1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán muốn in biểu mẫu dự toán lương đặc thù cho đơn vị y tế

Kế toán muốn in biểu mẫu dự toán lương đặc thù cho đơn vị y tế

1. Mục đích

Giúp kế toán in biểu mẫu dự toán lương đặc thù cho đơn vị y tế.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, khi kế toán tính dự toán lương, phần mềm chỉ cho phép tính chung được cho toàn bộ CBNV trong đơn vị, chưa tính riêng được cho từng nhiệm vụ như khám chữa bệnh, điều dưỡng…

– Kể từ phiên bản R4, khi khai báo phòng ban trong các đơn vị thuộc ngành y tế, phần mềm cho phép chọn phòng ban đó phục vụ nhiệm vụ chức năng gì, khi lập dự toán thì phần mềm cho phép in bảng dự toán theo từng nhiệm vụ chức năng hoặc tất cả.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Phòng ban, anh/chị nhấn Thêm để thêm phòng ban.

Khi khai báo phòng ban trong các đơn vị thuộc ngành y tế, phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép chọn phòng ban đó phục vụ nhiệm vụ/chức năng gì.

Ví dụ: Khai báo khoa Khám sức khỏe tổng quát thực hiện chứng năng khám bệnh.

2. Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương, chọn in Phụ lục 01A: Quỹ tiền lương xây dựng dự toán.

3. Khai báo các thông tin tham số báo cáo. Tại đây đơn vị có thể lựa chọn in theo từng nhiệm vụ.

4. Phần mềm đã có thể tính dự toán lương cho từng nhiệm vụ đã được khai báo khi khai báo nhiệm vụ của từng phòng ban.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan