1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Khách hàng mong muốn khi lập bảng truy lĩnh lương sẽ lập được theo phòng ban để phân bổ nguồn cho chính xác

Khách hàng mong muốn khi lập bảng truy lĩnh lương sẽ lập được theo phòng ban để phân bổ nguồn cho chính xác

1. Mục đích

Giúp khách hàng khi lập bảng truy lĩnh lương sẽ lập được theo phòng ban để phân bổ nguồn cho chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R12, khi tính lương truy lĩnh, phần mềm cho phép lập bảng truy lĩnh có đủ tham số tương tự như bảng tính lương hàng tháng.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh, nhấn Thêm bảng truy lĩnh nâng lương để thêm bảng truy lĩnh.

2. Khai báo các tham số. Tại đây phần mềm cho phép lập bảng truy lĩnh có đủ tham số Loại cán bộ Phòng ban tương tự như bảng tính lương hàng tháng.

Cập nhật 31/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan