) và xem theo lĩnh vực (chi tiết theo loại – khoản).

Cụ thể như sau 

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo dự toán lương và cải cách tiền lương.

2. Chọn xem Bảng đăng ký quỹ lương dự toán.

(hoặc vào menu Dự toán lương, chọn bảng dự toán lương cần in báo cáo, nhấn In => chọn in Bảng đăng ký quỹ lương dự toán)

3. Khai báo tham số báo cáo. Tại đây phần mềm cho phép xem theo lĩnh vực (chi tiết theo khoản).

4. Khi đơn vị xem chi tiết đến cấp/lình vực nào thì khi in báo cáo sẽ gồm dữ liệu tương ứng.

Cập nhật 29/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan