1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Ghi nhận quỹ lương đã thực hiện và dự toán các năm trước để làm số liệu tham khảo

Ghi nhận quỹ lương đã thực hiện và dự toán các năm trước để làm số liệu tham khảo

1. Mục đích

Giúp đơn vị ghi nhận quỹ lương đã thực hiện và dự toán các năm trước để làm số liệu tham khảo.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R17, khi lập dự toán lương, phần mềm cho phép ghi nhận số liệu của các năm trước làm căn cứ tham khảo.

Cụ thể như sau

Khi lập dự toán lương, phần mềm cho phép ghi nhận số liệu của các năm trước làm căn cứ tham khảo (trong nó năm n là năm kế hoạch – năm lập dự toán)

Quyết toán quỹ lương năm n-3

Thực hiện quỹ lương năm n-2

Dự toán quỹ lương năm n-1

Ước thực hiện quỹ lương năm n-1

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan