1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Biểu mẫu số 2b –  Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp theo số liệu thực hiện năm 2020

Biểu mẫu số 2b –  Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp theo số liệu thực hiện năm 2020

1. Mục đích

Giúp đơn vị in được biểu mẫu số 2b – Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp theo số liệu thực hiện năm 2020.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm bổ sung biểu mẫu số 2b – Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp theo số liệu thực hiện năm 2020.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản/cơ quan tài chính, nhấn In tại giao diện Dự toán lương\Tổng hợp dự toán. Tại đây phần mềm đã bổ sung Biểu 2b – Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp theo số liệu thực hiện.

2. Ngoài ra anh/chị có thể in tại menu Báo cáo\Báo cáo dự toán lương và cải cách tiền lương.

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan