1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Khi bảng truy lĩnh không cập nhật vào bảng lương, kế toán muốn hiển thị đúng nội dung thuyết minh mẫu 09 và gộp chung 1 giấy dự toán để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thực tế tại đơn vị