1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Khi bảng truy lĩnh không cập nhật vào bảng lương, kế toán muốn hiển thị đúng nội dung thuyết minh mẫu 09 và gộp chung 1 giấy dự toán để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thực tế tại đơn vị

Khi bảng truy lĩnh không cập nhật vào bảng lương, kế toán muốn hiển thị đúng nội dung thuyết minh mẫu 09 và gộp chung 1 giấy dự toán để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thực tế tại đơn vị

1. Mục đích

Khi bảng truy lĩnh không cập nhật vào bảng lương, kế toán muốn hiển thị đúng nội dung thuyết minh mẫu 09 và gộp chung 1 giấy dự toán để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thực tế tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, phần mềm SalaGov đã đáp ứng in chung các bảng truy lĩnh chưa cập nhật vào bảng lương trên 1 mẫu 09 cùng với bảng lương hàng tháng. Tuy nhiên, các nội dung thuyết minh chi tiết lại chưa bao gồm số liệu bảng truy lĩnh. Hơn nữa, số liệu khi đẩy sang Mimosa/Bamboo đang tách thành 2 giấy rút (1 giấy rút lương và 1 giấy rút truy lĩnh). Điều này chưa đáp ứng được nghiệp vụ thực tế tại đơn vị.

– Kể từ phiên bản R27, cho phép khi in bảng lương và bảng truy lĩnh không cập nhật vào bảng lương trên 1 mẫu 09 lấy lên số liệu thuyết minh chi tiết bao gồm cả phần truy lĩnh.

Khi sinh giấy rút xuống Mimosa/Bamboo, nếu đã tùy chọn là sinh giấy rút theo nguồn, thì các bảng lương, truy lĩnh, PCĐBN có cùng nguồn sẽ sinh chung 1 giấy rút.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan