1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Chuyên viên kiểm toán nhà nước mong muốn số lương kiểm toán viên trên Phụ lục 05 và dữ liệu đẩy sang Bumas bao gồm cả thanh tra viên để đồng nhất số liệu giữa 2 phần mềm

Chuyên viên kiểm toán nhà nước mong muốn số lương kiểm toán viên trên Phụ lục 05 và dữ liệu đẩy sang Bumas bao gồm cả thanh tra viên để đồng nhất số liệu giữa 2 phần mềm

1. Mục đích

Giúp số lương kiểm toán viên trên Phụ lục 05 và dữ liệu đẩy sang Bumas bao gồm cả thanh tra viên để đồng nhất số liệu giữa 2 phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước lập dự toán lương trên PM SalaGov. Sau đó, dữ liệu dự toán lương được đẩy sang phần mềm Bumas để thực hiện lập các dự toán khác (ngoài lương).
Trên phần mềm SalaGov, các biểu lương 01, 02 đã nhóm đối tượng là Kiểm toán viên bao gồm cả thanh tra viên. Tuy nhiên, số lượng Kiểm toán viên khi đẩy sang Bumas chưa bao gồm đối tượng Thanh tra viên. Mặt khác, phụ lục 05 trên PM SalaGov cũng chưa thống kê đối tượng Thanh tra viên vào nhóm Kiểm toán viên. Do đó, khi đối chiếu báo cáo có sự chênh lệch số lượng Kiểm toán viên giữa Biểu lương 01, 02, phụ lục 05 và chênh lệch giữa 2 phần mềm.

– Kể từ phiên bản R27, khi đẩy số liệu sang Bumas, đẩy số liệu bao gồm cả ngạch Thanh tra.

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan