1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. Tổng hợp dự toán bổ sung

Tổng hợp dự toán bổ sung

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên tổng hợp số liệu của chính đơn vị mình và đơn vị trực thuộc (nếu là đơn vị chủ quản) hoặc đơn vị cùng cấp quản lý (nếu là đơn vị tài chính) và gửi lên cho đơn vị cấp cao hơn (nếu có).

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R16, phần mềm cải tiến giúp đơn vị cấp trên dễ dàng tổng hợp dự toán lương bổ sung sau khi đã hoàn thành phê duyệt.

Cụ thể như sau: 

1. Vào menu Dự toán lương bổ sung\Tổng hợp dự toán.

2. Căn cứ vào việc phê duyệt dự toán lương bổ sung của các đơn vị cấp dưới và xác nhận hoàn thành dự toán lương bổ sung của chính đơn vị để phần mềm hiển thị các thông báo tương ứng: Chưa tổng hợp bảng dự toán lương của đơn vị nào hoặc Đã tổng hợp bảng dự toán lương của chính đơn vị mình
Phần mềm sẽ tự động tổng hợp các chỉ tiêu toàn đơn vị.

3. Nếu là đơn vị chủ quản: anh/chị có thể xem bảng dự toán lương tổng hợp theo cây đơn vị hoặc theo lĩnh vực. Khi xem theo cây đơn vị, phần mềm sẽ hiển thị như sau.


4. Khi xem theo lĩnh vực, phần mềm sẽ hiển thị dòng tổng, sau đó là tổng theo từng khoản, trong mỗi khoản chính là danh sách các đơn vị.

5. Khi xem theo cấp ngân sách, phần mềm sẽ hiển thị dòng tổng, sau đó hiển thị theo từng cấp ngân sách, trong mỗi cấp ngân sách sẽ hiển thị từng khoản, mỗi khoản là danh sách các đơn vị thuộc cấp ngân sách tương ứng có phát sinh số liệu ở khoản đó.

6. Sau khi đã tổng hợp dự toán lương, nhấn Nộp cấp trên để tiếp tục nộp dự toán lương lên cấp cao hơn xét duyệt, thẩm định. Nhấn vào đây để in bảng tổng hợp dự toán lương bổ sung.

Cập nhật 08/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan