1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán muốn tính dự toán phụ cấp lớp ghép là 9 tháng để tính đúng số tiền dự toán lương

Kế toán muốn tính dự toán phụ cấp lớp ghép là 9 tháng để tính đúng số tiền dự toán lương

1. Mục đích

Giúp kế toán tính dự toán phụ cấp lớp ghép là 9 tháng để tính đúng số tiền dự toán lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, các đơn vị sự nghiệp giáo dục, giáo viên dạy từ 2 trình độ trở lên được hưởng phụ cấp lớp ghép theo quy định là chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng. Vì vậy kế toán muốn tính dự toán cho CBNV được hưởng phụ cấp lwsp ghép là 9 tháng (Số tháng giảng dạy trong 1 năm). Tuy nhiên hiện tại phần mềm đang tính dự toán khoản phụ cấp lớp ghép là 12 tháng.

– Kể từ phiên bản R17, khi tính dự toán lương cho khoản phụ cấp lớp ghép, phần mềm cho phép điều chỉnh được số tháng hưởng của loại phụ cấp này.

Cụ thể như sau

VD có CBNV được hưởng PC lớp ghép.

Tại bảng Dự toán lương cho CBNV hiện thời, phần mềm cho phép điều chỉnh được số tháng hưởng của loại phụ cấp này. Khi điều chỉnh số tháng hưởng của PC lớp ghép, phần mềm sẽ tự động cập nhật lại cột Dự toán lương năm.

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan