1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Phòng tài chính muốn tổng hợp quỹ lương của CBNV thuộc biên chế trong toàn huyện để báo cáo Sở tài chính

Phòng tài chính muốn tổng hợp quỹ lương của CBNV thuộc biên chế trong toàn huyện để báo cáo Sở tài chính

1. Mục đích

Giúp Phòng tài chính tổng hợp được quỹ lương của CBNV thuộc biên chế trong toàn huyện để báo cáo Sở tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, hàng năm, Phòng tài chính tổng hợp “Báo cáo quỹ lương thuộc biên chế” từ dự toán lương của tất các đơn vị trong toàn huyện để nộp Sở Tài Chính. Hiện tại: Phần mềm chưa có khoản PC trách nhiệm công tác Đảng (Theo HD 05/HD-BTCTW), còn các nội dung khác phần mềm đã có đủ cơ sở dữ liệu để tổng hợp báo cáo.
Phần mềm chưa có mẫu báo cáo theo yêu cầu của Phòng tài chính.

– Kể từ phiên bản R25, phần mềm bổ sung các mẫu báo cáo theo yêu cầu

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị Phòng tài chính, tại giao diện tổng hợp dự toán lương, nhấn biểu tượng in, tại đây phần mềm đã bổ sung Báo cáo quỹ lương thuộc biên chế.

2. Ngoài ra, tại phân hệ Dự toán lương, chuyên viên đơn vị chủ quản có thể vào menu Báo cáo để in báo cáo trên.

3. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 27/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan