1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Cập nhật lại danh mục ngạch bậc lương theo TT 77/2019/TT-BTC, 14/2014/TT-BNV, 35/2020/TT-BGDĐT

Cập nhật lại danh mục ngạch bậc lương theo TT 77/2019/TT-BTC, 14/2014/TT-BNV, 35/2020/TT-BGDĐT

1. Mục đích

Cập nhật lại danh mục ngạch bậc lương theo TT 77/2019/TT-BTC, 14/2014/TT-BNV, 35/2020/TT-BGDĐT.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm sẽ cập nhật một số ngạch lương mới trong danh mục ngạch bậc lương.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Danh mục\Ngạch bậc lương, phần mềm đã bổ sung thêm một số ngạch lương mới trong danh mục ngạch bậc lương theo TT 77/2019/TT-BTC, 14/2014/TT-BNV, 35/2020/TT-BGDĐT.

Ví dụ: Theo khoản 4 điều 25 tại TT77/2019/TT-BTC, kế toán viên trung cấp 06.032 được áp dụng hệ số lương công chức loại A0.

Cập nhật 04/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan