1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán mong muốn in được danh sách CBNV được hưởng của các loại phụ cấp ưu đãi nghề, ưu đãi nghề gốc giáo viên

Kế toán mong muốn in được danh sách CBNV được hưởng của các loại phụ cấp ưu đãi nghề, ưu đãi nghề gốc giáo viên

1. Mục đích

Giúp kế toán in được danh sách CBNV được hưởng của các loại phụ cấp ưu đãi nghề, ưu đãi nghề gốc giáo viên.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, khi in bảng lương tháng, phần mềm sẽ lấy lên tất cả các đối tượng trong bảng lương.

– Kể từ phiên bản R4, khi in bảng lương tháng, phần mềm chỉ lấy lên những CB có phát sinh phụ cấp ưu đãi, hoặc những CB có phát sinh phụ cấp ưu đãi gốc giáo viên để tổng hợp.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Cán bộ nhân viên, có các cán bộ nhân viên được hưởng các phụ cấp như sau:

  • Bà Nguyễn Vân Anh: hưởng PC thâm niên nghề, PC ưu đãi nghề, PC ưu đãi gốc giáo viên.

  • Ông Nguyễn Văn Bình: không được hưởng 2 loại phụ cấp trên.

  • Bà Trầm Thanh Tâm: hưởng PC ưu đãi nghề.

2. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, lập bảng lương tháng 12.

3. Sau khi lập xong bảng lương, nhấn Sửa mẫu bảng lương.

4. Chọn tùy chỉnh bảng lương mẫu 09.

5. Tại phần Sửa thân trang, tab Sửa tiêu đề cột, thực hiện thiết lập công thức cho các cột 9, 10, 11 bằng cách nhấn vào biểu tượng máy tính.

  • Sửa công thức cột 09 = PC thâm niên nghề
  • Sửa công thức cột 10 = PC ưu đãi
  • Sửa công thức cột 11 = PC ưu đãi gốc giáo viên

6. Chọn tab Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột, chọn Tùy chọn hiển thị theo cột phát sinh dữ liệu. Nhấn Lưu thành mẫu mới.

Thiết lập : Dòng 1: PC thâm niên nghề; Dòng 2: Phụ cấp ưu đãi; Dòng 3: Phụ cấp ưu đãi gốc giáo viên.

7. Nhấn In. Chọn in mẫu vừa thiết lập.

8. Khi đó, chỉ những CBNV đã được khai báo hưởng 3 khoản phụ cấp (PC thâm niên nghề, PC ưu đãi, PC ưu đãi gốc giáo viên) sẽ được hiển thị lên bảng lương.

Cập nhật 14/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan