1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Sở tài chính muốn tổng hợp quỹ lương của các đơn vị tuyến tỉnh để tổng hợp dự toán toàn tỉnh

Sở tài chính muốn tổng hợp quỹ lương của các đơn vị tuyến tỉnh để tổng hợp dự toán toàn tỉnh

1. Mục đích

Giúp các đơn vị sở tài chính có thể tổng hợp quỹ lương của các đơn vị tuyến tỉnh để tổng hợp dự toán toàn tỉnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, hàng năm, STC tổng hợp báo cáo hệ số lương của tất cả các đơn vị trong tỉnh để báo cáo Sở Tài Chính. Hiện tại: Phần mềm chưa đáp ứng mẫu báo cáo dự toán lương tại Sở tài chính.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm đáp ứng mẫu báo cáo dự toán lương Sở Tài chính.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị Sở tài chính, vào menu Báo cáo\Báo cáo dự toán lương và cải cách tiền lương.

2. Tại đây phần mềm đã bổ sung báo cáo Tổng hợp hệ số lương các đơn vị tuyến tỉnh.

3. Khai báo các tham số báo cáo:

  • Chọn Đợt lập dự toánNăm lập dự toán
  • Tích chọn hiển thị số liệu Tổng hợp hay Chi tiết đơn vị
    • Khi chọn hiển thị số liệu Tổng hợp, tích chọn Tổng hợp theo lĩnh vực hay Tổng hợp theo đơn vị
    • Khi chọn hiển thị số liệu Chi tiết đơn vị, chọn chi tiết theo đơn vị Trong biên chế hay Lao động hợp đồng. Đồng thời tích chọn những đơn vị muốn hiển thị trên báo cáo.

4. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan