1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Tính dự toán cho khoản Phụ cấp đặc biệt ngành ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật

Tính dự toán cho khoản Phụ cấp đặc biệt ngành ưu đãi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật

1. Mục đích

Giúp đơn vị dễ dàng tính được đúng số tiền dự toán theo Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, tại trường học có một số lớp học giảng dạy cho học sinh khuyết tật. Hàng năm lập dự toán có tính dự toán cho khoản phụ cấp này. Tuy nhiên hiện trên phần mềm chưa tính được dự toán cho khoản PC ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm cho phép tính dự toán lương cho khoản PC ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

Cụ thể như sau

Trường hợp 1: Trường học tính khoản Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật là khoản phụ cấp nằm trong quỹ lương

1. Vào danh mục Phụ cấp, tích chọn sử dụng Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

2. Khi lập dự toán lương, phần mềm sẽ hiển thị 1 bảng dự toán Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật riêng để anh/chị có thể khai báo số tiết dạy tương ứng.

Trường hợp 2: Trường học tính khoản Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật là khoản phụ cấp chi trả ngoài quỹ lương (PC ĐBN)

1. Vào danh mục Phụ cấp đặc biệt ngành, tích chọn sử dụng Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

2. Tại phần thiết lập Tùy chọn dự toán lương, khi tích chọn Tính các khoản chi cho CBVN ngoài quỹ lương, phần mềm bổ sung tùy chọn Tính dự toán cho các PC ĐBN, đáp ứng việc tính dự toán cho các khoản phụ cấp như PC ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

3. Tại đây anh/chị lựa chọn PC ĐBN để tính dự toán và chọn nguồn chi trả cho các khoản phụ cấp đó.

VD chọn Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật, chọn nguồn chi trả và nhập Số phân bổ cho khoản phụ cấp.

4. Khi lập bảng dự toán lương, phần mềm sẽ hiển thị Dự toán Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật. Anh/chị nhấn vào bảng dự toán để chọn CBNV được hưởng PC ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

5. Nhấn Sửa và khai báo các thông tin hưởng PC của CBNV.

6. Chương trình sẽ tự động tính ra tổng dự toán PC ưu đãi giảng dạy người khuyết tật.

Cập nhật 15/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan